Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.06-0010-C0001
Номер на проект: 14-32-10
Наименование: Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър.
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.07.2014
Начална дата: 01.09.2014
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър.
Дейности: Дейност 3: Информация и публичност В рамките на тази дейност ще се провежда популяризиране и представяне на резултатите от проекта до възможно най-широк кръг служители на администрацията на БАБХ, настоящите партньорите и потенциални бъдещите такива, обществеността и медиите. Тази цел ще бъде осъществена посредством: Организиране и провеждане на откриваща конференция - 1 брой; Организиране и провеждане на закриваща конференция - 1 брой; Публикации в медии (включително в електронни СМИ) – 10 броя; Изготвяне на рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160 - 1 брой; Плакати 50х70 (4 цвята) - 30 броя Изготвяне и разпространение на брошури на български (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв. - 200 броя; Изготвяне и разпространение на брошури на английски (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв. - 200 броя;
Дейност 5: Управление на проекта За постигане на целите на проекта ще бъдат извършени следните дейности: 1. Определяне на ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта. 2. Изготвяне на подробен график за изпълнение на дейностите. 3. Разработване на технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите. 4. Управление на изпълнението на всяка от дейностите по проекта. 5. Изготвяне на отчети по проекта.
Дейност 4. Одит на проекта Одитът се извършва с цел да се провери дали декларираните разходи при изпълнение на проекта са извършени по законосъобразен и целесъобразен начин, съгласно разпоредбите на договорите, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходването на средства. Въз основа на извършените одитни процедури се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът се извършва за целия проект.
Дейност 1: Изграждане на национален електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. Внедряване на нови електронни административни услуги, свързани с използването на разработения регистър. Регистърът се състои от следните части: 1. Списък на производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба 26 от 14 октомври 2010 год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; 2. Обекти за търговия на дребно , осъществяващи дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба 26 от 14 октомври 2010 год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; 3. Обекти за търговия на дребно с хранителни добавки и добавки в храните; 4. Обекти за търговия на дребно с храни, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект; 5. Обекти за търговия на дребно с храни предназначени за консумация от хора; 6. Обекти за търговия на дребно с храни, получени от странични животински продукти, непредназначени за консумация от хора; 7. Обекти със странична, локална и ограничена дейност, които са с преобладаваща търговия на дребно и предлагат храни от животински и/или неживотински произход; 8. Заведения за организирано хранене; 9. Ресторанти; 10. Заведения за бързо обслужване; 11. Заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия; 12. Питейни заведения; 13. Временни обекти за търговия; 14. Временни обекти за обществено хранене. Електронизацията на описаните подрегистри ще включва: - Анализ на данните за качество, повторения, семантична съвместимост и др.; - Нормализация на данните при необходимост; - Трансформиране на съществуващите Microsoft Word (или PDF) файлове в релациони данни (СУБД); - Създаване на правила за поддържане на данните в регистрите; - Изграждане и внедряване на информационна система за обслужване на процесите по управление на жизнения цикъл на данните в регистрите; Създaване на интерфейси (уеб услуги) за интеграция с компонента на електронно управление ЕСОЕД (Единна среда за обмен на електронни данни) за синхронен достъп до данните в регистрите. Да се изгради интерфейс, който да дава възможност за връзка на регистрите с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработването на техническото задание за възлагане на обществена поръчка Разработване на електронни услуги, свързани със спецификата на поддържаната информация в регистър Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни: • Регистрация на обекти за производство и търговия с храни (М4.9.17); • Регистрация на производителите на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл.1, т.1 от Наредба 26 от 14 октомври 2010год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; • Регистрация на обекти за търговия на дребно , осъществяващи дейност в съответствие с чл.1, т.2 от Наредба 26 от 14 октомври 2010 год. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; • Регистрация на обекти за търговия на дребно с хранителни добавки и добавки в храните; • Регистрация на обекти за търговия на дребно с храни, които произвеждат предназначени за консумация от хора храни, реализирани в същия обект; • Регистрация на обекти за търговия на дребно с храни предназначени за консумация от хора; • Регистрация на обекти за търговия на дребно с храни, получени от странични животински продукти, непредназначени за консумация от хора; • Регистрация на обекти със странична, локална и ограничена дейност, които са с преобладаваща търговия на дребно и предлагат храни от животински и/или неживотински произход; • Регистрация на заведения за организирано хранене; • Регистрация на ресторанти; • Регистрация на заведения за бързо обслужване; • Регистрация на заведения за консумация на напитки и сладкарски изделия; • Регистрация на питейни заведения; • Регистрация на временни обекти за търговия; • Регистрация на временни обекти за обществено хранене; • Извършване на справки от списъците на производителите; • Извършване на справки за обекти и заведения. При изпълнение на горните дейности ще се изгради интерфейс, който да дава възможност за връзка на съответния регистър с централните системи на електронното управление. Типът и параметрите на интерфейса ще се съгласуват с МТИТС по време на разработване на техническите задания за възлагане на обществената поръчка по дейността.
Дейност 2: Доставка на необходимият хардуер за изграждане на националния електронен регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни. В рамките на тази дейност ще се доставят два броя сървъри за нуждите на Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно с храни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 885 BGN
Общ бюджет: 408 969 BGN
БФП: 408 969 BGN
Общо изплатени средства: 98 970 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 408 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 970 BGN
2015 0 BGN
98 970 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 347 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 84 125 BGN
2015 0 BGN
84 125 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 846 BGN
2015 0 BGN
14 846 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1: Електронизирани регистри
Индикатор 3 (Д) По дейност 1: Разработени интерфейси
Индикатор 4 (Д) По дейност 1: Разработено Web базиранo приложение
Индикатор 5 (Д) По дейност 1: Разработени електронни услуги
Индикатор 6 (Д) По дейност 1: Разработено web базирано приложение за подаване на заявления за административните услуги по електронен път
Индикатор 7 (Д) По дейност 2: Доставени два броя сървъри.
Индикатор 8 (Д) По дейност 3: Проведена откриваща конференция
Индикатор 9 (Д) По дейност 3: Проведена на закриваща конференция
Индикатор 10 (Д) По дейност 3: Публикации в медии (включително в електронни СМИ)
Индикатор 11 (Д) По дейност 3: Рекламен банер със стойки с пълноцветен печат с висока резолюция формат 60х160
Индикатор 12 (Д) По дейност 3: Плакати 50х70 см. (4 цвята)
Индикатор 13 (Д) По дейност 3: - Изготвени брошури на български (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв.
Индикатор 14 (Д) По дейност 3: Изготвени брошури на английски (8 листа (16 страници), двустранно хромова хартия А5 4+4 цв.
Индикатор 15 (Д) По дейност 4: Изготвен одитен доклад
Индикатор 16 (Д) По дейност 5: - сключени договори с членовете на екипа за управление на проекта
Индикатор 17 (Д) По дейност 5: проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители
Индикатор 18 (Д) По дейност 5: проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 19 (Д) По дейност 5: съответствие на изпълнението на дейностите със заложения план-график


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз