Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.02-0142-C0001
Номер на проект: А09-31-144/30.01.2009
Наименование: Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото
Бенефициент: Народно събрание
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2009
Начална дата: 12.06.2009
Дата на приключване: 12.12.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Постигане на по-голяма удовлетвореност от работата на администрацията на НС чрез внедряване на е-управление
Дейности: 1 Проучване и адаптиране на опита от други държави от ЕС и на ЕП Включва: кабинетно проучване; пътуване в ЕС; изготвяне доклад
2 Оптимизиране на процесите на обслужване и изграждане на ефективна организационна среда Включва: анализ на състоянието; модел за оптимизация; анализ на нормативната уредба; актуализиране вътрешни правила; обучение на 50 служители
3 Въвеждане на интегриран модел за обсружване Включва: внедряване модел едно гише за обслужване; места за е-публичен достъп; терминал за измерване удовлетвореността; обучение 10 служители
4 Надграждане на интегрираната информационна с-ма (ИИС) Включва: анализ на съответствието с действащото законодателство; техническо задание; разработване и внедряване на софтуерно решение на ИИС; наръчник за работа със с-те; обучение на служителите
5 Модернизиране и развитие на сайта на НС Включва: техническо задание; софгуерно решение; инфоброшура
6 Външен одит
7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 587 684 BGN
Общ бюджет: 444 314 BGN
БФП: 444 314 BGN
Общо изплатени средства: 444 314 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 444 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 117 537 BGN
2010 168 103 BGN
2011 170 662 BGN
2012 - 11 988 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
444 314 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 377 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 99 906 BGN
2010 142 888 BGN
2011 145 063 BGN
2012 - 10 190 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
377 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 631 BGN
2010 25 215 BGN
2011 25 599 BGN
2012 - 1 798 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 647 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - проучен на място опит на 2 д-ви от ЕС и на ЕП
Индикатор 2 По Д1 - брой служители участвали в проучването -15
Индикатор 3 По Д1 - брой добри практики за въвеждане в НС
Индикатор 4 По Д2 - осъществени: анализ на текущото с-е; модел за оптимизация на обслужването; анализ на вътрешната нормативна уредба; осъвременени вътрешни правила в областта на е-управление
Индикатор 5 По Д2 - брой служители обучени - 50
Индикатор 6 По Д3 - реализирани: обслужване на едно гише; места за е-публичен достъп до услуги включително за лица с увреждания; с-ма за обратна връзка
Индикатор 7 По Д3 - брой обучени служители -10
Индикатор 8 По Д3 - брой граждани (%жени)заявили услуги на 1 гише месечно
Индикатор 9 По Д3 - брой граждани (%жени) използвали места за е- публичен достъп до услуги месечно
Индикатор 10 По Д4 - реализирани: анализ на с-то на законодателството в олбластта на е- управление; надградена интегррана ИС; оперативна съвместимост на ИС с портала
Индикатор 11 По Д4 - брой обучени служители за работа с портала и с-та
Индикатор 12 По Д4 - брой разпротранени наръчници
Индикатор 13 По Д5 - брой нови раздели и функции на портала
Индикатор 14 По Д5 - брой нови модули
Индикатор 15 По Д5 - брой разпространени брошури
Индикатор 16 По Д6 - одитен доклад
Индикатор 17 По Д7 - осъществени дейности: 2 пресконференции; 3 прессъобщения; разпространени -300 папки; 1000 химикалки; 500 тефтери; 500 календари; 500 флашпамети; 500 маркери; 500 дипляни; 20 плаката


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз