Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175047634 АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ No 10, ет. 1, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино” BG161PO001-4.1.01-0008-C0001
“Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”. BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
Оптимизиране на системите и процедурите за управление, изпълнение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. BG161PO001-5.3.01-0024-C0001
Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик BG161PO001-1.4.02-0014-C0001
“Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград” BG161PO001-1.4.02-0063-C0001
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
„Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище” BG161PO001-1.4.04-0012-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на "Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии" BG161PO001-1.1.07-0020-C0001
Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в община Ямбол BG161PO001-1.4.05-0036-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр. Перник BG161PO001-1.1.09-0015-C0001
Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
Извършване на анализи и оценки за нуждите на ефективното управление на ОПАК BG051PO002-4.1.01-0011-C0001
Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане, и укрепване на съществуващи подпорни стени BG161PO001-4.1.04-0065-C0001
"Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап" BG161PO001-1.4.06-0025-C0001
"Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.4.06-0017-C0001
Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол BG161PO001-1.4.06-0038-C0001
Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен BG161PO001-1.4.05-0059-C0001
"Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.1.10-0044-C0001
Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация BG161PO001-3.1.03-0009-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен BG161PO001-1.1.11-0026-C0001
«Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни» BG051PO002-1.3.04-0048-C0001
Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия. BG161PO001-1.1.07-0015-C0001
Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина BG051PO002-1.1.04-0037-C0001
Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции BG051PO002-1.1.04-0049-C0001
"Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура" BG161PO001-2.2.01-0001-C0001
Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон BG051PO002-2.2.08-0103-C0001
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив BG161PO001-1.4.09-0005-C0001
Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0162-C0001
Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0013-C0001
Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ BG051PO002-2.2.15-0062-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз