Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/036-02
Наименование: Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в община Ямбол
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот и съответните екологични условия чрез предотвратяване на рискове от наводнения за осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие на град Ямбол.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Изготвяне на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 СМР и доставка на необходимо оборудване
дейност 4 Строителен надзор, авторски и инвеститорски контрол
дейност 5 Въвеждане в експлоатация на обектите
дейност 6 Независим финансов одит на проекта
дейност 7 Визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 725 285 BGN
Общ бюджет: 670 696 BGN
БФП: 670 696 BGN
Общо изплатени средства: 637 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 670 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 273 369 BGN
2013 363 792 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
637 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 570 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 244 594 BGN
2013 325 498 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
570 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 776 BGN
2013 38 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 070 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия
Индикатор 4 .Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз