Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.04-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-04/2009/006-01
Наименование: „Възстановяване на път, общинска собственост, до историческата крепост „Туида”, чрез изграждане на защитно съоръжение за укрепване на активна част на срутище”
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.12.2009
Начална дата: 05.02.2010
Дата на приключване: 06.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да се ограничат и предотвратят рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в района, граничещ със западната страна на историческата крепост „Туида” в гр. Сливен, чрез изграждане на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси
Дейности: Дейност 1: Сформиране екип по проекта
Дейност 2: Управление и наблюдение
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнител
Дейност 4: Строително – ремонтни работи за укрепване на свлачище и предот-вратяване на нови активни процеси
Дейност 5: Авторски и строителен надзор
Дейност 6: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 613 712 BGN
Общ бюджет: 454 098 BGN
БФП: 454 098 BGN
Общо изплатени средства: 454 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 454 098 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 454 098 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
454 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 385 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 385 983 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
385 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 115 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 ^Население, облагодетелствано от укрепването на свлачището
Индикатор 2 )Брой на недвижимите имоти (частни и публични), спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми поради намаления риск от свлачището
Индикатор 3 +Дължина на пътните отсечки, спасени от компрометиране и превръщане в неизползваеми вследствие на укрепване и стабилизиране на свлачището
Индикатор 4 #.$Площ на свлачището, което е укрепено и/или на което е изградена контролно-измервателна система (КИС)
Индикатор 5 "Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз