Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0103-C0001
Номер на проект: A12-22-97
Наименование: Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон
Бенефициент: Община Антон
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Антон
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в Антон за постигане на по-висока ефективност и ефикасност при изпълнение на задълженията им
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обучения в Института по публична администрация Проектът предвижда посещаването от определени служители на важни за тяхната работа обучения, провеждани от Института по публична администрация (ИПА), както следва: o Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2), с продължителност от 16 учебни часа. През обучението ще преминат петима служители от Дирекция „Финанси и стопанска дейност” (ФСД); o Планиране на човешките ресурси (ЧР-1), с продължителност 16 учебни часа. През обучението ще премине кмета на общината; o Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА-6), с продължителност 24 учебни часа. През обучението ще премине кмета на общината. На обучените служители ще бъдат издадени сертификати.
Дейност 2 : Провеждане на чуждоезиково обучение В рамките на тази дейност ще бъде проведено обучение по английски език за нива А1 и А2 според Общата европейска езикова рамка. Обучението ще бъде с продължителност от 150 учебни часа на подходящо място в община Антон. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „Териториално-селищно устройство”, дежурни по общински съвет за сигурност, технически секретар, служители, заети по общински дейности. Общо участниците ще бъдат 22, организирани в 2 групи. Формата на езиковото обучение е присъствена, като занятията ще се провеждат в зала в община Антон. За преминатото обучение участниците ще получат сертификат. Дейността е свързана с постигането на специфичната цел на проекта за повишаване на професионалната компетентност и квалификацията на служителите в администрацията на община Антон. Чуждоезиковото обучение е инструмент за повишаване на ефективността на работата на администрацията, от една страна в светлината на засилващия се обмен и комуникация между регионите в европейската общност и от друга за подобряване обслужването и привличането на чуждестранни инвеститори и граждани в региона. През обучение по английски език ще преминат общински служители на длъжности, чиито функции предполагат честа комуникация, обслужване на чуждестранни граждани и необходимост от достъп до чуждестранен опит, практика, литература.
Дейност 3 : Провеждане на компютърни обучения Дейността включва провеждането на следните обучения: Поддейност 3.1. Обучение по текстообработка за напреднали с продължителност 40 учебни часа, 12 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението ще включва теоретични и практически занимания за работа с текстообработващ софтуер, а именно: създаване, редактиране и съхраняване документи, форматиране на текстове, работа с таблици, колони и други форматиращи свойства, създаване на графики, диаграми, WordArt, създаване и използване бланки за документи, използване на сложни функции, като макроси (Macros), задаване на версии на документа и инструменти за проверка и редакция и др. Поддейност 3.2. Обучение за работа с електронни таблици с продължителност 40 учебни часа, 12 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението предвижда както изучаване на основните функции на софтуерните продукти за работа с електронни таблици, така и по-сложни операции за анализ на данни, обработване на големи количества информация (създаване на диаграми, автоматизирани операции и др.). Поддейност 3.3. Обучение за работа с презентационен софтуер продължителност 40 учебни часа, 4 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Обучението цели придобиване на умения за създаване и оформяне на презентации и публикации. Участниците ще бъдат обучени за работа с презентационен софтуер (като MS PowerPoint, OpenOffice Impress или друг) и за създаване на публикации (брошури, листовки и други информационни материали) със специализиран софтуер (MS Publisher или друг). Формата на компютърните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат в оборудвана зала в община Антон. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 4 : Провеждане на специализирани обучения Тази дейност включва следните обучения: Поддейност 4.1. Обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани с продължителност 24 учебни часа, за 7 участника. В обучението ще бъдат включени служители от Обща администрация, главен специалист „Приходи”, специалист „Местни приходи и данъци”, младши експерт „Строителство и кадастър” и технически секретар. Обучението предвижда три модула - „Работа с неграмотни граждани”, „Работа с граждани с увреждания” и „Работа с граждани, които нямат правни познания”. Поддейност 4.2. Обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи, с продължителност 24 учебни часа, 12 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ” и технически секретар. Поддейност 4.3. Обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми, с продължителност 24 учебни часа, 12 участника. Обучението е предвидено за служители на общината от Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ”, технически секретар и кмет. Поддейност 4.4. Обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие, с продължителност 24 учебни часа, за 21 участника. В обучението ще се включат служители от Обща администрация, Дирекция „ФСД”, Дирекция „ТСУ”, дежурни ОбСС, служители в Домашен социален патронаж, кмет и технически секретар. Формата на специализираните обучения е присъствена, като занятията ще се провеждат изнесено, извън територията на община Антон. За преминатите обучения участниците ще получат сертификати.
Дейност 5 : Информация и публичност • Провеждане на стартираща пресконференция с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него с представители на медиите и заинтересованите страни (30 човека); • Изработване на дипляна, описваща целите и очакваните резултати от него; • Изработване и поставяне на разяснителна табела в сградата на общината; • Изработване на Х Банер Стронг със сгъваема поставка за информиране на обществеността за проекта, финансиращите организации, стойността на проекта. Банерът ще е необходим при провеждане на събития за информация, публичност и обучение по проекта
Дейност : Организация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
АДВАНСТ БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ ООД
ЕТ "ГЕА - 2000АНРИ МЛАДЕНОВ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 217 BGN
Общ бюджет: 70 688 BGN
БФП: 70 688 BGN
Общо изплатени средства: 70 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 843 BGN
2014 54 845 BGN
2015 0 BGN
70 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 467 BGN
2014 46 618 BGN
2015 0 BGN
60 085 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 377 BGN
2014 8 227 BGN
2015 0 BGN
10 603 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени.
Индикатор 6 .Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат.
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени служители на местната администрация от общия брой обучени..
Индикатор 8 Дейност 1 : Проведено обучение „Актуални въпроси при изготвяне при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2)”;
Индикатор 9 Дейност 1 : Проведено обучение „Актуални въпроси при изготвяне при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2)”; Брой обучени
Индикатор 10 Дейност 1 : Проведено обучение „Планиране на човешките ресурси (ЧР-1)”
Индикатор 11 Дейност 1 : Проведено обучение „Планиране на човешките ресурси (ЧР-1)” Брой обучени
Индикатор 12 Дейност 1 : Проведено обучение „Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА-6)”
Индикатор 13 Дейност 1 : Проведено обучение „Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА-6)”: Брой обучени
Индикатор 14 Дейност 2 : Проведено обучение по английски език за нива А1 и А2
Индикатор 15 Дейност 2 : Проведено обучение по английски език за нива А1 и А2 : Брой обучени
Индикатор 16 Дейност 3 : Проведено обучение за работа с презентационен софтуер
Индикатор 17 Дейност 3 : Проведено обучение по текстообработка за напреднали
Индикатор 18 Дейност 2 : Проведено обучение по текстообработка за напреднали: Брой обучени
Индикатор 19 Дейност 3 : Проведено обучение за работа с електронни таблици
Индикатор 20 Дейност 3 : Проведено обучение за работа с електронни таблици: Брой обучени
Индикатор 21 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани
Индикатор 22 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения за работа със специфични групи граждани: Брой обучени
Индикатор 23 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи
Индикатор 24 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения за работа с нормативни документи : Брой обучени
Индикатор 25 Дейност 4 : Проведено обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми
Индикатор 26 Дейност 4 : Проведено обучение за ефективна координация и комуникиране при реализацията на местни политики и програми: Брой обучени
Индикатор 27 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие: Брой обучени
Индикатор 28 Дейност 4 : Проведено обучение за изграждане на умения на организиране и планиране на работното време, екипна работа и взаимодействие
Индикатор 29 Дейност 5 : Проведена стартираща пресконференция
Индикатор 30 Дейност 5 : Проведена пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него
Индикатор 31 Дейност 5 : Изработена дипляна
Индикатор 32 Дейност 5 : Изработена разяснителна табела
Индикатор 33 Дейност 5 : Изработен Х Банер Стронг (размер 60/160 см, материал: винил, едностранен печат) със сгъваема поставка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз