Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0034-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/019
Наименование: Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 06.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на високо ниво на енергийна ефективност в образователната инфраструктура и подобряване качеството на жизнената и работна среда и нивото на образователния процес, допринасяйки за развитието на устойчив градски ареал на община Асеновград
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Строителен и авторски надзор
Дейност 4: Строително - ремонтни работи по изпълнение на МЕЕ в образователна инфраструктура в община Асеновград
Дейност 5: Дейности по визуализация и публичност
Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 329 343 BGN
Общ бюджет: 4 243 275 BGN
БФП: 4 227 215 BGN
Общо изплатени средства: 3 593 133 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 227 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 200 BGN
2012 0 BGN
2013 2 909 261 BGN
2014 648 671 BGN
2015 0 BGN
3 593 133 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 593 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 35 200 BGN
2012 0 BGN
2013 2 909 261 BGN
2014 648 671 BGN
2015 0 BGN
3 593 133 BGN
В т.ч. Национално финансиране 634 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 16 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз