Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.02-0063-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.4-02/2008/013
Наименование: “Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград”
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2009
Начална дата: 21.10.2009
Дата на приключване: 09.08.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез подобряване на физическата и жизнената среда в град Велинград да се постигне интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Под-дейност 1.1. Сформиране на екип и организация Под-дейност 1.2. Управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръч-ки и провеждане на процедури за избор на изпълнители Под-дейност 2.1.: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки Под-дейност 2.2. Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Дейност 3: Строителен надзор
Дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Велинград
Дейност 5: Информационно обезпечаване и публичност по проекта
Дейност 6: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 947 708 BGN
Общ бюджет: 4 434 822 BGN
БФП: 4 434 822 BGN
Общо изплатени средства: 3 334 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 434 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 506 086 BGN
2011 1 879 232 BGN
2012 - 1 664 386 BGN
2013 1 613 959 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 334 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 769 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 280 173 BGN
2011 1 597 347 BGN
2012 - 1 414 728 BGN
2013 1 371 865 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 834 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 665 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 225 913 BGN
2011 281 885 BGN
2012 - 249 658 BGN
2013 242 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
500 234 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп.
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 6 $&Създадени нови работни места: - постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз