Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/005-02
Наименование: "Корекция на река Дюлева в гр. Сливен, I ви етап"
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подобри качеството на живот като допринесе за предотвратяване рисковете от наводнения в град Сливен и подобряване на екологичното състояние на града.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление
Дейност 2 Информация и публичност
Дейност 3: Одит на проекта
Дейност 4: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 5: Дейност 5: Строително – ремонтни работи по корекция на река дюлева, на територията на град Сливен
Дейност 6 Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 009 885 BGN
Общ бюджет: 761 888 BGN
БФП: 760 987 BGN
Общо изплатени средства: 722 938 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 760 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 377 019 BGN
2014 345 918 BGN
2015 0 BGN
722 938 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 646 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 337 333 BGN
2014 309 506 BGN
2015 0 BGN
646 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 686 BGN
2014 36 412 BGN
2015 0 BGN
76 099 BGN
Финансиране от бенефициента 6 401 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз