Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/020
Наименование: Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 23.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Развитие на конкурентоспособни туристически атракции в община град Добрич, посредством разнообразяване и подобряване на съществуващите с оглед превръщане на града в съвременна туристическа дестинация като се използва туристическия потенциал за разширяване на териториалния обхват и диверсифициране на туристическото предлагане в Североизточния район.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и изпълнение на строително- монтажни работи.
Дейност 3 Авторски надзор
Дейност 4 Строителен надзор
Дейност 5 Организиране и провеждане на събитие в района на атракцията
Дейност 6 Закупуване на оборудване за нуждите на атракциите
Дейност 7 Съпътстващо обучение за екскурзоводи на персонала, работещ в подкрепяните атракции
Дейност 8 Одит на проекта
Дейност 9 Осигуряване на информация и публичнос
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 559 909 BGN
Общ бюджет: 3 291 565 BGN
БФП: 3 268 613 BGN
Общо изплатени средства: 3 268 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 268 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 245 968 BGN
2013 2 001 492 BGN
2014 21 163 BGN
2015 0 BGN
3 268 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 778 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 059 073 BGN
2013 1 701 268 BGN
2014 17 988 BGN
2015 0 BGN
2 778 329 BGN
В т.ч. Национално финансиране 490 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 186 895 BGN
2013 300 224 BGN
2014 3 174 BGN
2015 0 BGN
490 293 BGN
Финансиране от бенефициента 42 144 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 !Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз