Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.04-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подкрепа за достоен труд"
Бенефициент: Конфедерация на труда "Подкрепа"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 03.11.2009
Начална дата: 18.11.2009
Дата на приключване: 31.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда,чрез активни действия на социалните партньори"
Дейности: Дейност 4 Изследване на мобилността в ЕС като фактор за повишаване адаптивността на работната сила Сформиране на екип за дейността: Един собствен експерт, двама външни и един от партньорска работодателска организация. 1.Провеждане на изследвания сред работещите. Те ще дадат представа за нагласите им за работа в страните от ЕС и за нивото им на толерантност към работници-мигранти. Изготвяне на методика (дизайн) на изследването. Закупуване на 2 лаптопа и софтуер за обработка на статистическа информация. Провеждане на изследването; Обработка, вкарване на данните и обобщаване на резултатите от анкетите; Анализ на изследването. 2.Проучвания сред работодателите. Разкриване на нагласите им за наемане на работа на работници от ЕС и трети страни. Това ще бъде индикатор за развитието на вътрешния трудов пазар. Методология. Определяне на обхвата по региони и браншове. Изготвяне и отпечатване на въпросник за фокус-групите. Формиране на фокус-групи. Работа с фокус-групите. Обобщение и анализ на първичните данни. Кръгли маси - 4. 3.Проучвания за пазарите на труда в 6 страни от ЕС. Ще се очертае състоянието на пазарите на труда в 6 страни от ЕС от гледна точка на: потребностите на икономиката; регионалните различия; качество на заетостта; законови и регулаторни режими. Изработване на критерии за избор на страни: брой на българските работници мигранти, степен на синдикализиране в тези страни, състояние на пазара на труда там. Избор на 6 страни от ЕС; Извършване на 6 проучвания по информационни източници от страните и синдикатите в тях. Обобщаване на резултатите. Разработване на брошури и информационни материали за всяка страна. Издаване и разпространението им. Провеждане на 2 конференции в края на периода на изпълнение. 4.Подготовка и сключване на двустранни споразумения.
Дейност 7 Управление и администриране на проекта Осъществяване на 5-дневно прогнозно разпределение на дейностите на екипа за управление на проекта. Разработване правилници и разпоредби за вътрешните правила гарантиращи функционирането и реализирането на проекта. Прилагане в проекта на постигнатите добри европейски практики както по управление, така и по изпълнение на проекти. Екипът ще провежда ежемесечно оперативни заседания за текущото изпълнение на проекта. Подготовка на вътрешни текущи, междинни и окончателни технически и финансови отчети. Управленческият екип следва да разработи и приеме съответстващите критерии, изисквания и инструменти за вътрешно наблюдение, самооценка и контрол за ефективно реализиране на проекта. Ежемесечно ще следи и отчита документално изпълнението на проекта. Екипът по проекта ще координира цялостната дейност по изпълнението на проекта и ще оказва методическа помощ при реализирането на отделните дейности, залегнали в проектното предложение. Необходимостта от тази дейност на проекта се основава от оптимизиране както на управлението, така и на администриране формулираните дейности за тяхното успешно изпълнение, и за реализиране на набелязаните цели и задачи.
Дейност 1 Създаване на информационна система за анализа на КТД 1.1. Сформиране на екип и подготовка за изпълнение на дейността. 1) Състав на екипа:  Ключови експерти, 8 бр., в.т.ч : - 3 бр. с икономическо образование (2 вътрешни и 1 външен) - 2 бр.партньорски експерти - 3 бр. юристи ( 1 външен и 2 вътрешни)  Дългосрочни експерти, 5 бр. в.т.ч : - 3 бр. външни и 2 бр. вътрешни  Краткосрочни екперти, 5бр. по 12 месеца всеки един  Лектори, 12 бр. в.т.ч: - 3 бр. чуждестрани лектори 2) Реализиране на процедура по избор на изпълнители по реда на ПМС № 55 от 12.03.2007г. , за разработка на електронната система за анализ на колективни трудови договори. 3) Разработка на матрица и нейната периодична актуализация, съдържаща структурирана информация за нормативните актове в областта на трудовите и осигурителни отношения от гл.т. на предметните области на колективното трудово договаряне и интервалите на възможните договаряния. 4) Разработка на методика за анализ на постигнатите договорености в колективното трудово договаряне на база конкретни индикатори и показатели за измерване и оценка; 5) Анализ на параметрите на колективните трудови договори по нива - браншово, общинско, фирмено и стиковането им преди техническото задание за формализиране в софтуерен продукт 6) Разработка на параметри за процедура по избор на изпълнител по техническо обезпечение на дейността по реда на ПМС № 55 от 12. 03.2007г.  По доставка на технически средства, тяхната поддръжка и консумативи към тях;  По предпечатна подготовка, дизайн и отпечатване на предвидените информационни материали за разпространение на резултатите от действието на информационната система към целевите групи. 7) Необходимо техническо оборудване за целия срок на проекта:  сървър, който ще съхранява информационната система.  два броя компютърни конфигурации (компютър ,монитор, клавиатура, мишка) за въвеждане на данни и обработка на регистрационни форми, и структуриране на анализи в различни разрези.  лазерна многофункционална машина ( принтер, скенер, факс)- три броя  четири броя лаптопа, за самостоятелна работа на ключови експерти при разработка на анализи, семинари и кръгли маси /презентации/ в.т.ч и един брой лаптоп за координатор на дейност 1.  преносим твърд диск , четири броя.  мултимедиен проектор и преносим екран, за презентиране на кръгли маси, конференции ,семинари. 1.2. Експериментално зареждане на информационната система с база данни. Тази дейност предвижда: 1) Разработване на регистрационни форми за въвеждане база данни в системата - разработва се с екипа на под дейността. 2) Разработване на интерактивна инструкция на CD диск. 3) Разработване на брошура с инструкции за потребителите. 4) Експериментално зареждане на информационната система с база данни в.т.ч:  Въвеждане на браншово ниво на КТД на пивоварите и КТД в средното образование.  Въвеждане на общинско ниво на КТД - 3 броя:  Въвеждане на КТД, ниво предприятие 10 бр. 5) Обучение за въвеждане на данни в информационната система –провеждане на 4 семинари. 1.3. Усвояване възможностите на информационната система за разработване на хоризонтални, вертикални и функционални анализи и унифициране на колективното трудово договаряне на всички нива. Тази дейност предвижда: 1) Разработка на анализи:  по нива на колективно трудово договаряне- 3 броя / браншово, общинско и фирмено/  Сравнителни анализи по параметри на колективни трудови договори - 3 броя 2) Работни семинари (3бр.) за обсъждане на резултатите от експеримента с информационната система. 3) Провеждане на 2 Конференции по приложението на информационната система, като на всяка една се разглежда годишен доклад за възможностите на системата. / 2012г., 2013г./. Всяка Конференция е за 2 дни, до 100 човека. 4) Провеждане на 2 семинара за ползване на информационната система за целите на изследванията провеждани от ЕКП, ЕК и МОТ. 5) Провеждане на 1 Конференция с международно участие, за 3 дни, до 45 души, от които 3 бр. чужденци - ЕКП, за представяне на резултатите от информационната система за анализ на колективните трудови договори и нейните европейски измерения. - Съвместно с представители на ЕКП, както и такива с мултинационални компании, присъстващи в българската икономика, ще се анализират ползите от информационната система и аналогични от партньорските страни участници. 1.4. Обучение и възможност за достъп до системата на целевите групи и подбор на добрите практики за разпространението им от европейско, браншово и регионално ниво. 1) Брошура на методиката за анализ на колективното трудово договаряне, тираж 1000 бр., да се представи на международната Конференция. 2) Издаване на експериментални информационни бюлетини – 4 вида с тираж 1000 бр., всеки един. 3) Издаване на информационен бюлетин на хартиен носител и електронно базирани публикации за колективното трудово договаряне – 4бр. информационни и 4бр. тематични бюлетина с тираж 1000 бр. всеки един. 4) Разработка и отпечатване на Наръчник с “Добри практики” – 2000 бр. тираж. 5) Разработка и отпечатване на сравнителни резултати от избрани колективни трудови договори на партньорски синдикати на страни членки на ЕС и такива в България - брошура - 1000 бр. тираж за всеки език /български, френски, английски/ - Преводи на сравнителните анализи на български, френски и английски. 1.5. Запознаване на заинтересованите институции и социалните партньори с възможностите на информационната система за анализ на колективните трудови договори. Дейността предвижда: 1.6. Разработване на вътрешни отчетни доклади към ръководството на проекта. Дейността предвижда: 1). Ежемесечни вътрешни доклади за изпълнение на предвидените процедури, графици и изразходваните финансови средства, съгласно разходните документи. 2). Разработване на вътрешен междинен отчет - 12 месец, 2012г. 3). Разработване на финален вътрешен отчет във всички аспекти - 12 месец, 2013г.
Дейност 2 Създаване и функциониране за нуждите на целевите групи по проекта на национална мрежа от ИБДТ Изграждане на национална мрежа от информационни бюра като подходящ инструментариум за експертна помощ чрез предоставяне на информация, консултиране и обучения. Създаване на предпоставки и обезпечаване на ефективно изпълнение на същинските функции на ИБДТ. ПЪРВИ ПРОЕКТЕН ЦИКЪЛ Подготвителна дейност 2.1. Изграждане на национална мрежа от ИБДТ - При стартирането на проектните дейности ще се създаде институционалната рамка на ИБДТ, както и ще бъде подготвено техническото и методическо обезпечаване на тяхната дейност за периода на същинската им информационно-консултанска дейност. Информационните дейности ще бъдат Стационарни и Мобилни - с цел гъвкави действия по покритие на възможно най-много групи от бенефициенти в различни населени места, на работното място по предприятия, както и на компактни общностни групи от по-малки и отдалечени населени места. За нуждите на информационните дейности ще бъдат подбрани и назначени необходимите експерти. Общата численост на заетия в дейностите персонал е предвидено да бъде 74 бр., разпределени в национална мрежа от 37 бр. ИБДТ, вертикално градирани по подчиненост и методическо ръководство и хоризонтално разсредоточени на териториален принцип за покритие на цялата страна. За нуждите на информационно консултативните дейности ще бъде изградена и хардуерно подсигурена за всички бюра виртуална проектна мрежа (VPN) електронна мрежа (стационарна и мобилна). Мрежата е необходима за провеждането в реално време на необходимите актуални комуникации, консултации, информация, контрол, анализ на дейностите и постигнатите резултати на територията на цялата страна. За функционирането на електронната мрежа ще бъде създаден и в зависимост от нуждите периодично надграждан, подходящ софтуерен продукт за информационно регистрационна система изградена на същите хоризонтални и вертикални принципи на подчиненост и териториална разсредоточеност. Предвидените информационни дейности (области на интервенция и направления), съгласно одобреният проектен фиш на операцията и насоките за изготвяне на проектното предложение е предвидено да бъдат: -Информационни дейности по юридически въпроси (трудово-правни и осигурителни) - по информиране за европейско и българско трудово законодателство и трансфер на пенсионни и здравни-осигурителни права (юристи - експерти по информационни дейности за трудово право). -Информационни дейности по безопасност и здраве при работа - по информиране за добри европейски и национални практики в областта на безопасността и здравето при работа (експерти по информационни дейности за безопасност и здраве при работа). - Информационни дейности за пазара на труда - по информиране за възможности за ползване на обществен ресурс (за повишаване на квалификацията на заети и активно търсещи работа лица), консултиране относно свободни работни места, изискванията за тяхното заемане, необходими документи за кандидатстване, методи и способи за събиране на информация за свободни работни места, възможност за мобилност при търсенето, представянето и заемането на работни позиции (експерти по информационни дейности за пазара на труда). -Информационни дейности за младежи по информиране на младежи относно възможности за кариерно развитие, стажуване, чиракуване и наемане на работа, възможни последствия при полагане на нерегламентиран труд (експерти по информационни дейности за младежи). -Информационни дейности по обучение и квалификация - за информиранe за правото на професионално образование и обучение, учене през целия живот, квалификационно развитие и кариера (експерти по информационни дейности за обучение и квалификация). 2.1.1. Изграждане екипът на 1 бр. Централно ИБДТ (в централата на КТ „Подкрепа” в гр.София). Екипът на Централното ИБДТ ще бъде изграден на база на предвидените информационни направления (съгласно одобреният проектен фиш) и ще има следните функции: -методическо и информационно подсигуряване дейностите по вертикала за информационните направления в Основните 6 бр. ИБДТ; - ще извършва стационарни информационни дейности и консултации (отворени приемни на място); - мобилни дейности (изнесени приемни) и информационни мероприятия от национален мащаб и на ниво райони за планиране. С оглед на функциите на Централното ИБДТ по обезпечаване методически, кадрово и технически покритието на дейностите на всички останали 36 териториални бюра е предвидено:  За експертното обезпечаване на дейностите, екипът на Централното ИБДТ да се състои от 14 експерта: - главен експерт по координиране на цялостната дейност на всички ИБДТ -1бр. - експерт по техническо и административно осигуряване на всички дейности -1бр.; - експерт по техническо обезпечаване, на изграждането и хардуерната поддръжка на цялото офис оборудване за мрежата от 37 бр. ИБДТ, въвеждащото и надграждащите ежегодни обучения за работа с нея -1бр.; - експерт по изграждането, поддръжката и актуализацията на софтуерни продукти за информационно-регистрационната електронна мрежова система, въвеждащото и надграждащите ежегодни обучения за работа с нея -1бр.; - старши експерти по 5-те информационни направления - 5бр.; - експерти по 5-те информационни направления - 5бр.  За техническото обезпечаване на дейностите на Централното ИБДТ е предвидено оборудване (по процедура за избор на доставчик) за: Стационарни дейности: - сървър - 1бр. - лаптопи - 14 бр. - мултифункционални устройства (принтер, скенер, копирна машина) - 6 бр. - пакети софтуер (офис пакети) – 14бр. - пакет за доставка на стационарен интернет и телефония - 1бр. Мобилни дейности: - ноутбуци - 8 бр. - пакети за доставка на мобилен интернет - 8 бр. - мултимедийни проектори - 6 бр. - преносими прожекционни екрани - 6 бр. 2.1.2.Изграждане на Екипите на 6 бр. Основни ИБДТ (методически подчинени на Централното ИБДТ). Шесте основни ИБДТ ще бъдат разположени сравнително равномерно в съответните райони за икономическо планиране, в следните градове- гр.Бургас, гр.Варна, гр.Враца, гр.Благоевград, гр.Пловдив и гр.Русе, в Синдикалните регионални съюзи на КТ „Подкрепа” там. Екипите на 6-те основни ИБДТ ще бъдат изградени на база на предвидените информационни направления (съгласно одобреният проектен фиш) и ще имат функции: - методическо и информационно подсигуряване на дейностите по хоризонтала за информационните действия и консултации в позиционираните в мрежа към тях 30 спомагателни ИБДТ(по 5 бр. към всяко основно ИБДТ). - ще извършват стационарни дейности (приемни на място – на съответната територията където е позиционирано основното ИБДТ), -информационни мероприятия и консултации чрез мобилни дейности (изнесени приемни) на територията на населените места на позиционираните в мрежа към тях 30 бр.спомагателни ИБДТ (по 5 бр. към всяко основно ИБДТ). За обезпечаване методически, кадрово и технически покритието на всички информационни мероприятия, консултации и дейности планирани за осъществяване от основните 6 бр. ИБДТ е предвидено:  С цел експертното обезпечаване на дейностите, екипът на всяко основно ИБДТ да се състои от 5 експерта (за всяка от предвидените 5 информационни дейности), като общата численост на експертите в 6-те основни ИБДТ е предвидено да е 30 бр. младши експерти : - младши експерт юрист по трудово право - 6 бр. - младши експерт по пазара на труда - 6 бр. - младши експерт по безопасност и здраве при работа - 6 бр. - младши експерт по обучение и квалификация - 6 бр. - младши експерт по информационни дейности за младежи - 6 бр.  С цел техническото обезпечаване и изпълнение на дейностите е предвидено оборудване(по процедура за избор на доставчик) за: Стационарните дейности: - лаптопи - 6 бр. - мултифункционални устройства (принтер, скенер, копирна машина)-6 бр. - пакети софтуер (офис пакети) – 6 бр. - пакет за доставка на стационарен интернет и телефония-6 бр. Мобилните дейности: - ноутбуци - 12 бр. - пакети за доставка на мобилен интернет - 12 бр. - мултимедийни проектори - 6 бр. - преносими прожекционни екрани - 6 бр. 2.1.3. Изграждане на Екипите на 30 Спомагателни ИБДТ (към всяко основно ИБДТ се изгражда мрежа от по 5 спомагателни ИБДТ ). Спомагателните ИБДТ е предвидено да бъдат равномерно разпределени и да осигуряват покритието на информационните дейности и консултации по хоризонтала, на територията на 6-те района за планиране и от там на цялата страна. Спомагателните ИБДТ е предвидено да бъдат позиционирани в градовете Асеновград, Бяла, Видин, В.Търново, Габрово, Гоце Делчев, Димитровград, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Лом, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Провадия, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол в съответните Синдикални регионални съюзи на КТ „Подкрепа” там. Спомагателните ИБДТ е предвидено да бъдат под методическото ръководство на основните ИБДТ. Те ще способстват за по пълното покритие на информационните мероприятия на територията на общините от съответният икономически район на планиране, чрез откриване на мобилни приемни и подсигуряване на логистиката за провеждане на консултации и информационни мероприятия. Общият брой на предвидените да извършват дейностите в 30-т е бр. спомагателните ИБДТ е 30 бр. специалисти, като във всяко спомагателно ИБДТ е предвидено да бъде разположен по 1 бр. специалист като:  За експертното обезпечаване на дейностите, е предвидено да има 30 бр. експерти .  За техническото обезпечаване на дейностите е предвидено оборудване (по процедура за избор на доставчик)за: Стационарните дейности: - лаптопи - 30 бр. - мултифункционални устройства (принтер, скенер, копирна машина)-30 бр. - пакети софтуер (офис пакети) – 30бр. - пакети за доставка на стационарен интернет и телефония-30 -преносими прожекционни екрани - 30бр. Всички необходими за обезпечаване дейностите на ИБДТ консумативи, материали, интернет и техника ще са обект на процедури по смисъла на ПМС 55. Предвиденият брой изградени ИБДТ, експертите в тях и необходимата за обезпечаване на дейностите техника е в право пропорционална зависимост и пряко кореспондира с мащаба на одобрената процедура и националният обхват. Предложените за финансиране дейности, експертите предвидени да извършват действията за тяхното осъществяване и необходимата за обезпечаването им техника, консумативи и материали са икономически целесъобразни на база сравнителен анализ на вложени средства и брой предвидени за информационно въздействие представители на целевите групи. 2.1.4. Провеждане на входящи семинарни обучения за въвеждане на единни стандарти за обслужване в бюрата. 2.1.5. Провеждане на процедура за възлагане изпълнение на доставката на техническо оборудване, услуги (стационарен и мобилен интернет) материали и консумативи (по опис) за обезпечаване на дейността на всички 37 бр. ИБДТ. 2.1.6. Доставка на техническото оборудване. Разработва се и се внедрява вътрешна електронно базирана VPN електронна информационна мрежа за информация, комуникация и обратна връзка с национално, по направления и териториално разположение и покритие на всички 37 бр. ИБДТ. 2.1.7. Разработване и внедряване на необходимият за функционирането на електронната мрежа подходящ софтуерен продукт за информационно регистрационна система изградена на същите хоризонтални и вертикални принципи на подчиненост информационна насоченост и териториална разсредоточеност. 2.1.8. Цялостно систематизиране и анализ на нормативната база – национални, европейски и международни актове в областите застъпени във всяко от 5-те информационните направления. Изготвяне на информационни материали и въвеждането им в електронната система по всяко едно информационно направление. 2.1.9. Анализ на дейностите. Планиране и изготвяне на подробен график на информационните мероприятия и консултации по направления за периода на следващите 4 месеца от същинската информационно - консултантска дейност. 2.1.10. Изготвяне на месечни справки за дейността и междинен доклад за периода. Същинска информационна и консултантска дейност 2.2. Същинската информационна и консултантска дейност ще се осъществява при строго спазване на заложените вертикални форми на методическа подчиненост и планиране, както и на база на хоризонталната териториална разсредоточеност с оглед на максимално покритие на страната и целевите групите като:  В Централното ИБДТ ще се осъществява цялостното методическо ръководство чрез съответните старши експерти и експертите към тях по всяко от 5-те информационните направления и: - на територията на Централното бюро ще се организират по график приемни, вкл. на „работното място”, където ще се предоставят информационни и консултантски услуги по дейността; - ще се организират по-мащабните информационни мероприятия на национално ниво и ниво планови райони (или сбор от няколко района) за икономическо планиране; - ще се поддържат системи за планиране, контрол и отчет на дейностите по всяко отделно информационно направление и като цяло за всички дейности заедно; - ще се поддържа и актуализира нормативната база по всяко от информационните направления; - ще се поддържа и надгражда компетентността на експертите от основните ИБДТ по всяко информационно направление и като екипна цялост;  Във всяко основно ИБДТ дейността ще се осъществява от младшите експерти по 5-те направления в него. Те ще реализират информирането и консултирането на територията на съответното бюро и структурно подчинените му и свързани в под мрежа към него 5 спомагателни бюра.  Във всяко от спомагателните ИБДТ дейността ще се организира и реализира от специалиста в бюрото под методическото ръководство на експертите от основното бюро.  На територията на всяко основно и всяко спомагателно бюро ще се организират по график приемни, вкл. „на работното място”, където ще се предоставят информационни и консултантски услуги по дейността.  Анализи, информация и консултантски материали ще се публикуват и посредством електронно базираната система.  Информационните и консултантски дейности ще се осъществяват чрез консултиране и информиране по 5-те информационни направления в организирани отворени приемни: - стационарни - в офисите и извън тях в населените места където са позиционирани основните ИБДТ; - мобилни - изнесени в офисите и извън тях в населените места обхванати от спомагателните ИБДТ; - информационни мероприятия „на работното място”; - информационни мероприятия и отворени приемни при компактни общностни групи в по-отдалечени населени места. 2.2.1. Информиране и консултиране за българското и европейското трудово законодателство. Трансфер на пенсионни и здравноосигурителни права. В началния етап от реализиране на тази дейност ще се извърши цялостно систематизиране и анализ на нормативната база – национални, европейски и международни актове в областта на трудовото и осигурителното право. Във всяко основно ИБДТ дейността ще се осъществява от младши експерт юрист - по трудово право. Във всяко от основните бюра ще функционира открита стационарна приемна по график, в която ще се осъществява информиране относно действащото трудово и осигурително законодателство. В приемната ще се предоставят консултантски услуги в областта на трудовото и осигурителното право на представители на целевите групи по проекта. На територията на всяко спомагателно ИБДТ ще се организират ежемесечно мобилни приемни, вкл. „на работното място”, където ще се предоставят информационни и консултантски услуги. 2.2.2.Информиране за добри национални и европейски практики в областта на безопасността и здравето при работа. Във всяко основно ИБДТ дейността ще се осъществява от младши експерт по безопасност и здраве при работа, който ще реализира информирането и консултирането на територията на съответното основно бюро и структурно подчинените му 5 спомагателни бюра. Във всяко от основните бюра ще функционира стационарна открита приемна по график, в която ще се осъществява информиране относно нормативите регламентиращи ЗБУТ, дейността на областните и общински съвети по условия на труд, дейността на службите по трудова медицина, функциите на длъжностните лица по БЗУТ, функциите на КУТ/ГУТ и т.н. Ще бъдат провеждани по график обучения по ЗБУТ. Експертите ще събират, обработват и систематизират информация относно нарушаването на правилата за ЗБУТ и трудовия травматизъм. По график ще се провеждат срещи с участието на съответните структури на ИА”ИТ”, работодатели, представители на КУТ/ГУТ. Ще се организират изнесени мобилни приемни на територията на спомагателните ИБДТ от съответната подмрежа към основното ИБДТ. 2.2.3. Информиране и консултиране относно пазара на труда. Във всяко основно ИБДТ дейността ще се осъществява от младши експерт по пазара на труда, който ще реализира информирането и консултирането в отворена стационарна приемна на територията на съответното основно бюро и структурно подчинените му 5 спомагателни бюра. Когато това е възможно, във всяко от спомагателните ИБДТ дейността ще се организира и реализира в мобилни изнесени приемни от специалиста в бюрото под методическото ръководство на експерта от основното бюро. Експертите ще събират, обработват и систематизират информация относно свободни работни позиции по населени места, която информация ще се систематизира и в национален мащаб заедно с информацията за търсенето на работни места в чужбина и такава предоставена по споразумения с други държави. Актуализира се база данни, която се ползва от експертите и специалистите от всички ИБДТ. Освен информация от посочената база данни, експертите ще систематизират и предоставят данни относно действащи програми и мерки за заетост, процедури и документация за кандидатстване за работа, механизми за самонаемане и стартиране на собствен бизнес. Периодично ще се провеждат работни срещи с представители на структурите на Агенция по заетостта, местната администрация, работодателски организации и учебни заведения във връзка с реализация на дейностите. Ще се изготвят и поддържат информационни табла на бюрата „Достоен труд”, които ще се дислоцират при възможност и при Дирекциите „Бюро по труда”, общински администрации, учебни заведения и т.н. 2.2.4. Информиране и консултиране относно възможностите за кариерно развитие, професионално образование и обучение, „учене през целия живот”. Във всяко основно ИБДТ дейността ще се осъществява от младши експерт по обучение и квалификация, който ще реализира информирането и консултирането на територията на съответното основно бюро и чрез мобилни приемни в структурно подчинените му 5 спомагателни бюра. Във всяко от основните бюра ще функционира открита стационарна приемна, в която ще се осъществява информиране относно нормативната уредба на професионалното образование и обучение, съществуващите актуални възможности за квалификация, преквалификация и кариерно развитие. Акцент при предоставянето на консултантски услуги ще бъде поставен върху иновативните възможности за обучение, като на обслужваните представители на целевите групи ще се демонстрират методите на дистанционно обучение посредством използването на информационни и комуникационни технологии. 2.2.5. Информиране и консултиране на младежи относно възможности за кариерно развитие, квалификация, стажуване, чиракуване и наемане на работа. Във всяко основно инф. бюро дейността ще се осъществява от младши експерт по информационни дейности за младежи, който ще реализира информирането и консултирането на територията на съответното основно бюро и структурно подчинените му 5 спомагателни бюра. На територията на всяко основно и всяко спомагателно бюро ще се организират ежемесечно стационарни приемни, където ще се предоставят информационни и консултантски услуги за учащи, безработни младежи и заети лица на възраст до 30 години. Ще се организират и мобилни приемни и мероприятия, като работни срещи и семинари с участието на работодателски организации, структурите на АЗ, неправителствен сектор относно проблемите на младежката заетост. По график ще се провеждат информационни кампании на територията на всяко ИБДТ, включително в учебни заведения с цел запознаване на младежите с основните им трудови и осигурителни права и предоставяне на систематизирана информация за пазара на труда в съответния регион, в страната и чужбина, както и информация относно пазара на труда съобразно профила на учебното заведение.  Отворените стационарни и мобилни приемни през всеки месец ще функционират по следният примерен седмичен график: - Първи ден от седмицата – всеки експерт подготвя дейностите си за седмицата, материалите, които ще ползва, актуализира информацията по своето направление и провежда консултации на бенефициенти на място в конкретният офис; - Втори ден – отворена стационарна приемна за информация на бенефициентите в съответното населено място (по целесъобразност) на територията където е позиционирано всяко основно бюро; - Трети ден – изнесени мобилни приемни във всяко едно от населените места в съответния регион, където са позиционирани съответните спомагателни ИБДТ от съответната подмрежа към основното бюро - като всеки път се посещава различно населено място; - Четвърти ден - изнесени мобилни приемни във всяко едно от населените места в съответния регион, където са позиционирани съответните спомагателни ИБДТ от съответната подмрежа към основното бюро - като всеки път се посещава различно населено място; - Пети ден – систематизиране на извършените дейности през седмицата, отчитане, качване на отчетената дейност на електронната система и консултации на бенефициенти на място в конкретният офис. 2.2.6. Изготвяне на подробен график на мероприятия за информиране и консултиране по направления за периода на всеки следващи 4 месеца по всяко от 5-те направления и като цяло. 2.2.7. Изготвяне на 4 бр. месечни справки за дейността 1 бр. вътрешен междинен доклад за всеки 4-ри месечен период на дейностите. 2.2.8. Извършване на вътрешна междинна оценка и изготвяне на вътрешен междинен доклад и оценка на постигнатите резултати от осъществените дейности през първият проектен период. 2.2.9. Организиране на пресконференции за представяне на резултатите от междинното изпълнение на проектните дейности: - 1бр.национална в централното ИБДТ; - 6 бр. регионални в основните 6 ИБДТ; - 30 бр. прессъобщения за 30-те спомагателни ИБДТ. ВТОРИ ПРОЕКТЕН ПЕРИОД 2.2.10. През този период ще се извърши циклична повтаряемост на дейностите (от 2.2.1 до 2.2.7. включително), през следващите 2 години (от месец 01.2012 година до месец 12.2013 година). 2.2.11. Анализ на дейностите, рекапитулация на постигнатите резултати и провеждане на заключителни пресконференции: - 1бр.национална в централното ИБДТ; - 6 бр. регионални в основните 6 ИБДТ; - 30 бр. прессъобщения за 30-те спомагателни ИБДТ. 2.2.12.Изготвяне и предаване на вътрешен окончателен доклад.
Дейност 3 Създаване на електронна платформа за дистанционно обучение "Достоен труд" 3.1. Подготвителна дейност. 3.1.1. Сформиране на екип за реализация на дейността. Екипът за реализация на дейността е ключов фактор за нейното осъществяване. Изискванията към конкретните личности е предвидено да съобразени с необходимата и подходяща квалификация, опит и компетентности за изпълнение на дейностите, заложени в реализацията на Ресурсния център за дистанционно синдикално обучение. 3.1.2. Подготовка и провеждане на информационна среща (въвеждаща пресконференция) с представители на медиите за въвеждане в дейността, представяне на целите, задачите, предвидените дейности, предизвикателствата и очакваните резултати. 3.1.3.Подготовка, предпечатен дизайн, отпечатване и разпространение на диплянка (Leaflet) с описание на дейността за постигане на информираност и публичност. 3.1.4.Разработка на компютърна презентация за дейността, отпечатването й на CD и разпространение. Дейността се осъществява от член на екипа по управление и реализация на проекта, отговорен за информираността и публичността. Предвижда се да бъде ангажиран потенциала, възможностите и компетенциите на специалисти в избрани области, сред които представители на държавната администрация и квалифицирани научни среди, и специалисти от експертния състав на национално равнище на Конфедерацията, преки участници в процеса на социален диалог и тристранно сътрудничество. 3.1.5.Изграждане на Електронната платформа (софтуер) за дистанционно обучение - дейността се реализира от изпълнител, избран по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Дейността включва: - Разработката на електронната платформа за дистанционно обучение (софтуер); - Разработване на интерактивни инструкции на СD носител: а. за квалифицираните консултанти-преподаватели; б. за участниците в обученията. - Разработване на материали за диплянка с инструкции за целевите групи (участниците в обученията); - Поддръжка (администриране) и периодична актуализация на електронната платформа (софтуера). Предвидената поддейност е необходима, защото освен фактическата разработка на софтуерния продукт, поддръжка и актуализация, е необходимо и изпълнение на свързани задачи по обучение на квалифицираните консултанти-преподаватели за работа със софтуера и разработка на материали относно работата с електронната платформа, съответно за тях и за участниците в обучението – на CD носител и за диплянка. За нуждите на дейността е предвидено да се използва: -ключов експерт – 1 бр. ; - администратор на електронната платформа.- 1 бр.; 3.1.6. Доставка на компютърни конфигурации (хардуер) и периферия - дейността се реализира от изпълнител/и, избран/и по реда на ПМС 55/12.03.2007 г. Ресурсния център за дистанционно обучение ще предостави целево техническите средства (компютри и периферия), с помощта на които да се извърши дистанционното обучение. Техническите средства е предвидено да бъдат разположени максимално разсредоточено на територията на страната с оглед максимално покритие на нуждите на представителите на целевата грпупа. Техниката ще бъде позиционирана: -по 1 бр.компютърна конфигурация и принтер към нея в 35 града; -15 бр. компютърни конфигурации, принтери към тях и 2бр. мултифункционални устройства; -7бр. компютърни конфигурации /по една компютърна конфигурация 7-те основни „Информационни бюра Достоен труд”- за техническа помощ и методическо подпомагане по места на представителите на целевата група за провеждане на дистанционното обучение/. Така предвиденият брой стационарни компютърни конфигурации е 57 бр., а предвидените принтери към тях са 40 бр. Към Централният офис на Ресурсния център са предвидени: а/за нуждите на администратора на ел.платформа: -сървър -1 бр.; -лазерно мултифункционално устройство – 1 , б/ за нуждите на ръководителя на Ресурсния център, дългосрочния експерт по дистанционно обучение и функционалния експерт по анкетните проучвания са предвидени: -3 бр.преносими компютъра (лаптоп); -3 бр. преносими хард-диска; -3 външни ДВД записващи устройства; 3.1.7. Провеждане на анкетно проучване сред целевите групи за нагласите към дистанционното обучение, определящи начина и методите на провеждане на обучението. а/ реализацията на анкетното проучване включва:  Разработване на стандартизирана анкетна карта.  Разработване на конкретна програма за обработка на анкетните карти на база софтуерен продукт.  Отпечатване на анкетната карта.  Провеждане на изследването сред целевите групи (попълване на анкетната карта);  Логически оглед и въвеждане на информацията в база данни.  Обработка на информацията и анализ на резултатите.  Разработка и отпечатване на;  Доклад на база събраната и обработена информация от анкетното проучване, съдържащ анализ, оценка, изводи и препоръки. Новата информация, получена и анализирана чрез това анкетно проучване, ще послужи за цялостния дизайн на дистанционния учебен процес чрез електронната платформа. Осъществяването на тази дейност ще даде възможност дейността на Ресурсния център да бъде максимално съобразена с възможностите на потенциалните обучаеми. Предвидено е тази дейност да бъде осъществена от: -функционален експерт – 1бр.; - дългосрочен експерт за въвеждане на данните -1 бр. -анкетьори за провеждането на анкетното проучване с краткосрочни задачи – 10 бр. Резултатите от анкетното проучване ще бъдат анализирани и обобщени в Доклад, който ще се предостави на квалифицираните консултанти-преподаватели за подпомагане на тяхната работа по разработка на учебната програма и материалите за обученията. б/провеждане на еднодневна Кръгла маса с представители на целевите групи за обсъждане на резултатите от проведеното анкетно проучване и Доклада от него. Встъпителва конференция - предназначена за осъществяване на обратна връзка с представителите на целевите групи и обсъждане на методите, начините, проблематиката и принципите на предвиденото дистанционно обучение, както и коментар на нагласите за обучение, ползите от неговото провеждане и евентуалните трудности и проблеми, които могат да съпътстват обучението. 3.1.8. Разработване на учебна Програма за първата година от дистанционното синдикално обучение, учебни материали и тестове. Дейността предвижда: Екип от подбраните по процедурите на ПМС 55 преподаватели, по един за всяка тема, ще подготви набор от учебни материали, подходящи за дистанционно обучение и съобразени с потребностите на целевите групи и резултатите от анкетното проучване, чрез които ще се извършва учебния процес. Ще бъде изготвена учебна програма с наименование „Базисно Обучение”, която включва палитра от теми по основни /базисни/ трудови,правни и осигурителни права,законови права на договаряне на условията на труд и заплащането на труда на заетите лица. Учебните материали ще включват: 1. Текстове, съобразени с възможностите за обучение на целевите групи; 2. Нормативни актове (или линкове към тях); 3. Казуси и задачи за практически занятия; 4. По възможност видео и/или аудио файлове; 5. Тестове. Освен учебните материали, преподавателите ще разработят и специални информационни материали по темите, предназначени за подраздела на електронната платформа за дистанционно обучение. Този раздел от електронната платформа ще бъде общодостъпен и няма да бъде свързан със задължително участие в интерактивното дистанционно обучение, а ще има информационно предназначение, както и за предварително запознаване с възможностите на обучението и последваща мотивация за участие. С тези дейности се генерират възможности за развитие на капацитети и по-ефективна реализация на човешките ресурси на целевата група. За нуждите на дейноста е предвидено да бъдат ангажирани: -Екип от преподаватели – 6 бр./ -дългосрочен експерт по дистанционно обучение- 1 бр.; Предвиденият дългосрочен експерт по дистанционно обучение ще ръководи организацията по изготвянето на учебната програма, ще осъществява връзката и координацията по подготовката и провеждането на обучението с преподавателите. 3.1.9.Провеждане на Конференция „Дистанционно обучение”. По време на конференцията ще бъде направена демонстрация на възможностите на електронната платформа за дистанционно обучение и ползването на интерактивния CD диск с инструкции за работа със софтуера. Ще бъдат дадени разяснения по съдържанието на учебната програма и темите при участието на преподавателския екип. Ще бъдат предоставени за разпространение интерактивните материали с инструкция за потенциалните обучаеми на CD носител, както и диплянките с текстово съдържание. Ще бъде разпространен и постерът (плакатът) на проекта. 3.1.10.Провеждане на мотивационна и регистрационна кампания за бенефициентите за участие в базисното дистанционно обучение. Дейността включва: - Запознаване с функционирането на информационния подраздел на електронната платформа за дистанционно обучение. -Стартиране на Електронна регистрация за участие в базисното обучение,; - Провеждане пробни сесии на базисното дистанционно обучение и оказване на консултативна помощ на обучаемите от седемте информационни центъра „Достоен труд” чрез осъществяване на 7 еднодневни срещи, на които ще участват ръководителят на Ресурсния център, дългосрочният експерт по дистанционно обучение и шестимата квалифицирани консултанти-преподаватели; - Подготовката на човешкия ресурс в информационните центрове „Достоен труд” за изпълнение на тяхната роля в обучението – привличане на желаещи да се обучават, и тяхното информационно подпомагане за участие в базисния курс на обучението. 3.2. Водещи дейности 3.2.1. Провеждане на 1-ви цикъл (базисно обучение) от дистанционното обучение. Общо времето на обучение се предвижда да бъде четири месеца, през които електронната платформа ще действа като средство за интерактивно обучение. В заключителната фаза на обучението (последният месец) на основата на положените окончателните тестове, ще бъдат отпечатани и раздадени за всеки успешно преминал обучението удостоверение за завършено обучение по ключови компетенции. 3.2.2. Провеждане на електронно базирани анкетни проучвания за резултатите от обучението и оценките на целевите групи. Реализацията на анкетните проучвания включва:  Закупуване на лиценз за използване на стандартизиран софтуерен продукт за електронни анкетни проучвания за времето на провеждане на проучванията.  Разработване на стандартизирана електронна анкетна карта.  Разработване на конкретна програма за обработка на електронните анкетни карти чрез лицензирания софтуерен продукт.  Разработка на инструкция за обучаемите за попълване на електронната анкетна карта.  Изследвания сред целевите групи по време на провеждане на обученията им.  Разработка и отпечатване на Доклад за оценка на обучаемите от проведените обучения на база събраната и обработена информация от електронните анкетни проучвания, съдържащ анализ, оценка, изводи и препоръки. Електронните анкетни проучвания са необходими за текущо проследяване на удовлетвореността на бенефициентите и се основават на практиката за оценка на удовлетвореността на клиентите от използването на даден продукт или услуга. 3.2.3. Провеждане на втори цикъл (обучение за напреднали) от дистанционното обучение. Дейността, предвид натрупания до този момент опит по управлението на обучението от Ресурсния център, обединява предишните дейности и включва: - Разработване на учебна Програма за втората година от дистанционното обучение, учебни материали и тестове. Втория цикъл „Обучение за напреднали” ще дава възможност за избор на обучаемите между отделните теми в зависимост от принадлежността към отделните групи бенефициенти, тяхното желание и интерес. Минимума обучение ще бъде по 6 избрани свободно от обучаемите теми измежду 9-те, като е възможен избор и на всички теми. - работа с електронната платформа на подбраните преподаватели от курса „Обучение за напреднали”; - мотивационна и регистрационна кампания за представителите на целевите групи за участие в курса „Обучение за напреднали”; - провеждане на втория цикъл (обучение за напреднали) от дистанционното обучение. 3.2.4. Извършване на вътрешна междинна оценка на изпълнението на дейността - разработка на вътрешен междинен технически, финансов и аналитичен доклад. 3.2.5. Подготовка и провеждане на трети цикъл (общо обучение) от дистанционното обучение. Дейността обединява вече извършвани дейности и включва: - Актуализация на двете учебни програми (обучителни материали, текстове, лекции, казуси, тестове и др.) „Базисно обучение” и „Обучение за напреднали”, както и на специални информационни материали по темите, предназначени за под раздела на електронната платформа за дистанционно обучение, свързан с информационния ресурс за правата на наемните работници и основни проблеми от разработваните теми от подбраните квалифицирани консултанти-преподаватели; 3.2.6. Провеждане на Конференция „Дистанционно обучение – резултати, постижения и перспективи”. Предоставяне на цялостна информация за извършената работа по дейността и разпространение на CD носител с материалите от обучението и докладите за конференцията. 3.2.7. Представяне на оценка на дейността, вътрешен окончателен технически, финансов и аналитичен доклад за дейността.
Дейност 6 Осигуряване на публичност Дейност 6 започва своята подготовка за същинското си стартиране през месец декември 2009 г. със сформиране на екип и планиране на поддейностите. Информирането на целевите групи и публичността на заложените в проекта пет основни дейности ще се осъществи чрез: 1.Издателска и печатна дейност; 2.Организиране на информационни събития; 3. Аудиовизуална, печатна и рекламна комуникация. Въз основа на посочените мерки за информираност и публичност, които са заложени в Дейността по осигуряване на публичност и следва да се реализират в рамките на проекта, ще се сформира и екип от специалисти по комуникация, както следва: 1.Координатор по „Осигуряване на публичност”; 2.Дългосрочен експерт по издателска и печатна дейност; 3.Дългосрочен експерт по организиране на информационни събития; 4.Дългосрочен експерт по аудиовизуална, печатна и рекламна комуникация. Същинската дейност по „Осигуряване на публичност” ще започне на месец 01.2010г. и приключва на 31.12.2013г., като включва 48 месеца от по 4 програмни периода от по 12 месеца всеки. С оглед промотиране на поставените задачи на проекта и осигуряване на прозрачност ще се реализират следните основни мерки за информираност и публичност: 1.Три ключови пресконференции: встъпителна (през януари 2010г.), която да положи старта на проекта), междинна (през декември 2011г., която да представи и обобщи междинните резултати на дейностите по проекта) и заключителна (през декември 2013г. – ще презентира окончателния ефект от реализацията на проекта и ще обяви завършването на неговите дейности). 2.Национална конференция (през февруари 2010 г.), на която да бъде представена практическата полза от реализацията на проекта за обществото, като полезността бъде откроена на фона на очертаващите се тревожни тенденции. Конференцията ще бъде двудневна и ще бъде изнесена извън столицата, с цел максимално приближаване до бенефициентите, голяма част, от които живеят извън София (традиционно данните за пазара на труда показват най-ниска безработица в столицата). За целта освен представители на националните медии, ще бъдат поканени и представители на медиите в съответния регион. Необходими 2 бр. лектори и 1 бр. модератор. 3.Провеждане на 3 семинара за представители на работниците и служителите за ефективна комуникация със средствата за масова информация. Ефектът от тях е пряко свързан с постигането на основната цел за адекватно представяне на дейностите по проекта пред обществото и респективно двупосочната комуникация с бенефициентите. Семинарите ще засягат проблеми, свързани с кодифициране на информацията (през април 2010г.), специфични техники при общуване с журналистите (през май 2010г.), поведение пред камера и говор пред микрофон (през юни 2010г.). Семинарите ще бъдат за по 100 човека, като в последния те ще бъдат разделени в 4 групи по 25 човека, които освен теоретични познания по заложената проблематика, ще имат възможността да получат и практически такива чрез обучението им в реално радио и телевизионно студио. Необходими: - 2 бр. медиен експерт по кодифициране на информацията; - 2 бр. медиен експерт по специфични техники при общуване с журналистите; - 2 бр. медиен експерт поведение пред камера; - 2 бр. медиен експерт говор пред микрофон. 4.Изготвяне и излъчване на рекламен видеоклип, презентиращ основната цел на проекта в ефира на една от националните телевизии при стартиране на проекта (февруари 2010г.). 5.Рекламен web банер с цел информираност на целевите групи и публичност на проекта. Предвижда се да се постави на престижен интернет сайт при стартирането на проекта. 6.Брошура – презентираща целите на проекта. Ще бъде раздадена на журналистите по време на встъпителната пресконференция (през януари 2010г.) с цел предоставяне на разбираема и изчерпателна информация относно основните дейности, заложени в проекта. Необходим 1 бр. експерт за разработка на брошурата. 7.Платени публикации в печатните медии – национални и регионални по време на реализацията на целия проект (по 1 бр. всеки месец). 8. По време на реализация на целия проект ще се публикува текуща информация по основните дейности на web сайта на КТ „Подкрепа”. 9. Изработка на рекламни и нагледни материали с цел популяризиране на дейностите на проекта сред целевите групи, също по време на реализацията на целия проект (шапки, тениски, значки, тефтери, календари, плакати, информационни табели и табла, банери, химикалки, покани, папки, бланки, пликове, стикери, видеоматериали и др.). Към посочените комуникационни стратегии и техники за информиране и публичност, ще се реализират и такива, промотиращи и заложените в проекта 5 основни дейности, в зависимост от тяхната специфика и бенеициенти: Относно Дейност 1: 1. Пресконференции: - пресконференция с цел оповестяване на резултатите от проведената Международна конференция (май 2013 г); - участие в голямата заключителна пресконференция (през декември 2013г.). 2. Кръгли маси (конференции): - еднодневна кръгла маса с представители на медиите за въвеждане в дейността (през март 2010г.); - двудневни кръгли маси в 6-те икономически райони с цел обсъждане и представяне на резултатите от функционирането на информационната система (юни 2013г. – в Благоевград, юли 2013г.-в Бургас, август 2013г.-във Варна, септември 2013г.-във Враца, октомври 2013г.-в Русе, ноември 2013г.-в Пловдив) – с до 45 човека участници; - двудневна финална кръгла маса в София (декември 2013г.). 3. Конференции: - 2 двудневни конференции за приложението на информационната система (през декември 2012г. и април 2013г.) с участници до 100 човека; - тридневна конференция с международно участие (3 бр. чужденци от ЕКП, Англия и Франция) за представяне на резултатите от информационната система и нейните европейски измерения - (през май 2013г.) – до 45 човека участници. 4. Семинари: - 4 тридневни семинара за обучение за въвеждане на данни в информационната система – (март 2011г., май 2011г., октомври 2011 г. и януари 2012г.) - с до 45 човека участници; - 3 бр. семинара с целевите групи ( март 2012г., май 2012г., септември 2012г.) – с до 40 човека участници; - 2 семинара на браншово и регионално ниво за приложението на системата за целите на ЕК, ЕКП и МОТ (през октомври 2012г. и ноември 2012 г.) – с до 40 човека участници; 5. Брошури: - сравнителен анализ – брошура за всеки език на два браншови КТД съответно във Франция и Англия с браншовия КТД на пивоварната промишленост в България – с тираж 1000 бр. (януари 2012г.); - брошура относно методиката на КТД, която да бъде представена на Международната конференция (май 2013г.) с тираж 1000 бр. 6. Бюлетини: – 5 вида информационни бюлетини за вертикален и хоризонтален анализ ( ноември 2012 г.) – тираж 1000 бр. всеки един; - 2 вида информационни бюлетини за браншово договаряне (декември 2012г.) – тираж 1000 бр. всеки един; - 2 вида информационни бюлетини за общинско договаряне (март 2013г.) – тираж 1000 бр. всеки един; - 4 тематични бюлетини за доходи, отпуски, квалификация, преквалификация, условия на труд и ваучери ( април 2013г.) – тираж 1000 бр. всеки един. 7. Разработка и отпечатване на наръчник с „Добри практики”с тираж 2000 бр. (през май 2013г.). Относно Дейност 2: 1. Пресконференции: – участие в две от големите пресконференции (през декември 2011 г. и декември 2013 г.); - стартираща пресконференция за Дейност 2 през май 2010 г.; - 3 пресконференции на ниво икономически район за развитие в шестте основни ИБДТ. 2. Прессъобщения – с информация за 30-те спомагателни ИБДТ. 3. Специални събития: - 2010 г. – през септември, октомври и ноември – по 5бр. за всеки от посочените месеци – съответно в различни градове по различните направления; - 2011 г. – през януари, февруари, март, май, юни, юли, септември, октомври, ноември – по 5бр. за всеки от посочените месеци – съответно в различни градове по различните направления; - 2012 г. – през януари, февруари, март, май, юни, юли, септември, октомври, ноември – по 5бр. за всеки от посочените месеци – съответно в различни градове по различните направления; - 2013 г. - през януари, февруари, март, май, юни, юли, септември, октомври, ноември – по 5бр. за всеки от посочените месеци – съответно в различни градове по различните направления. 4. Дипляни: - през месец декември 2011г. и декември 2013г. – 5 вида по 3600 бр. тираж. 5. Наръчници: - през месец декември 2011г. и декември 2013г. – 5 вида по 400 бр. тираж. 6. Банери за всяко работно място – 74 бр. 7. Табели за всеки офис – 37 бр. 8. Публикации в печатните медии – относно извършените през месеца дейности и планираните такива за следващия месец – 48 бр. Относно Дейност 3: 1. Пресконференции: - участие в голямата въвеждаща пресконференция (януари 2010г) - пресконференция за оповестяване на резултатите от анкетното проучване за нагласите към дистанционното обучение и медийното разпространение на оценките, обобщени в доклад (между ноември - декември 2010г.); - пресконференция за оповестяване на резултатите от конференцията „Дистанционно синдикално обучение” – представяне на информация за извършената работа по дейността, демонстрация на електронната платформа и обучителния процес (до декември 2010г.) 2. Кръгли маси: - еднодневна кръгла маса с представителите на целевите групи за обсъждане на резултатите от проведеното анкетно проучване относно нагласите към дистанционното обучение и обсъждане на получения доклад ( до декември 2010г.); 3. Доклад за резултатите от анкетното проучване – разработване и отпечатване (до декември 2010г.). 4. Доклади за оценка на обучаемите от проведените обучения на дистанционното обучение (до декември 2010г., май 2012 г., юни 2013 г.). 5. Плакат – изготвяне и разпространение (декември 2010 г.). 6. Разработване и разпространение на дипляна с инструкции за целевите групи: - разработване (декември 2010г.); - разпространение – по време на мотивационните кампании и първата конференция – декември 2010 г; декември 2010-февруари 2011; декември 2011-февруари 2012; август 2012-октомври 2012. 7. Интерактивно CD с инструкции за квалифицирани експерти-преподаватели и обучаеми: изработване (декември 2010г.) и разпространение за първата група преподаватели; май 2011г. – разпространение за втората група преподаватели. 8. Провеждане на медийна кампания чрез национални и регионални медии относно възможностите на дистанционното обучение – чрез публикации в пресата и електронните издания и чрез функциониращ подраздел на електронната платформа – преди всяко обучение по време на мотивационната кампания. Относно Дейност 4: 1. Пресконференции – участие в две от големите пресконференции (през януари 2010 г. и през декември 2011 г.) 2. Кръгли маси – през септември 2010 г., май 2011 г., юли 2012 г., юли 2013 г. 3. Конференции – през ноември 2010 г., ноември 2011 г. 4. Брошури – 6 вида по 1000 бр. тираж – август и септемри 2010 г., август и септември 2011 г. 5.Дипляни – 6 вида по 1000 бр. тираж – август и септември 2010 г., август и септември 2011 г. 6. Прессъобщения – ноември 2010 г., ноември 2011 г. Използваните мерки за информираност в Дейност 4 са с оглед изследване на трансграничната мобилност в рамките на ЕС, като фактор за повишаване адаптивността на работната сила. Относно Дейност 5: 1. Пресконференции – участие в две от големите пресконференции (встъпителната през януари 2010г. и междинната през декември 2011г.) 2. 2 вида брошури по 1000 бр. тираж , касаещи Социалния одит (юли 2010г., април 2011г..) 3. Плакат – 2000 бр. тираж (октомври 2011 г.). 4. 3 конференции: - конференция, въвеждаща в темата Социален одит като философия и стандарти (юли 2010г.); - конференция, която да представи добрите практики в пивоварния бранш (ноември 2011г.); - конференция за развитието на Социалния одит като инструмент за устойчива заетост (май 2011г.). 5. Семинари: - 3 петдневни (октомври 2011г.); - 8 двудневни (юни 2011г.) Цялостното осъществяване на Дейността по осигуряване на публичност ще бъде съобразено с изискванията за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ОП РЧР. Необходимостта от реализиране на описаните по-горе мерки за информираност пряко или косвено гарантират публичност и най-вече прозрачност на проекта и съпътстващите го дейности. Неразделна част от Дейност 6 е специално разработеният за целите на проекта Комуникационен план, който е приложен към проекта. За ефективното изпълнение на Дейността по Осигуряване на публичност, е необходимо техническо обезпечаване, както следва: - Диктофони – 2 бр. - Лаптопи за стационарни информационни дейности – 4 бр. - Лаптопи за мобилни информационни дейности – 4бр. - Скенер – 1 бр. - Мултифункционално устройство – 1 бр. - Мултимедиен проектор – 1 бр. - Прожекционен екран – 1 бр. - Професионален фотоапарат – 1 бр. - Дигитална видеокамера – 1 бр.
Дейност 5 Създаване на информационна система "Социален одит" Сформиране на екип за дейността: Един собствен експерт, двама външни и един от партньорска работодателска организация. 1.Провеждане на изследвания сред работещите. Те ще дадат представа за нагласите им за работа в страните от ЕС и за нивото им на толерантност към работници-мигранти. Изготвяне на методика (дизайн) на изследването. Закупуване на 2 лаптопа и софтуер за обработка на статистическа информация. Провеждане на изследването; Обработка, вкарване на данните и обобщаване на резултатите от анкетите; Анализ на изследването. 2.Проучвания сред работодателите. Разкриване на нагласите им за наемане на работа на работници от ЕС и трети страни. Това ще бъде индикатор за развитието на вътрешния трудов пазар. Методология. Определяне на обхвата по региони и браншове. Изготвяне и отпечатване на въпросник за фокус-групите. Формиране на фокус-групи. Работа с фокус-групите. Обобщение и анализ на първичните данни. Кръгли маси - 4. 3.Проучвания за пазарите на труда в 6 страни от ЕС. Ще се очертае състоянието на пазарите на труда в 6 страни от ЕС от гледна точка на: потребностите на икономиката; регионалните различия; качество на заетостта; законови и регулаторни режими. Изработване на критерии за избор на страни: брой на българските работници мигранти, степен на синдикализиране в тези страни, състояние на пазара на труда там. Избор на 6 страни от ЕС; Извършване на 6 проучвания по информационни източници от страните и синдикатите в тях. Обобщаване на резултатите. Разработване на брошури и информационни материали за всяка страна. Издаване и разпространението им. Провеждане на 2 конференции в края на периода на изпълнение. 4.Подготовка и сключване на двустранни споразумения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 911 350 BGN
Общ бюджет: 8 749 008 BGN
БФП: 8 749 008 BGN
Общо изплатени средства: 8 871 855 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 749 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 247 349 BGN
2011 2 266 449 BGN
2012 2 161 775 BGN
2013 1 192 260 BGN
2014 1 282 185 BGN
2015 - 278 162 BGN
8 871 855 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 436 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 910 246 BGN
2011 1 926 481 BGN
2012 1 837 509 BGN
2013 1 013 421 BGN
2014 1 089 857 BGN
2015 - 236 438 BGN
7 541 077 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 312 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 337 102 BGN
2011 339 967 BGN
2012 324 266 BGN
2013 178 839 BGN
2014 192 328 BGN
2015 - 41 724 BGN
1 330 778 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 6 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели
Индикатор 7 брой изследвания/проучвания и анализи - не по-малко от 2
Индикатор 8 брой разработени и внедрени информационни системи - не по-малко от 3
Индикатор 9 брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 18
Индикатор 10 брой разработени материали - публикации, образователни пакети, дипляни, листовки, плакати и др. - не по-малко от 5 вида в тираж не по-малко от 1000
Индикатор 11 брой мероприятия - конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 18
Индикатор 12 брой консултирани лица и организации - не по-малко от 1200


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз