Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128629110 "АССА"ООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул.Ямболен N:20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността на „РУБЕЛЛА БЮТИ" АД чрез внедряване на модерно технологично оборудване" BG161PO003-2.1.04-0453-C0001
Повишаване професионалната квалификация на заети лица в "ИНКОМ ПВ" ООД BG051PO001-2.1.02-0437-C0001
ЕФЕКТИВНО И КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO003-2.1.06-0593-C0001
Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Внедряване на нова технология в производствения процес и диверсифициране на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД BG161PO003-2.1.11-0072-C0001
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и младежи в риск в гр. Ямбол BG161PO001-1.1.11-0018-C0001
Внедряване на специализирана софтуерна система за управление на проследимостта на материалните потоци и управление на качеството в „Рубелла Бюти” АД BG161PO003-2.1.12-0433-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Повишаване на конкурентните предимства и пазарно развитие на „Рубелла бюти” АД чрез внедряване на нови технологични линии в производствения процес на паста за зъби BG161PO003-2.1.13-0349-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ BG051PO002-2.2.08-0142-C0001
''Подобряване условията на труд в "Синтер-М''АД чрез извършване на анализ,закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества'' BG051PO001-2.3.03-1144-C0001
Подобряване на условията на труд в "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1173-C0001
"По-добри условия на труд-по-висока производителност" BG051PO001-2.3.03-1171-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0432-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз