Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1144-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10004
Наименование: ''Подобряване условията на труд в "Синтер-М''АД чрез извършване на анализ,закупуване на машини за премахване на праха и замърсяванията в производствените помещения и закупуване на ЛПС и работно облекло с по-добри качества''
Бенефициент: "СИНТЕР-М" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление, финансово и техническо отчитане на проекта В рамките на дейността се предвижда: Провеждане на месечни срещи на експертите от екипа на проекта, които ще бъдат отговорни за неговото управление и изпълнение; провеждане на дискусии във връзка с общите и конкретни отговорности, плана за действие, процедурите и всички необходими дейности за успешното изпълнение на проекта. Тези работни срещи ще включват: 1. Запознаване членовете на екипа с проекта (цели, дейности и очаквани резултати); 2. Запознаване членовете на екипа с Ръководството на бенефициента. 2. Разпределяне на задълженията между членовете, включени в екипа. Определяне на лице за контакт с АЗ, ДРСЗ и Д «БТ». 3. Определяне на правила за работа и докладване; 4. Обсъждане на плана за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; 5. Контрол върху изпълнението на договорите с подизпълнители. Ръководителят на проекта има основната отговорност за наблюдение и контрол по изпълнението на всички дейности. Той ще бъде подпомаган в работата си от счетоводителя и ръководството на фирмата. Регулярната техническа и финансова отчетност за напредъка по проекта е основен ангажимент на екипа за управление на проекта. Подготовката на междинни и окончателен технически доклади и финансови отчети ще бъде извършвана съобразно изискванията на Управляващия орган на ОП «РЧР».
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на тръжни процедури Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 3, 4, 5, 6, 7 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 2013 г.. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Екипът за управление ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за обществени поръчки; ще следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 69 от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Дейност 3 – Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специално работно облело Предвидено е да се закупи специално работно облекло и предпазни средства общо за 40 работници на „Синтер - М” АД, съобразно утвърдения списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. - работен костюм, летен(яке и полугащеризон). Предвидено е материята да е памучен плат 100 % памук, 240 гр/м.кв. Използваните досега са с нисък процент памук и с повишена свиваемост при изпиране, затова желаем да закупим такива с по-голямо съдържание на памук, които да са санфоризирани (свиваемост по изискванията на БДС). - работен костюм, зимен(яке, полугащеризон и шапка)–комплект от плат и вата 100 % ПЕК, а хастара от памучен плат за якето. Използваното досега работно облекло е с нисък процент памук и с повишена свиваемост при изпиране, затова желаем да закупим такова с по-голямо съдържание на памук, което да е санфоризирано (свиваемост по изискванията на БДС). - зимни обувки с метално бомбе – в процеса на работата се установява, че са необходими нов модел обезопасяващи обувки от естествена хидрофобизирана кожа с по-високи качество, маслоустойчиво ходило, противоалергични стелки и височина до глезена и малко над него. Специфично изискване е бомбето да бъде полимерно (композитно), а не метално както досега. - летни обувки с метално бомбе – сега използваните са твърде тежки и затрудняват работещите при изпълнението на служебните им задължения. На пазара се предлагат вече с по-добро качество обувки и с оглед необходимостта за осигуряване на комфорт и защита на работниците, те трябва да бъдат заменени с по-олекотени, от естествена кожа, масло - киселинно устойчиви и антистатични. Необходимостта от закупуването на обувки с по-добри качества от сегашните е с цел работещите да бъдат защитени от замърсени повърхности с не токсични вещества, минерални масла, подхлъзване, удар от падащи предмети, както и от проникване на вода. Термозащитни обувки летни и зимни- термо-пластичен полиуретан с 3 различни плътности, стабилност и поглъщане на вибрациите и система за комфорт. Air System за циркулация на въздух, предпазно бомбе и пластина в подметката от композитни материали, осигуряващи лекота и защита на обувката. Предложените за закупуване обувки са от по-нов защитен клас и с по-добри хигиенно- експлоатационни свойства. -термозащитни ръкавици- изработени от нишки фибростъкло, с ограничена горимост, усилени шевове, осигуряват устойчивост на контактна топлина до 800 о С, каквито температури се развиват на работното място. Новите модели ръкавици са допълнително подсилени срещу претриващо въздействие от - термозащитни очила- прозрачен поликарбонатен визьор, олекотени, регулируеми рамки и допълнително обработени за повишена термозащита на работещите при условия на високи температури. - престилка термозащитна – от хромирана, хидрофобна, цепена телешка кожа, апретиран за трудногоримост, която да предпазва при работа при високи температури с пещите за изпичане на металокерамичните детайли и термообработката им. - защитни очила от открит тип– удароустойчиви, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи. В момента се използват очила, на които лещите не са устойчиви на надраскване и са без защитно покритие срещу запотяване. - ръкавици зимни – от цепена свинска кожа, с вътрешен ластик, кожен маншет, да са подходящи за средновисоки температури, механични опасности и замърсяване, пет пръста. - защитни ръкавици за инструментален цех- изработени от безшевно трико памук, топени във винил, масло- и водоустойчиви, да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент за поддържане на хигиената на ръката и избягване на дразненията по кожата, какъвто ефект не притежаваха досега ползваните ръкавици. - работни ръкавици летни- изработени от лицева и цепена телешка кожа, да съдържат антигъбичен бактериостатичен агент за поддържане на хигиената на ръката и избягване на дразненията по кожата, какъвто ефект не притежаваха досега ползваните ръкавици. - филтриращ противогаз и филтър за амоняк - изработен от силикон с две клапи за издишване и три за вдишване, с два вида визьори: поликарбонатен, устойчив на надраскване, и ламиниран стъклен визьор, устойчив на пръски химикали. Предлаганият за закупуване лицев шлем осигурява допълнителна защита от пръски химикали, с което се минимализира риска от изгаряния от химични агенти. - лицев шлем и дихателна маска- прозрачно поликарбонатно защитно стъкло. Използваните сега щитове са с повдигащ се визьор и коригиране с винт. За по-сигурна и качествена работа трябва да бъдат заменени с такива, които са с по-съвременен специален дизайн, филтриращи визьори, увеличено зрително поле (с повече от 30%), както и възможност за изместване на предпазното стъкло за избягване на драскотини. - защитна каска – за защита при изхвърчане на твърди предмети и частици. Предвидените по проект каски са с комфортна текстилна околожка, обхващаща тила, допълнително олекотени, абсорбиращ потта начелник и шестпозиционно закрепяне на околовложката. Така ще се увеличи продължителността на времето, в което могат да се носят без да създават дискомфорт на работещите. Доставката на ЛПС и специално работно облекло ще се извърши в съответствие с план– графика на дейностите по проекта и след съгласуване на график за доставка по договор с избрания изпълнител. Всички описани в бюджета специални работни облекла, ЛПС и работно облекло са от по – висок защитен и качествен клас от доставяните до момента, което ще допринесе за мотивирането на персонала, подобряване на здравния му статус и повишаване на производителността на труда. Подобрените качествени показатели на ЛПС средства и облекла ще повишат сигурността и безопасността на използващите ги работници. Значително дълго ще се запазят и експлоатационните им качества.
Дейност 4 – Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Изготвянето на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Синтер – М” АД ще бъде възложено на външен изпълнител, съгласно изискванията на ПМС 69/2013 г. Цялата нужна документация, неодходима за изготвянето на Анализа ще бъде предоставена на Изпълнителя. Ще бъдат определени служители от фирмата, които ще подпомагат дейността на експетите. Анализът трябва да съдържа най-малко следните раздели:  „Въведение”  „Изложение и анализ”  „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”  „Заключение” При изготвяне на Анализа, изпълнителят ще се придържа стриктно към изискването за неговия обхват и съдържание, детайлно разписани в изискванията по настоящата схема. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата в машинистроителния бранш, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 5 – Закупуване и доставка на почистващи машини Описание на дейността: При изпълнението на настоящото проектно предложение се предвижда закупуване на: Индустриална ваккумна машина за почистване на прах и твърди материали. Машината е монтирана върху здраво стоманено шаси с две водещи колела, едно от които със спирачка. Засмукващия отвор, маниращ се под филтъра, позволява приемането едновременно на прах и трърди материали с възможност за директно засмукване в торбички за еднократа употреба. Обосновка на дейността: Със закупуването на 1 бр. почистващи машини ще се решат следните проблеми: 1. Постоянно вдигащият се прах, когато той се мете с обикновени метли. 2. Ще се сведе до минимум времето за почистване на производствените помещения, а именно не повече от 1 ч./дневно/. 3. Ще се намали риска за здравето на работещите, породен от вдишването на праха. 4. Ще се повиши мотивацията на служителите.
Дейност 6 – Осигуряване на публичност и визуализация При реализацията на проекта ще се извършат следните дейности по информиране и публичност: 1. Изработка и монтаж на Информационни табели – 2 бр. 2. Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 2000 бр. 3. Рекламни тениски с логото на Програмата – 60 бр. 4. Рекламни шапки с логото на Програмата – 60 бр. 5. Рекламни торби с логото на Програмата – 60 бр. 6. Текущо информиране на дейностите по проекта ще се осъществява на Интернет страницата на фирмата http://www.geogroup.org/sinter-m/index.php?l=en Всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализа и други документи ще бъдат подходящо идентифицирани за финансовия принос на ЕС; Информационните брошурите отпечатани в рамките на проекта ще бъдат предоставени на: 1. Всички свои работници; 2. Подизпълнители; 3. Клиенти; 4. Инспекция по труда, отдел Ямбол; 5. Българска стопанска камара; 6. Камара по машиностроене; 7. Медии. 8. Граждани и гости на града.
Дейност 7 – Одит на проекта Независимият финансов одит ще бъде възложен на избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 630 BGN
Общ бюджет: 85 823 BGN
БФП: 85 823 BGN
Общо изплатени средства: 85 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 326 BGN
2014 51 978 BGN
2015 16 519 BGN
85 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 727 BGN
2014 44 181 BGN
2015 14 041 BGN
72 949 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 599 BGN
2014 7 797 BGN
2015 2 478 BGN
12 873 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз