Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1173-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10005
Наименование: Подобряване на условията на труд в "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД"
Бенефициент: "ГЕОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 31.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на дейността се предвижда:  Сключване на граждански договори с членовете на екипа за управлвние на проекта;  Създаване на детайлизиран план-график за дейностите по проекта и комуникационен план за информиране и публичност на птоекта;  Провеждане на регулярни ежемесечни заседания на екипа за отчитане на напредъка на проекта, резултати и подготовка на документацията към ДО на ОП ,,РЧР’’ /справки, междинни и финален доклади и отчети/. Тези работни срещи ще включват също: o Запознаване на членовете на екипа с изпълнението на плана за действие, процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; o Обсъждане на плана за действие и резултатите; o Контрол върху изпълнението на договорите с изпълнителите; o Мониторинг върху осъществяването на дейностите, спазване на сроковете за доставка, както и върху тяхното качесетво.  Периодично изготвяне на информация-справки, отчети, текстове за публикуване и др.  Събиране и класифициране на всички работни материали по проекта на хартиен и електронен носител. Дейността ще създаде условия за успешна и навременна реализация на дейностите, което от своя страна ще допринесе за постигане на заложените цели и на очакваните резултати. Мониторингът ще спомогне при констатация на отклонение от предваритено планираните параметри, да се извършва своевременно проучване на причините за него и да се вземат мерки за отстраняването им. Подборът на членовете на екипа за управление на проекта е продиктуван:  От доказани подходящи компетенции;  От наличието на опит при осъществяване на подобни дейности в предходни вътрешно-фирмени проекти, реализирани със собствени средства;  За осигуряване на баланс в разпределението на задачите и отговорностите при изпълнението на проекта.
Дейност 2: Избор на изпълнители съгласно ПМС69/2013 г. Реализирането на дейността ще премине в няколко етапа: Етап 1: Разработване на технически задния и критерии за провеждане на избор на изпълнители по ПМС 69/2013 г.: - за изготвяне на ,,Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност; - за доставчик на работно облекло и Лични предпазни средства; - за строително-ремонтни дейности; - за Дейност „Популяризиране на дейностите по проекта” - за Дейност ,,Одит'' - за доставка на канцеларски материали Етап 2: Провеждане на тръжни процедури по ПМС 69/2013 г. и сключване на договори с изпълнителите и доставчиците. Тръжните процедури ще се организират и изпълняват от ,,Геострой инженеринг’’ ЕООД и чрез тази дейност ще се спази принципа за добро финансово управление на проекти, ще се създадат условия за избор на доставчици на услуги и материали при търсене на икономически най-изгодната оферта. Ще се осифурят гаранции за стриктно спазване на финансовата дисциплина и качество на предоставяните услуги и доставки.
Дейност 3: Изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще обхване изследване и Анализ на всички производствени структури на ,,Геострой инженеринг’’ ЕООД. Особеното тук е,че кандидатът развива дейността си в няколко направления, които са в различни направления: бензиностаннции, газстанция, хотелиерство и ресторантьорство, стоителство, автотранспорт, геодезия и кадастър, предприятие за преработка на маслодайни култури, административна дейност и други. На този етап разнородният характер на дейностите затруднява организацията и управлението на здравословните и безопасни условия на труд във фирмата. Ето защо обобщения Анализ, който ще се изготви по настоящото проектно предложение е от особена важност. Трябва да се разработят анализи за всяко едно направление по отделно и да се изготви един обобщен анализ състояние на организацията на трудовата дейност в цялата фирма. Анализът на състоянието ще съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Геострой– инженеринг” ЕООД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. IV. Заключение. По-подробно изискването към съдържанието на Анализа е записано в насоките за кандидатстване. При разработката на Анализа, фирмата изпълнител стриктно ще спазва изискването за обхват и съдържание. Резултатите, препоръките и заключенията от анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, ще се използват като изходни параметри при определяне на бъдещата политика по осигуряване на ЗБУТ в ,,Геострой инженеринг”ЕООД.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло. Предвидено е да се закупи специално работно облекло и предпазни средства общо за 127 работници на „Геострой Инженеринг” ЕООД. Необходимостта от подобна промяна е подробно описана в Раздел ІV, точка 4.4.4 (Описание на целевата група) от настоящия формуляр. Специалното работно облекло и личните предпазни средства. са необходими за да осигуряват безопасна работа, да предпазват от въздействието на различни вредни фактори, да съхраняват нормалното функционално състояние на работника – неговата работоспособност през целия работен ден. С други думи от това, колко успешно е решен въпроса със снабдяването на персонала с необходимото работно облекло, както и другите средства за индивидуална защита, зависи много, в това число и най – ценното – живота и здравето на хората. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните специални работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради амортизация на значителна част от тях вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения. Закупуването на ЛПС и специално работно облекло от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд, съществено намаляване на професионалния риск от заболяване и повишаване безопасността на работещите в предприятието. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега в ,,Геострой инженеринг’’ ЕООД.
Дейност 5: Дейности по подобряване условията на труд в Производствено-техническа база Поддейност 1: Извършване на ремонтни дейности за подобряване условията на труд в авторемонтни работилници Описание на поддейност 1: Фирма „Геострой инженеринг” ЕООД разполага с голям парк транспортни средства и пътно-строителни машини. Поддържането на тяхната изправност и пригодност към специфични дейности е от съществено значение за изпълнение на производствената програма. На тази основа фирмата поддържа база, ремонтна работилница, ремонтна техника и персонал, обезпечаващи извършването на непрекъснат контрол върху техническото състояние, поддръжка и ремонт на транспортните и пътно-строителните машини. Дейността е с целогодишен характер. С изпълнението на тази дейност, по проекта се предвижда осигуряването на подходящи здравословни условия за работа през цялата година чрез: 1.Подмяна на стара метална входна врата с нова автоматична ролетна врата. Мотивите за това са, че металните врати са изложени на атмосферните условия и не са устойчиви на корозия. Поради това не могат да осигурят надеждна изолация от атмосферните влияния и външните температури за работещите. 2. Изграждане на окачени тавани за двете авторемонтни работилници.
Дейност 6: Популяризиране на дейностите по проекта Описание на дейността: Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от фирмата, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предвидени дейности: 1. Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи; 2. Поставяне на 4 /четири/ табели на местата където се извършват дейностите по операциите. Табелите ще съдържат информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган; 3. Издаване на 300 бр. брошури с информация за дейностите по проекта и постигнати резултати; 4. Предоставяне на 149 броя рекламни тениски с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 5. Предоставяне на 149 броя рекламни шапки с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 6. Предоставяне на 149 рекламни еко торбички с логото на Програмата на всички представители на целевата група. 7. Изготвяне на информационен банер с логото на Програмата. Поставяне на банера на входа на административната сграда и/или в залата за обучение. 8. Информиране на дейностите по проекта ще се осъществява на Интернет страницата на фирмата - www.geogroup.org Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз. Отговорност за отразяване в медиите на резултатите от проекта и за разпространение на информация за проекта ще бъде поета от страна на Ръководителя на проекта, който ще подготвя регулярно кратки материали за медиите с интересна информация - за стартирането на проекта, прогреса и предстоящите дейности, за крайните резултати. Информационна кампания за целите и приоритетите, които предоставя проекта. Информирането за стартирането на проекта ще бъде отразено с три последователни обяви, публикувани в регионален вестник. Ще бъдат изготвени четири броя информационни табели, които ще се поставят на видно място - една пред офиса на фирмата и три на действащите в момента работни площадки на фирмата. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове различно оборудване и съоръжения, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Дейност 7: Одит на проекта Описание на дейността: Независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на проекта. Независимият финансов одит ще докаже спазване на процедурите за определяне на разумна сигурност чрез проверка на: 1. Спазването принципите на счетоводството; 2. Последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика; 3. Методологическата обоснованост на текущото отчитане за всеобхватно и достоверно отразяване на активите, пасивите и дейността на предприятието, ограничена до постигане целите на одита; Ефективността на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на одита; Процеса на счетоводното приключване; 4. Достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената във финансовия отчет информация; 5. Съответствие между информацията във финансовия отчет, в отчета за управлението и всяка друга информация, която управлението предоставя заедно с одитирания отчет. Обосновка на дейността: Извършването на тази дейност е необходимо с цел установяване на законността и целесъобразността на направените разходи и в съответствие с разпоредбите на договора за безвъзмездна помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 750 BGN
Общ бюджет: 118 136 BGN
БФП: 93 918 BGN
Общо изплатени средства: 93 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 93 918 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 000 BGN
2014 74 913 BGN
2015 0 BGN
93 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 79 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 150 BGN
2014 63 676 BGN
2015 0 BGN
79 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 850 BGN
2014 11 237 BGN
2015 0 BGN
14 087 BGN
Финансиране от бенефициента 24 690 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз