Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1171-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-10012
Наименование: "По-добри условия на труд-по-висока производителност"
Бенефициент: "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС - ЯМБОЛ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: 1.Да се повиши производителността на заетите в предприятието чрез подобряване на работните условия. 2.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съответстващи на добрите европейски практики.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта. Дейността е подготвителна и ще се изпълнява през първия месец. Ще бъдат сключени договори с всеки член на екипа по проекта. Членовете на екипа са: Ръководител проект, Счетоводител, Координатор, които са отговорни за реализиране на проектните дейности през целия 12 месечен период на изпълнение. Дейността на Екипа ще е съобразена с разписаните правила в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Безопасен труд”. Целия екип е отговорен за администрирането на проекта – организиране и ръководство на проектните дейности, водене на точна и ясна документация, както и ясни и точни счетоводни отчети относно изпълнението. Изготвяне на междинни и финални отчети за отчитане на постигнатите цели и верифициране на направените разходи, осигуряване на информираност и публичност, прозрачност и равнопоставеност и др. Екипът ще осъществява своята дейност в административната сграда на „Заводски строежи ПС - Ямбол” АД в обособен за целите на проекта офис.
Дейност 2: Организация, управление и одит на проекта. Съгласно правилата на Регламент 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, след приключване на дейностите по проекта „Заводски строежи ПС - Ямбол” АД ще извърши одит на проекта и всички необходими дейности за визуализацията му. За целта „Заводски строежи ПС - Ямбол” АД ще сключи договор с одитираща институция, която трябва да извърши проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. При необходимост одиторът ще трябва да проведе и пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация, свързани с финансирането на проекта. Одиторът ще трябва да изрази мнение дали декларираните от „Заводски строежи ПС - Ямбол” АД разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора и ще изготви доклад за заверка на разходите. Одитът ще се извърши в последния месец от реализацията на проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури. Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящия проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 69 на МС /11.03.2013 г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите по избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта (Ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя). Предвижда се да се проведат четири процедури, при спазването на изискванията на ПМС 69/2013 г. както следва 1. Процедура за избор на изпълнител за доставка на специално работно облекло и ЛПС. 2. Процедура за избор на изпълнител/и за осигуряване на ,,Публичност и визуализация’’ на проекта. 3. Процедура за избор на изпълнител за извършване услуга изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4. Процедура за избор на изпълнител за изготвяне на одитен доклад. на обучение.
Дейност 4: Информиране и публичност Предвижда се в хода на изпълнение на програмата поставянето на 1 информационна табла на входа на производствената и административната сграда в гр. Ямбол, ул. „Ямболен” № 103, където ще се извършват дейностите по проекта. За всички операции, финансирани по проекта, ще се извърши информиране на участниците в съответната операцията за финансирането й от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дейността включва: 1. Изработка и монтаж на Информационна табела – 1 бр. 2. Рекламни тениски с логото на Програмата – 72 бр. 3. Рекламни шапки с логото на Програмата – 72 бр. 4. Рекламни торби с логото на Програмата – 72 бр. 5. Изготвяне на информационен банер – 1 брой.
Дейност 5: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност. Прилагането в практиката на резултатите от анализа на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност, ще спомогне за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, ще се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания. Чрез рационално използване на трудовите, материалните и финансовите ресурси, ще се постигнат условия за значително подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в дружеството. Анализът ще послужи и за оценяване, влиянието върху БЗР при извършване на вътрешни промени, включващи увеличение или намаляване на персонала за определени дейности, въвеждане на нови производствени процеси и/ или усъвършенстване на съществуващи, преструктуриране на вътрешно-фирмените звена, използваните материали и др. Информацията от анализа по-добре ще обоснове, вземането на конкретни решения за промяна в организацията на трудовата дейност, а при необходимост и за обучение на засегнатите персонални групи работници и служители. В проекта е предвидено „Анализа на състоянието и проектирането на организация на трудовата дейност” да се извърши от изпълнител избран по правилата на ПМС №69. Предпочетен е външен изпълнител от гледна точка прилагане на обективна оценка на настоящото състояние на организация на трудовата дейност във фирмата, на база липса на вътрешно -фирмена предубеденост по отношение на организацията и налична експертиза в извършването на подобен род анализи. В техническото задание за избор на изпълнител изготвено по проекта, ще са заложени най-малко изискванията посочени в Ръководство на бенефициента по настоящата схема. Като изисквания ще бъдат включени оглед на типовите работни места, проверка и анализ на настоящите оценки на риска по работни места за всяка длъжност. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: 1. Въведение – описание на сегашното състояние и организацията на работния процес в предприятието; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени в съответното предприятие; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. 4.Заключение. При разработване на Анализа, фирмата изпълнител ще спази изискванията за обхват и съдържание, съгласно изискванията на настоящата схема. С резултатите ще бъдат запознати всички бенефициенти.
Дейност 6: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло. Разнообразните дейности и процеси, които се извършват в „Заводски строежи ПС – Ямбол” АД, създават риск за заетите лица от следните опасности: 1. Шум от оборудването и машините, който е причина за настъпване на умора у работниците и намаляване производителността на труда. 2. Опасност от преместващи се (движещи се) машини, съоръжения и технически елементи - опасност от притискане на пръстите, опасност от падащи тела и частици, опасност от режещи елементи и инструменти. 3. Прах, отделян при процеса на производство на бетонни смеси и вибропресовани изделия. Тази опасност води до дихателни заболявания, алергии и дискомфорт на работното място. 4. Работа на открито: • работа при неблагоприятен микроклимат; • опасност от транспортни злополуки от движещи се транспортни средства при работа и ремонт по пътищата и улиците. 5. Опасност от поражение от ел. ток Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят при опасни или вредни за здравето и живота условия, машини, съоръжения и др. Поради бързото износване на използваното специално работно облекло, срока на износването му не съответства на планираното в списъка на специалното работно облекло и ЛПС, приложен към проекта. Плануваните за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието са както следва: - работен костюм зимен (полугащеризон и яке, студо-влаго и ветрозащитни) – 68 бр; Предвиденото за закупуване работно облекло ще е с подобрени експлоатационни и технически характеристики- ще е изработено от 100 % санфоризиран памук (свиваемост под изискванията на БДС). - работни обувки зимни – боти, зимни (противохлъзгащи, с устойчиви на пробиване ходила и допълнително защитно бомбе, водоустойчиви, половинки, естествена кожа) – 68 чифта; - - - - работни (защитни) ръкавици с по – висока устойчивост на претриване, срязване, раздиране, пробождане и студ /защитни ръкавици с пет пръста, кожа и плат/ - (подменят се всеки месец) – 57 чифта х 12 м. = 684 чифта;  светлоотразителна жилетка със две хоризонтални светлоотразителни ленти - (сменят се на 3 месеца) – 12 бр х 4 = 48 бр; Досега използваните светлоотразителни жилетки бяха без светлоотразителни ленти, което увеличава риска от пътнотранспортни произшествия /злополуки/. С новите светлоотразителни жилетки ще се повиши безопасността на пресонала при работа и ремонт по пътищата. - гумени ботуши /PVH с подплата/, предпазват от прах, вода, замърсени повърхности с нетоксични вещества, осигуряващи по - добри хигиенни условия и комфорт при неблагоприятни климатични условия – 51 броя; -защитна каска, устойчиви на високи и ниски температури, без отвори, с текстилна околожка със сменяем абсорбиращ потта начелник – 53 броя; -антифони /външни – с двойна стена на мидата - средна норма на заглушаване 34 dB/. Леки с ергономични чашки, меки неалергични възглавнички и многостепенно регулиране, като минималната защита от шум трябва да бъде 80dB, а максималната 98.8 dB – 11 броя; - - - защитна маска – полумаска с две филтърни гнезда, подходяща за всякакви условия на труд, изработена от гума и пластмаса, осигуряваща сигурност и комфорт – 2 броя; - защитни очила /удароустойчиви/ – 9 броя, с противонадраскващи се, незапотяващи се поликарбонатни лещи. В момента се използват очила, на които лещите не са устойчиви на надраскване и са без защитно покритие срещу запотяване. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, строително-монтажни дейности и др. Закупуването на ЛПС и специално работно облекло от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд, съществено намаляване на професионалния риск от заболяване и повишаване безопасността на работещите в предприятието. По този начин ще се осигури надграждане на качеството на предпазните средства, ползвани досега в „Заводски строежи ПС – Ямбол” АД.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АССА"ООД
Бизнес стил консулт ЕООД
ДЕБИТЕКС ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 482 BGN
Общ бюджет: 84 776 BGN
БФП: 84 776 BGN
Общо изплатени средства: 84 776 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 386 BGN
2015 16 390 BGN
84 776 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 128 BGN
2015 13 931 BGN
72 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 258 BGN
2015 2 458 BGN
12 716 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз