Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0403-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10008
Наименование: Повишаване безопасността на трудовия процес в Йордан Мишев АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, осигуряване на специално работно облекло и лични предпазни средства с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества
Бенефициент: "ЙОРДАН МИШЕВ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общите цели на проекта са: • подобряване условията на труд на работещите в „Йордан Мишев” АД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве; • повишаване конкурентоспособността на „Йордан Мишев” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейности: Дейност 1: Подготовка, обявяване и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-5 Описание на дейността: До 1 месец след датата на подписване на Договора с Договарящия орган със заповед на изпълнителния директор на дружеството се сформира ръководен екип по проекта: Ръководител; Координатор; Специалист тръжни процедури; Счетоводител. След конституирането си, в срок до 7 работни дни екипът приема Вътрешни правила за работа и работен график. До 28 дни след сформирането си екипът подготвя и комплектува всички тръжните документи по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 година. Кандидатът ще възложи изпълнението на дейности 2-5 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 година. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждане на тръжните процедури, който има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейности 2-3); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 4-5), съгласно ПМС 55/12. 03. 2007 г., като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. Чрез нейното изпълнение ще се синхронизира дейността между членовете на ръководния екип преди началото на изпълнение на проектните дейности, както и спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност Описание на дейността: Дейността включва 4 етапа: 1. Провеждане на процедура за възлагане на изпълнител на дейността чрез „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” по реда на ПМС № 55 от 12 март 2007 година; 2. Избор на изпълнител на дейността; 3. Подписване на договор с избрания изпълнител на дейността. 4. Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „Йордан Мишев” АД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието.
Дейност 3: Повишаване конкурентоспособността на „Йордан Мишев” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007. Дейността включва: 1. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 2. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български език и на английски език. Обосновка за дейността: Планираната Дейност 3 е обоснована от регулациите в мебелния бранш относно спазване на нормативни изисквания и стандарти по отношение на качеството на използваните суровини и материали, екологосъобразност на производствените процеси, осигуряване на здравословни условия на труд за работещите в производството.
Дейност 4: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в производствените дейности Дейността включва: 1. Закупуване на лични предпазни средства: - предпазни очила – 2 брой; - предпазна шапка, памук/полиестер – 13 броя; - противопрахова маска – 198 броя; - предпазна маска за работа с химични реагенти – 88 броя; - престилка предпазна – 8 броя; - защитни ръкавици – 44 чифта; - антифони – 11 броя. 2. Закупуване на специално работно облекло: - костюм зимен (яке+полугащеризон) – 20 комплекта; - блуза ватирана – 22 броя; - костюм летен (яке+полугащеризон) – 20 комплекта; - костюм летен (яке+панталон) – 2 комплекта; - тениска – 22 броя; - обувка половинка – 22 чифта; - боти зимни – 22 чифта; - шапка зимна – 1 брой; - шуба ватирана – 1 брой. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни облекла, обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните облекла и обувки.
Дейност 5: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и изготвяне на финален одит. Описание на дейността: Дейността включва: 1. Публикуване на 10 обяви за търгове по реда на ПМС 55/12. 03. 2007 година за избор на изпълнители на дейностите по проекта; 2. Изработване и монтиране на 1 (един) брой информационно-рекламна табела съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 3. Отпечатване на 74 (седемдесет и четири) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС и работни облекла; 4. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. 5. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове ЛПС и работно облекло, предвидени в проектното предложение. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на Регламент (EO) № 1828/2006 на Комисията за визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 190 BGN
Общ бюджет: 146 463 BGN
БФП: 146 463 BGN
Общо изплатени средства: 146 453 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 400 BGN
2013 88 352 BGN
2014 28 701 BGN
2015 0 BGN
146 453 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 990 BGN
2013 75 099 BGN
2014 24 396 BGN
2015 0 BGN
124 485 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 410 BGN
2013 13 253 BGN
2014 4 305 BGN
2015 0 BGN
21 968 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз