Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/024
Наименование: Долината на Тунджа - палитра от цветове, музика и танци
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата в процеса на обновяване на град Ямбол
Дейности: Подготовка и провеждане на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка и провеждане на дейност 2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Подготовка и провеждане на дейност 3 Организация и провеждане АРТ-ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА
Подготовка и провеждане на дейност 4: Дребномащабни инфраструктурни дейности: Обновяване на Зрителната зала на Община Ямбол
Подготовка и провеждане на дейност 5: Доставка на техническо оборудване за нуждите на организираното иновативно културно събитие
Подготовка и провеждане на дейност 6: Дейности по подготовка и промотиране на: Артфестивал „Отворени пространства”
Подготовка и провеждане на дейност 7: Дейности по информация и публичност
Подготовка и провеждане на дейност 8: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 501 985 BGN
Общ бюджет: 437 684 BGN
БФП: 437 684 BGN
Общо изплатени средства: 415 800 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 437 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 303 886 BGN
2013 111 914 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
415 800 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 372 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 271 898 BGN
2013 100 134 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
372 032 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 988 BGN
2013 11 780 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 768 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *) % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 *)% увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 *)Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 *)Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 *)Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 *)Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз