Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103117045 "МАГ Адвъртайзинг" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр.Варна, ул. "Тича" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия BG161PO001-3.3.01-0003-C0001
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
Развитие на инфраструктурата за отпадъни води в Каварна – Изграждане на главен колектор 6 и прилежащата канализационна мрежа BG161PO005-1.0.02-0037-C0001
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
Никога не е късно за ново начало BG051PO001-5.3.03-0001-C0001
Интегриран градски транспорт на Бургас BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
"Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа, гр. Чирпан" BG161PO005-1.0.07-0003-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" BG161PO001-1.1.05-0020-C0001
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” BG161PO001-3.1.01-0006-C0001
Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица BG161PO001-3.1.01-0008-C0001
Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин BG161PO001-3.1.01-0010-C0001
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" BG161PO001-3.1.01-0013-C0001
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” BG161PO001-3.1.01-0007-C0001
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец BG161PO001-3.1.01-0011-C0001
Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново BG161PO001-3.1.01-0009-C0001
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. BG161PO001-3.1.01-0012-C0001
Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица BG161PO001-1.1.10-0056-C0001
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
„Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” BG161PO004-4.0.01-0003-C0001
Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.1.07-0002-C0001
Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинска администрация Пловдив BG051PO002-2.1.04-0001-C0001
Културно-историческото наследство на о-в "Света Анастасия" и град Бургас атрактивна и конкурентоспособна туристическа атракция BG161PO001-3.1.03-0019-C0001
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO001-1.1.12-0011-C0001
„Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип на територията на Община Бургас в подкрепа на социалната интеграция на деца в риск“ BG161PO001-1.1.11-0037-C0001
„Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот” BG051PO002-2.5.01-0009-C0001
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Енергийно обновяване на българските домове BG161PO001-1.2.01-0001-C0001
По пътищата на цивилизацията BG161PO001-3.2.02-0001-C0001
Враца - врата към древността BG161PO001-3.2.02-0027-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз