Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.5.01-0009-C0001
Номер на проект: 10-25-9
Наименование: „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот”
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2011
Начална дата: 23.02.2012
Дата на приключване: 23.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване политиката по управление на човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите от община Марица чрез използване на опита и добрите практики на общини от държави-членки на ЕС в контекста на учене през целия живот
Дейности: Дейност 1 Организационно-управленска дейност
Дейност 2 Проучвания и анализи на политиките по управление на кариерното развитие в четирите общини
Дейност 3 Организиране на обучения, обучителни посещения и обмен на експерти
Дейност 4 Изготвяне на дългосрочна програма за кариерно развитие на служителите, разработване на технологични карти, справочник и наръчници за кариерното развитие на служителите от общинската администрация
Дейност 5 Изработване на електронен информационно-обучителен портал с форум
Дейност 6 Провеждане на конференция, работни групи, кръгла маса и семинар
Дейност 7 Създаване на партньорска транснационална мрежа в областта на политиката по управление на кариерното развитие
Дейност 8 Дейност по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 642 756 BGN
Общ бюджет: 485 046 BGN
БФП: 485 046 BGN
Общо изплатени средства: 485 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 485 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 154 153 BGN
2013 218 765 BGN
2014 112 128 BGN
2015 0 BGN
485 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 412 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 131 030 BGN
2013 185 950 BGN
2014 95 309 BGN
2015 0 BGN
412 289 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 123 BGN
2013 32 815 BGN
2014 16 819 BGN
2015 0 BGN
72 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвен план-график за функциите и отговорностите на екипа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проведени работни разяснителни срещи с целевите групи от община Марица
Индикатор 4 По Дейност 1 - Проведени работни разяснителни срещи с целевите групи в общините Сайент, Навас и Вобарно
Индикатор 5 По Дейност 1 - Избран външен изпълнител за изработване на тръжна документация
Индикатор 6 По Дейност 1 - Проведени обществени поръчки
Индикатор 7 По Дейност 1 - Избран лицензиран одитор на проекта
Индикатор 8 По Дейност 1 - Проведена партньорска среща между бенефициента и чуждестранните партньори
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой анализирани документи
Индикатор 10 По Дейност 2 - Брой изследвани респонденти
Индикатор 11 По Дейност 2 - Фокус групи по 15 участници, процент жени, от тях процент хора с трайни увреждания
Индикатор 12 По Дейност 2 - Брой технологични карти на работните места
Индикатор 13 По Дейност 2 - Брой междинни доклади и обобщаващ аналитичен доклад
Индикатор 14 По Дейност 3 - Обучени експерти души
Индикатор 15 По Дейност 3 - Проведено обучително посещение
Индикатор 16 По Дейност 3 - Експерти от община Марица в общини Навас и Вобарно
Индикатор 17 По Дейност 3 - Експерти от общините Сайент, Навас и Вобарно в община Марица
Индикатор 18 По Дейност 3 - Онлайн компютърно обучение
Индикатор 19 По Дейност 4 - Брой наръчници по дирекции
Индикатор 20 По Дейност 4 - Правилник
Индикатор 21 По Дейност 4 - Дългосрочна програма
Индикатор 22 По Дейност 5 - Модул за споделяне на добри практики
Индикатор 23 По Дейност 5 - Модул за проучване
Индикатор 24 По Дейност 5 - Модул – форум
Индикатор 25 По Дейност 5 - Модул за сесии
Индикатор 26 По Дейност 5 - Тестов модул
Индикатор 27 По Дейност 5 - Модул за задания
Индикатор 28 По Дейност 5 - Модул журнал
Индикатор 29 По Дейност 5 - Модул работилница
Индикатор 30 По Дейност 6 - Семинар
Индикатор 31 По Дейност 6 - Кръгла маса
Индикатор 32 По Дейност 6 - Работни групи
Индикатор 33 По Дейност 6 - Двудневна конференция
Индикатор 34 По Дейност 7 - Изготвена концепция
Индикатор 35 По Дейност 7 - Изготвена програма за развитие на мрежата
Индикатор 36 По Дейност 7 - Подписано споразумение
Индикатор 37 По Дейност 7 - Брой участници в мрежата
Индикатор 38 По Дейност 8 - Проведени пресконференции по проекта
Индикатор 39 По Дейност 8 - Отпечатани брошури по проекта
Индикатор 40 По Дейност 8 - Отпечатани листовки по проекта
Индикатор 41 По Дейност 8 - Платени публикации
Индикатор 42 По Дейност 8 - DVD
Индикатор 43 По Дейност 8 - Плаката
Индикатор 44 По дейност 8 - Информационни табла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз