Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/026
Наименование: Враца - врата към древността
Бенефициент: Община Враца
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Чрез целенасочена рекламна дейност и разработване на атрактивни туристически пакети да се развие регионален туристически продукт и да се повиши ефиктивността на регионалния маркетинг. Специфифични цели: - привличане на вниманието към Враца, Мездра и Роман район като туристическа дестинация; - обхващане на по-голям район за популяризиране; - използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар; - привличане на нови пазарни сегменти; - съхраняване на природното и културно наследство на региона чрез туризма; - опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на Врачанския край, което да даде устойчив принос за развитие на алтернативния (археологически) туризъм; - ползване и стимулиране на местни консултанти, фирми и организации за създаване на продукта и неговото поддържане, подобряване и развитие в бъдеще; - стимулирне на местния бизнес към предлагането на местни продукти, събития и услуги; - насърчаване на местното предприемачество
Дейности: изпълнение на дейност 1 (Организация и управление на проекта)
изпълнение на дейност 2 (Изготвяне и провеждане на тръжни процедури)
изпълнение на дейност 3 (Разработване на туристически пакети)
изпълнение на дейност 4 (Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали)
изпълнение на дейност 5 (Участие в регионални, национални и международни туристически борси, фестивали и форуми)
дейност 6 (Информиране и публичност)
дейност 7 (Изследвания на въздействието на осъществените маркетинговите и рекламни дейности)
дейност 8 (Междинно и финално отчитане на проекта)
дейност 9 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 473 179 BGN
Общ бюджет: 441 355 BGN
БФП: 441 355 BGN
Общо изплатени средства: 419 287 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 441 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 257 682 BGN
2014 34 506 BGN
2015 127 099 BGN
419 287 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 375 152 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 230 557 BGN
2014 30 874 BGN
2015 113 720 BGN
375 152 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 124 BGN
2014 3 632 BGN
2015 13 379 BGN
44 136 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 11 (Д) !Брой нощувки в съответната територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз