Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-009
Наименование: Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”.
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта ще бъде постигната чрез рехабилитацията, възстановяването и социализацията на Римската крепост „Сексагинта Приста” и превръщането й в посещавана туристическа атракция
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на проекта” Проектът ще стартира със сформиране на екип, в състав: ръководител на проекта, счетоводител, координатор и експерт по ЗОП. Ръководителят на проекта ще разясни отговорностите и задълженията на всеки член на екипа и очакваните резултати. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки, необходими за изпълнението на проекта, като ще бъдат набелязани индикативни срокове за осъществяване на дейностите. Ще бъде актуализиран графика на проекта и графика на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Официалното стартиране на проекта ще започне с провеждане на пресконференция, на която пред широката общественост ще бъдат обяснени основните леци, дейности и резултати от проекта, ще бъде изяснен и приноса на Европейския съюз за осъществяването на проекта. За осигуряването на публичност по проекта ще бъде изработен банер, билборд, постоянна пояснителна табела, рекламна брошура и мултимедийна презентация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките за публичност и информация. На изработените материали за визуализация ще бъде отбелязан приноса на ЕС и Република България, съгласно изискванията – име на проекта, флага на ЕС и названието „Европейски съюз”, Логата на ЕФРР и ОПРР и размера на европейското и национално съфинансиране. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция, която ще представи постигнатите резултати и ще изясни приноса на ЕС за възстановяването и социализацията Римската крепост „Сексагинта риста” и за валоризацията на обект на археологическото културното наследство с национално значение.
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури” Експертът по ЗОП ще изготви тръжна документация за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, в съответствие с българското и европейското законодателство. Процедурите ще се проведат съгласно изисквания на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Ще бъде извършена оценка и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители. Ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на: • изпълнител на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи; • изпълнител на строителен надзор; • избор на рекламна агенция; • избор на археолог за извършване на археологическо наблюдение; • избор на лицензиран одитор.
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи” Избраният изпълнител за строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи ще извърши предвидените в техническия проект дейности, които са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от сключения договор с Министерството на културата.
Дейност 5: „Археологическо наблюдение” Съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство при извършване на СМР в територии на археологиески културни ценности се извършва задължително наблюдение от археолог. Задачите на археолога са – наблюдение на място и методически указания при изпълненито на дейностите по КРР и СМР и указания в случай на разкриване на археологически находки. Съгласно постановленията на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба, археологическото наблюдение ще бъде възложено на археолога, който е получил открит лист за теренни проучвания или, в случай на форсмажорно обстоятелство, на негов заместник. След приключването на проекта наблюдаващият археолог ще изготви окончателен доклад. При поява на необходимост от извършване на спасителни археологически проучвания, средствата за тази дейност ще бъдат осигурени от националния бюджет.
Дейност 6: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор” Избраният Консултант по строителния надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Законосъобразното започване на строително-монтажните работи; • Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; • Изпълнението на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; • Спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на СМР; • Изготвянето на пълно техническо досие и технически паспорт на обекта в съответствие с изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006г. на МРРБ. Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и ще оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.
Дейност 7: „Изпълнение на дейностите по авторски надзор” Авторския надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Контрола при изпълнението на проекта; • Контрола върху качеството на изпълняваните СМР; • Проектни решения и препоръки /при необходимост/, свързани с дейности по изпълнението на проекта; • Контрол за избор на подходящи, съответстващи на статута на културната ценност, материали и съответните им технически характеристики; • Контрол по прилагане технологичната последователност при изпълнение дейностите по проекта;
Дейност 8: „Въвеждане на обекта в експлоатация” С цел получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор и всички необходими по ЗУТ документи. Обектът ще бъдат въведен в експлоатация след представяне на пълната документация. Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции.
Дейност 9: „Извършване на одит по проекта” Извършването на одит в рамките на проекта цели отговорното и ефективно разходване на определените средства. Отчитането на проекта ще се извърши съгласно изискванията на Управляващия орган. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът ще се извърши за целия проект.
Дейност 10: „Изготвяне на междинни и финален финансов отчет и технически доклад” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически доклади и междинни финансови отчети. След приключване на дейностите ще бъде изготвен окончателен технически доклад и финален финансов отчет, в съответствие с изискванията за изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”. В окончателния доклад ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта, чрез предварително зададените индикатори. Заключителните доклади (финансов и технически) ще бъдат подготвени от екипа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 293 602 BGN
Общ бюджет: 909 995 BGN
БФП: 909 995 BGN
Общо изплатени средства: 909 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 909 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 452 761 BGN
2013 459 904 BGN
2014 1 220 BGN
2015 - 3 890 BGN
909 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 773 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 384 847 BGN
2013 390 919 BGN
2014 1 037 BGN
2015 - 3 306 BGN
773 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 914 BGN
2013 68 986 BGN
2014 183 BGN
2015 - 583 BGN
136 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 индикатор: Брой създадени работни места към подкрепените туристически атракции – културни ценности с национално и световно значение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз