Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/012
Наименование: Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 12.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е развитие на конкурентоспособна културно-историческа атракция с наличен туристически потенциал - археологическа културна ценност „Античен град Нове” като интегриран туристически продукт, допринасящ за развитие на несезонен културен туризъм и ползите от него в община Свищов и региона.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2 Подготовка на документации за провеждане на обществените поръчки за дейностите по проекта и избор на изпълнители
дейност 3 Развитие на културно историческа атракция «Античен град Нове» чрез реставрация, консервация, експониране на културното наследство
дейност 4 Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракцията
дейност 5 Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракцията
дейност 6 Авторски надзор
дейност 7 Строителен надзор
дейност 8 Съпътстващо обучение за персонала, работещ в подкрепената атракция
дейност 9 Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности
дейност 10 Управление на проекта, мониторинг и оценка
дейност 11 Одит
дейност 12 Публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 581 062 BGN
Общ бюджет: 5 143 016 BGN
БФП: 4 935 357 BGN
Общо изплатени средства: 4 935 357 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 935 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 627 690 BGN
2014 1 307 667 BGN
2015 0 BGN
4 935 357 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 195 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 083 537 BGN
2014 1 111 517 BGN
2015 0 BGN
4 195 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 740 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 544 154 BGN
2014 196 150 BGN
2015 0 BGN
740 304 BGN
Финансиране от бенефициента 299 931 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 (Д) Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз