Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.01-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-01/2010/001-05
Наименование: Интегриран градски транспорт на Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2010
Начална дата: 26.11.2010
Дата на приключване: 09.06.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: В основата на предлаганото проектно предложение стои интегрираният подход при подобряването на системата за градски транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект
Дейности: Дейност 5.2. Система за информиране на пътниците в реално време Системата за информиране на пътниците в реално време включва доставка и монтаж на оборудване на автобусните спирки и на борда на автобусите. За пътуващите в градския транспорт пътници системата ще осигурява информация за номера на съответната линия, имената на спирките по маршрута, и оставащото време за пристигане до следваща спирка, автоматично обозначаване и съобщаване името на следващата спирка. На автобусните спирки ще бъдат монтирани дисплеи за информация в реално време за пътниците (PID), които ще показват номера на линията, имената на спирките по маршрута и очакваното време за пристигане на следващия автобус.
Дейност 3.5. Велосипедни съоръжения Компонентът предвижда изграждането на единна система от велосипедни алеи, които ще обвързват по-отдалечените жилищни квартали с централната градска част и различните функционални зони на града. Предвижда се изграждането на велоалеи с приблизителна дължина от 20.2 km (Схема CH-5003 от Приложение А: Чертежи към Предпроектното проучване).
Дейност 3.3. Пешеходни надлези Проектът предвижда изграждането на пешеходни надлези на 4 места в Бургас, с оглед подобряване достъпа до маршрута на бързата автобусна линия и гарантиране безопасно и безконфликтно придвижване на пешеходците. Основна цел на този компонент е да се даде приоритет на пешеходците на четири ключови места в градските зони: - по бул. "Димитър Димов", при Гимназия с преподаване на английски език "Гео Милев", в близост до Приморски парк; - по ул."Стефан Стамболов", в близост до МБАЛ - Бургас; - по ул."Стефан Стамболов", в близост до хотел "Мираж"; - до сградните съоръжения на фирма Чикън груп по пътя за кв. Ветрен.
Дейност 3.1. Реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и метан станция По време на подготовката на проекта бяха идентифицирани няколко варианта за реконструкция на автобусното депо. В съответствие с вариант 1 предвидените строително - ремонтни работи по компонента включват: - реконструкция и модернизация на работилница за ремонт и поддръжка на новите автобуси, включително съществуващите 10 метанови автобуса; - въвеждане на нова енергоефективна отоплителна система; - обособяване на зона за преглед на автобусите, съоръжения за миене и почистване, депо за употребявани гуми; - преустройство на съществуваща дизел станция и изграждане на дизел и метан станция - преустройство на съществуващи подходи и паркинги; - ремонт и обновяване на зоните около реконструираните работилница, дизел и метан станция. Строително - ремонтните дейности в границите на автобусното депо ще следват основните препоръки за осигуряване на ефективно и качествено обслужване на новия автобусен парк, а именно: - функционално и физическо разделяне на зоните за преглед, ремонт и поддръжка на новите автобуси от тези - за старите такива; - физическо отделяне на дейностите по ремонт и обслужване на метановите и дизеловите автобуси; - реорганизация на пространството и логистиката на депото, която да предоставя възможности за прилагане на превантивен, а не ретроактивен подход при отстраняване на повреди.
Дейност 6.3. Предпроектни проучвания и концепция за автобусен терминал за междуселищен транспорт Проучването ще обхваща два основни етапа: - дефиниране на функциите и идентифициране на потенциални места за изграждане на междуселищен терминал; - скрийниг и оценка на потенциалните места за изграждане на междуселищния терминал по отношение на капацитет за разширяване, целесъобразност, необходими инвестиции, природосъобразност и др. и разработване на концепция.
Дейност 6.2. Предпроектни проучвания и концепция за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на града Предвижданото по проекта предпроектно проучване за изграждане на буферни паркинги включва: - идентифициране на условия и предпоставки за успешна реализация на мерките за изграждане на буферни паркинги; - потенциални места и разположение на буферните паркинги в контактни с BRT линията зони; - разработване на концепция за организация и управление на буферните паркинги.
Работен пакет 2. Изготвяне на технически инвестиционни проекти Дейностите в рамките на този компонент включват: - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и метан станция (Кoмпонент 63, Приложение B: Описание на проекта);; - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за пешеходни надлези и система от веломаршрути (Кoмпонент 57, Приложение B: Описание на проекта); - Изготвяне на технически инвестиционни проекти за системата от бързи автобусни линии /BRT/, автобусен терминал до ж.п.гара и терминал в ж.к. Меден Рудник (Кoмпонент 61, Приложение B: Описание на проекта).
Работен пакет 1. Обновяване на автобусния парк В рамките на предлагания проект се предвижда доставката и въвеждането в експлоатация на 28 съчленени дизелови автобуси, които да обслужва BRT линията и 39 метанови автобуса, с които да се осигури модерен автопарк за обслужване на останалата част от мрежата на обществения транспорт. Новите автобуси ще бъдат нискобордови, с цел осигуряване достъпност за хора с увреждания, при всички врати и ще отговарят на Европейските стандарти за емисии Euro 5 или по-високи. (Компоненти 2B и 3A, Приложение B: Описание на проекта)
Дейност 5.4. Система за видеонаблюдение (CCTV) Предвижданата по проекта система за видеонаблюдение (CCTV) ще бъде инсталирана на главните кръстовища по трасето на BRT линията и допълнителните линии на обществения транспорт. Дейността има за цел подобряване на възможностите за управление на обществения транспорт чрез мониторинг в реално време и включва: - инсталиране на 40 видеокамери по основните кръстовища по трасето на обществения транспорт; - доставка и монтаж на централна контролна система с възможности за интегриране в системата за контрол и управление на обществения транспорт. До създаването на Център за контрол и управление на трафика в гр. Бургас, системата за видеонаблюдение на обществения транспорт ще бъде инсталирана в офиса за управление на новосъздадената Синя зона.
Работен пакет 4. Строителен и авторски надзор по време на строителството Надзора на строителните работи ще бъде обект на провеждане на обществена поръчка и ще включва следните компоненти: - строителен и авторски надзор по време на СМР за обект Автобусното депо и работилница, дизел и метан станция. - строителен и авторски надзор по време на СМР за обекти: бързи автобусни линии, Централна автобусна спирка, светофарна система за приоритет на автобуси; - строителен и авторски надзор по време на СМР за обект автогара Юг; - строителен авторски надзор по време на СМР за обекти пешеходните надлези; - строителен и авторски надзор по време на СМР за обект система от велосипедни алеи; - строителен и авторски надзор по време на СМР за обект автобусен терминал в ж.к. Меден Рудник.
Дейност 6.1. Предпроектни проучвания и концепция за интегрирана система за управление на трафика и надграждане на BRT системата след успешното й въвеждане наред с изпълнението на основните планирани дейности, проектът предвижда провеждането на предпроектни проучвания за възможностите за надграждане и допълнително развитие на BRT системата в две основни посоки; - възможности за проектиране и изграждане на градска трамвайна линия и/ или - възможности за интегриране и надграждане на изградената BRT линия в съответствие с други мащабни инвестиционни намерения на Община Бургас в процес на разработване, като проекта за изграждане на зона за обществен достъп (Проектът "Супер Бургас"). Като част от предпроектното проучване е необходимо да се разгледа и възможността за въвеждане на интелигентна и интегрирана система за управление на трафика в градската среда, която да обхваща всички видове транспорт и начини на придвижване. Изграждането на интегрирана система за контрол и управление на обществения транспорт по проекта ще се разглежда като основа за въвеждане на цялостна и единна система за управление на трафика. Проучването ще идентифицира средносрочни и дългосрочни цели в политиката за развитие на транспорта в Община Бургас във всичките му аспекти: пътна инфраструктура, сигнализация и маркировка, управление на паркингови зони, превенция и управление на риска, комуникационни системи и др. Основна част от проучването са и възможностите и изискванията на нормативната база за изграждане на подобна интегрирана ситема за контрол и управление на трафика.
Дейност 3.4. Автогара Юг (до ж.п. гара) Съществуващата инфраструктура на автогара Юг е амортизирана и компрометирана и не отговаря на съвременните стандарти за комфорт, безопасност достъпност на средата. Проектното предложение предвижда обновяване и реконструкция на съществуващата сграда, като новото решение ще интегрира модерни и удобни помещения за пътниците, офис за продажба на билети и информация за пътниците, помещения за шофьорите и за диспечерите, туристически информационен център, павилион за вестници и кафене. Цялостният план на автогарата ще бъде променен, включително спирки, места за паркиране на автобуси и подходи. Планира се обособяването на 8 спирки - 6 за редовна употреба и 2 - използвани по време на туристическия сезон. Спирките ще бъдат оборудвани с подходящи съоръжения за изчакване и информация в реално време за пътниците. Местата за паркиране на изчакващите автобуси ще бъдат ограничени до места за 6 автобуса.
Дейност 3.6. Автобусен терминал в жилищен комплекс "Меден Рудник" Дейността включва реконструкция и разширяване на съществуващия автобусен терминал в ж.к. Меден рудник – един от най големите жилищни райони в града. Сегашният автобусен терминал обслужва около 300 автобуса дневно и няма подходящи съоръжения за пътниците. Обновеният терминал ще включва реконструкции на следните съоръжения: малка сграда за оперативни нужди, обръщало за автобусите и буферен паркинг за автобуси, спирка за пътниците.
8.4 информационна кампания и популизиране на проектнитеп дейности - кампании, събития, интернет сайтове информационна кампания в местни, регионални и национални медии – публикации, радио и телевизионни предавания, регулярна информация на Интернет страницата на Община Бургас
8.2 Визуализация на проектните дейности мерки за информиране и публичност по време на строителните работи – инсталиране на билбордове и постоянни информационни табели в съответствие с изискванията на насоките за публичност на Оперативната програма
Дейност 8.1 Публичност - първа пресконференция мерки за информация и публичност за популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на ЕФРР и Оперативната програма „Регионално развитие 2007 – 2013”: разработване и разпространение на информационни материали, организиране на пресконференции и публични събития;
Дейност 7.2. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители Дейността включва подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители на основните дейности по проекта: - избор на външна фирма - консултант за изпълнение на проекта - Интегрирано звено за изпълнение на проекта; - избор на Ръководител на Интегрираното звено за изпълнение на проекта; - избор на Съветник по политики на обществения транспорт към Комитета за управление на проекта; - избор на фирма - доставчик на автобуси; - избор на изпълнители за изготвяне на технически инвестиционни проекти за реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и метан станция, за пешеходни надлези и система от веломаршрути, за ситема от бързи автобусни линии /BRT/, автобусен терминал до ж.п.гара и терминал в ж.к. Меден Рудник - избор на изпълнители на строително - монтажни работи за обекти: реконструкция и модернизация на автобусно депо и работилница, дизел и метан станция, въвеждане на система на бърз автобусен транспорт, Централна автобусна спирка и светофарна система с приоритет за атобуси, пешеходни надлези, автогара Юг, велосипедни съоръжения, автобусен терминал в жилищен комплекс "Меден Рудник"; - избор на фирми - изпълнители на авторски и строителен надзор; - избор на фирми - доставчици за оборудване за Интегрирана билетна система, система за информиране на пътниците в реално време, система за управление и контрол на обществения транспорт, система за видеонаблюдение; - избор на изпълнител за изготвяне на предпроектни проучвания и концепция за интегрирана система за управление на трафика и надграждане на BRT системата, изграждане на буферни паркинги в ключови зони на града, автобусен терминал за междуселищен транспорт; - избор на изпълнител на независим финансов одит по проекта; - избор на изпълнител – публичност и информационна кампания.
Дейност 7.3. Независим одит на финансовите разходи и изпълнението на дейностите по проекта Независимият финансов одит ще бъде извършен от избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда изготвянето на междинни гофишни и финален одиторски доклад.
Дейност 5.1. Интегрирана билетна система Проектът предвижда въвеждането на интегрирана билетна система за градския транспорт, която ще допринесе за оптимизацията на градската транспортна мрежа, като позволи на пътниците да използват различни автобусни линии с унифициран електронен билет. В допълнение електронната билетна система предлага възможности за унифициране на билетите, използвани от различните транспортни оператори, въвеждане на промоционални тарифи и лесно комбиниране с други услуги в транспортния сектор в бъдеще.
Дейност 3.2. Въвеждане на система на бърз автобусен транспорт, Централна автобусна спирка и светофарна система с приоритет за атобуси Компонентът включва три подкомпонента, които формират основата на системата за бърз автобусен транспорт: Обособени и сегрегирани ленти за автобуси Централна автобусна спирка Приоритетна за автобусите светофарна система
Дейнист 5.3. Система за управление и контрол на обществения транспорт Основна цел на компонента е въвеждането на система за контрол и управление на обществения транспорт, която ще позволи постигане на високо ниво на обслужване и точност на транспортната услуга. Системата за контрол и управление на обществения транспорт включва следните елементи: - централна система за контрол на трафика; - бордова контролна система на автобусите; - интегриране на всички модули, свързани с контрола и управлението на обществения транспорт: контрол на оборудването за информация в реално време, управление на контрола на поддръжката, генериране на данни, управление на автопарка, диспечиране, контрол и надзор на обслужването, приоритет при светофарите и др.
Дейност 7.1. Управление и изпълнение на проекта Общата концепция за управление и изпълнение на Проекта за интегриран градски транспорт включва Комитет за управление на проекта, Интегрирано звено за изпълнение на проекта, Ръководител проект и Съветник по политики на обществения транспорт, както и трети страни – експерти и външни изпълнители, ангажирани с изпълнението на основните проектни дейности.
8.3 визуализация на проектните дейности, информационни материали - табели, етикети, билбордове разработване и провеждане на кампания за информиране на обществеността за приноса на ЕС и популяризиране на обществения транспорт, включваща публични мероприятия, информационни павилиони на ключови места из града, информационни брошури за BRT системата и услугата, разпространение на карти на маршрута на BRT, изработване на Интернет страница за услугите, предлагани в системата на градския транспорт;
Работен пакет 3. Инфраструктура:
Работен пакет 5. Интегрирана система за управление на обществения транспорт
Работен пакет 6. Предпроектни проучвания за надграждане на системата за бърз автобусен транспорт
Работен пакет 7. Организация и управление на проекта
Работен пакет 8. Популяризиране и визуализация на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 523 114 BGN
Общ бюджет: 120 362 806 BGN
БФП: 103 460 597 BGN
Общо изплатени средства: 94 729 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 460 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 380 779 BGN
2013 37 426 320 BGN
2014 5 540 238 BGN
2015 24 382 095 BGN
94 729 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 941 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 273 662 BGN
2013 31 812 372 BGN
2014 4 709 202 BGN
2015 20 724 781 BGN
80 520 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 519 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 107 117 BGN
2013 5 613 948 BGN
2014 831 036 BGN
2015 3 657 314 BGN
14 209 415 BGN
Финансиране от бенефициента 17 437 259 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой население, облагодетелствано от подобрения обществен градски транспорт
Индикатор 4 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт
Индикатор 5 Брой спирки на обществения градския транспорт
Индикатор 6 Бази за ремонт и поддръжка
Индикатор 7 Брой новозакупени транспортни средства за обществения градски транспорт
Индикатор 8 Въведена автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси
Индикатор 9 Брой новосъздадени работни места
Индикатор 10 индикатор:Дължина на изградената BRT мрежа
Индикатор 11 индикатор:Дължина на изградени велоалеи
Индикатор 12 индикатор:Брой обновени автобусни терминали
Индикатор 13 индикатор:Брой изградени пешеходни надлези
Индикатор 14 Брой изготвени предпроектни проучвания
Индикатор 15 индикатор:Брой пътувания с обществения транспорт - милиони пътници (2013г.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз