Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0004-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.5-03/2011/004-03
Наименование: интегриран градски транспорт на Плевен
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.06.2012
Начална дата: 10.07.2012
Дата на приключване: 10.02.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата социално-икономическа цел на проекта е развитие на устойчива интегрирана система за градски транспорт в гр. Плевен, посредством която да се подобрят жизнените и екологичните условия за живот.
Дейности: Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа и Реконструкции и подобрения на тролейбусната мрежа
Облагородяване на спирките на обществен транспорт - инженеринг
Изграждане на велоалеи - инженеринг
Независим финансов одит на проекта
Разработване на Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения
Публичност и информация
Интелигентна транспортна система - иженеринг
Изграждане на ново тролейбусно депо – инженеринг
Разработване на тръжни документи
Строителен надзор
Система за управление и контрол на МГОТ- иженеринг
Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 395 013 BGN
Общ бюджет: 16 060 844 BGN
БФП: 16 060 844 BGN
Общо изплатени средства: 16 064 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 060 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 671 808 BGN
2015 4 392 588 BGN
16 064 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 651 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 921 037 BGN
2015 3 733 700 BGN
13 654 737 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 409 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 750 771 BGN
2015 658 888 BGN
2 409 659 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой население, облагодетелствано от подобрения масов градски обществен транспорт (допълнително население, което не е използвало обществения транспорт преди подобренията)
Индикатор 4 Брой новосъздадени работни места (изчислява се за целия период на изпълнение на проекта).
Индикатор 5 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт..
Индикатор 6 (Д) Ново тролейбусно депо
Индикатор 7 (Д) Изградена нова тролейбусна мрежа
Индикатор 8 (Д) Изградени нови спирки на градския транспорт
Индикатор 9 (Д) Работеща интелигентна система за управление на трафика
Индикатор 10 (Д) Изградени велоалеи
Индикатор 11 (Д) Нови помещения за отдих на работещите в градския транспорт
Индикатор 12 (Д) Обезопасени аттрактора (места от обществен интерес)
Индикатор 13 (Д) Обезопасени места с концентрация на ППТ
Индикатор 14 (Д) Обезопасени спирки
Индикатор 15 (Д) Рехабилитирани тротоари
Индикатор 16 (Д) Възстановена маркировка на пешеходни пътеки
Индикатор 17 (Д) Изградено осветление на спирки от градския транспорт
Индикатор 18 (Д) Приета от общински съвет стратегическа рамка за дългосрочно планиране и прогнозиране
Индикатор 19 (Д) Изработен единен финансов модел за МГОТ
Индикатор 20 (Д) Разработен модел за управление на транспортната инфраструктура
Индикатор 21 (Д) Разработен Генерален план за организация на движението
Индикатор 22 (Д) Изработена стратегия и план за организиране и контрол на паркирането
Индикатор 23 (Д) Обучени служители на община Плевен за целите на управление на проекта и на градския транспорт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз