Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0214-C0001
Номер на проект: A12-22-121
Наименование: ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.05.2013
Дата на приключване: 10.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта включва повишаване на квалификацията на служителите и капацитета на администрацията в община Плевен, по-ефективно изпълнение на задълженията, постигане на по-високи резултати от цялостното представяне на общината.
Дейности: 1. Обучения на служителите от община Плевен Обучения от каталога на ИПА на следните теми: 1. Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА–1) 5 човека 2. Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА–6)– 2-ма 3. Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията (ЕФ-2) - 10 човека 4. Делова комуникация и етикет (ЕФ–6) – 5 човека 5. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР–2) - 5 човека 6. Административна стилистика (ПР–4) – 10 човека 7. Основни производства по АПК (за юристи) (ПР–5) - 2ма 8. Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР–6) – 6ма 9. Прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи) (ПР–7) – 2ма 10. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПР–8) - 2ма 11. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9)– 5 човека 12. Политикaтa на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България (ПР-10) – 5ма 13. Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР–12) – 7 човека 14. Форми на сътрудничество между aдминистрацията, граждански и бизнес организации (ПР-19) – 4ма човека 15. Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2)– 3 човека 16. Счетоводна отчетност в бюджета на средства по проекти финансирани от оперативни програми (ФС-5) – 5 човека 17. Работа с електронно подписани документи (ИТО–5) – 3ма 18. Създаване на добре изглеждащи документи с MS Word (ИТО-6)– 10 човека 19. Електронни тaблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО–8) – 15 души 20. Електронни тaблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО–9) –5души 21. MS EXCEL за икономисти (ИТО–15) – 3ма 22. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО–23) - 4ма 23. Управление изпълнението на проекти с MS PROJECT (ИТО–25) – 5 човека 24. Разговорен Английски език (базов курс) (ЧЕО–1 А) – 7 човека 25. Разговорен английски език (надграждащ курс) (ЧЕО–1 Б) – 7 човека 26. Разговорен немски език (базов курс) (ЧЕО–8 А) – 5 човека 27. Разговорен френски език (надграждащ курс) (ЧЕО–14 Б) – 1 човек Обучения извън каталога на ИПА на следните теми: 28. Обучения за работа с граждани от уязвими групи – 5 човека 29. Географски информационни системи – 20 човека 30. Практическо приложение на Жълта и червена книга на FIDIC – 20 човека
2. Дейности по Управление на проекта Управлението на проекта ще се осъществява от екип от двама души: Ръководител и Счетоводител. И двамата членове на екипа са служители на общинска администрация Плевен. Подбрани са кадри, които да имат достатъчен опит в управлението на проекти и тяхната ангажираност да позволява качественото изпълнение на дейностите по проекта. Дейностите по Управление на проекта включват: 1. Дейности по координация и организация на обученията; 2. Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на идентифицираните обучения извън каталога на ИПА и избор на изпълнител по дейностите за информация и публичност. Ще бъде нает външен изпълнител, който да подготви тръжна документация за планираните процедури по реда на ЗОП с цел осигуряване на целесъобразност и законосъобразност. Процедурите ще бъдат проведени в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство. 3. Дейности по отчитане (изготвяне на междинни и окончателен доклад) към Управляващия орган на ОПАК 4. Упражняване на контрол върху изпълнението на дейностите. Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение.
3. Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност се изразяват в провеждането на две пресконференции – пресконференция за оповестяване на началото на проекта и пресконференция за приключване на проекта. Междувременно публичността на проекта ще се реализира и чрез изготвянето и разпространението на 100 брошури, чрез които ще се информира широката общественост за дейностите по проекта и за неговото финансиране. Тази дейност ще бъде извършена в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение 13 „Задължения на бенефициента за осигуряване на информация и публичност”, част от Документите за информация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 653 BGN
Общ бюджет: 47 872 BGN
БФП: 47 872 BGN
Общо изплатени средства: 47 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 331 BGN
2014 0 BGN
2015 30 542 BGN
47 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 731 BGN
2014 0 BGN
2015 25 961 BGN
40 692 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 600 BGN
2014 0 BGN
2015 4 581 BGN
7 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 по дейност 1 - Общ брой/процент на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени (бр.)
Индикатор 7 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат. (бр.)
Индикатор 9 (Д) По дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 10 (Д) По дейност 1 - Брой обучения
Индикатор 11 (Д) По дейност 1 - Брой теми на обучения
Индикатор 12 (Д) По дейност 1 - Брой обучени жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 1 - Брой получени сертификата
Индикатор 14 (Д) По дейност 2 - Брой подписани договори
Индикатор 15 (Д) По дейност 2 - Брой избрани външни ипълнители
Индикатор 16 (Д) По дейност 2 - Брой проведени работни срещи
Индикатор 17 (Д) По дейност 2 - Брой изготвени протоколи
Индикатор 18 (Д) По дейност 2 - Брой изготвени междинни и окончателни доклади
Индикатор 19 (Д) По дейност 3 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 20 (Д) По дейност 3 - Брой разпространени брошури
Индикатор 21 (Д) По дейност 3 - Брой качени материали на сайта на община Плевен


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз