Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/001-01
Наименование: Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 13.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в община Плевен, в съответствие с бъдещите потребности на ползвателите на предлаганата образователна услуга
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 /дейността се извършва от 1 до 7 и 18,19 и 21 м./ (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Извършване на СМР)
дейност 4 (Извършване на строителен надзор)
дейност 5 (Извършване на авторски надзор)
дейност 6 (Одит на проекта)
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта)
дейност 7 (Въвеждане на обектите в експлоатация)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 158 903 BGN
Общ бюджет: 3 147 498 BGN
БФП: 3 147 498 BGN
Общо изплатени средства: 2 675 373 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 147 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 724 223 BGN
2013 951 150 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 675 373 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 675 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 724 223 BGN
2013 951 150 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 675 373 BGN
В т.ч. Национално финансиране 472 125 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 829 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 ?Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз