Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0058-C0001
Номер на проект: 12-11-48
Наименование: Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.11.2012
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е подобряване на ефективността на общинска администрация Плевен, чрез подобряване на организацията и работните процеси на администрацията и стимулиране на организационното развитие на административната структура.
Дейности: Дейност 1: Организационни дейности за изпълнение на проекта За ефективната реализация на проекта ще се ангажира екип в състав: ръководител, координатор, счетоводител. При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред Управляващия Орган. Екипа по проекта ще провежда регулярни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на проекта, текущи задачи и възникнали проблеми. По време на първата среща на екипа в началото на проекта ще се установи процедура за вътрешен мониторинг, отчетност по проекта и механизми за добра координация между членовете на екипа по реализирането на различните дейности, ще се изготвят стандартни документи за месечни отчети, които ще се попълват от всеки едни член на екипа. Екипът по проекта ще води стриктно входящите, изходящите писма и проведените процедури, което ще осигури възможност за наблюдение и оценка на документооборота по проекта. При възникване на проблеми или отклонение по дейностите от предвиденото в проекта, екипа ще взима управленски решения, които да осигурят максимално ефективно изпълнение на проекта и постигане на максимален ефект върху целевите групи. Съгласно изискванията на ЗОП ще се проведат необходимия брой тръжни процедури за избор на доставчици и на изпълнители на отделните услуги, заложени в проектните дейности. Процедурите за избор на външни изпълнители ще се организират и изготвят от екипа на проекта. Екипът по проекта ще отговаря, както за контрола по изпълнение на дейностите, така и за точното и своевременно отчитане на проекта.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ на общинска администрация Плевен При разработване на функционалния анализ ще се спазват всички стъпки е етапи, описани в насоките за кандидатстване и разработената Единна методология за функционален анализ на административните структури. Дейността включва четири етапа за провеждане на функционалния анализ: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцента на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите, комуникация и гарантиране на ангажираност); Етап 2: Провеждане на функционалния анализ, чрез: - Детайлен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват функциите на общинската администрация; - Анализ на релевантността - идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кмета и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на администрацията, спрямо областите на политиката, за която отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на администрацията с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани; - Анализ на ефективността - описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Плевен; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните и звена. - Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на общината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обезпеченост с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните звена; - Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и конкретни препоръки за тяхното подобрение. Етап 3: Приключване на функционалния анализ - Приоритизиране на областите и предложения за подобрения; - Изготвяне план за действие; - Изготвяне проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; - Комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението с цел гарантиране на устойчивост (анализ на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност на резултатите от функционалния анализ).
Дейност 3: Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията В рамките на тази дейност ще се изготвят предложения за промени в устройствения правилник на община Плевен и при необходимост на нормативни и стратегически документи. Ще се извърши анализ и оценка на съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Плевен, касаещи структурата на общинската администрация и организацията на работата. Дейността ще се извърши на база резултатите от извършения функционален анализ.
Дейност 4: Подобряване на организацията и работните процеси в община Плевен Изготвените като резултат от функционалните анализи планове на действие ще бъдат приложени, чрез разработване на необходимите стратегии за организационно развитие, вътрешни правила, инструкции и наръчници, методики и т.н. В зависимост от резултата на функционалният анализ ще бъдат разработени и въведени: - стратегия за организационно развитие; - механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административната структура; - индикатори и система за измерване и управление на изпълнението; - наръчници, методики, инструкции и др.
Дейност 5: Организиране и провеждане на семинар на тема "Промени в организацията на работните процеси в общинска администрация Плевен" Екипът по проекта ще организира и проведе двудневен семинар с участието на общо 60 представители на общинската администрация, експерти, изготвяли функционалния анализ и предложенията за промени в нормативните и стратегически документи. Основни теми на семинара: - Представяне на резултатите от функционалния анализ на общинска администрация Плевен; - Предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на администрацията; - Представяне и дискутиране на Модел за подобряване на организацията и работните процеси в общината.
Дейност 6: Информация и публичност В рамките на тази дейност е предвидено: - подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 400 копия. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции – Първата ще се организира в началото на проекта, за опевестяване старта на инициативата и представянето на очакваните резултати. Втората пресконференция ще се орагнизира в края на проекта и има за цел да представи резултатите, добрите практики и създаденото ноу-хау; - изработване на информационен банер – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС; - осигуряване на постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината – 4 бр.; - изготвяне и разпространение на рекламни материали – тефтери, папки, чанти, химикали – 100 бр. комплекти; Съдържанието на информационните материали ще се изготви от екипа на проекта. Те ще се разпространят от представителите на кандидата с цел да се осигури прозрачност на дейностите по проекта. Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите структури за предстоящите дейности. Дейността е заложена в проекта съгласно изискванията на ОП Административен капацитет за информация и публичност на проекта. В нея са спазени изискванията за визуализация и за оформяне на публикациите. Пресконференциите и публикациите ще осигурят нужната информираност за проекта. Публичността ще се осигури на всички нива на изпълнение на дейностите по настоящият проект.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Сдружение „Експертна подкрепа”
"КПМГ България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 570 BGN
Общ бюджет: 84 528 BGN
БФП: 84 528 BGN
Общо изплатени средства: 84 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 314 BGN
2013 4 329 BGN
2014 47 885 BGN
2015 0 BGN
84 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 467 BGN
2013 3 680 BGN
2014 40 702 BGN
2015 0 BGN
71 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 679 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 847 BGN
2013 649 BGN
2014 7 183 BGN
2015 0 BGN
12 679 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой подписани договори с екипа
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи на екипа за организация и управление на проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Наличие на правила за мониторинг и отчетност
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой изготвена документация и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой функционален анализ извършен в общината
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой план за действие изготвен по проекта
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой внедрен анализ
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой анализ и оценка на съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Плевен
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой доклади със систематизирани предложения за конкретни промени или създаване на някои нови допълнения в съществуващата нормативна база и вътрешни правила на община Плевен
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой разработени стратегии за организационно развитие
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой въведени механизми за оценки на ефикасността и ефективността на административната структура
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой участници в семинара
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой отпечатани и разпространени информационни брошури
Индикатор 16 По Дейност 6 - Брой проведени пресконференции от Община Плевен по проекта
Индикатор 17 По Дейност 6 - Брой информационни банери
Индикатор 18 По Дейност 6 - Брой направени публикации на сайта на общината
Индикатор 19 По Дейност 6 - Брой изработени рекламни материали - тефтери, папки, чанти, химикали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз