Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.07-0135-C0001
Номер на проект: 13-13-135
Наименование: Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.09.2013
Начална дата: 02.01.2014
Дата на приключване: 02.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефективна интегрирана рамка за развитието на община Плевен, чрез която да се гарантира успешното изпълнение на стратегическите цели на администрацията и да се постигне желаната от местната общност промяна.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Дейността е разделена на две поддейности: Поддейност 1.1. Администриране Поддейност 1.2. Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители С оглед на успешното изпълнение на целите на проекта е необходимо: • Утвърждаване на правила за работа и мониторинг от страна на проектния ръководител; • Изготвяне на подробен план за отчетност и контрол; • Изготвяне на необходимия документоборот, свързан с изпълнението на проекта, в това число 3 пакета тръжни досиета за провеждане на процедури по ЗОП, протоколи, технически отчети, формуляри и форми и др.; • Провеждане на процедури за избор на изпълнители; • Управление на отношенията с изпълнителите по проведените процедури и създаване на механизъм за мониторинг и контрол, с цел проследяване на изпълнението на дейностите по заложените график и бюджет; • Проследяване изпълнението на заложените индикатори; • Изготвяне и съхраняване на проектно досие.
Дейност 2: Изготвяне на Оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г., с оглед разработване на новото издание на документа за следващия програмен период 2014-2020 г. Изготвяне на оценка на ОПР 2007-2013 г., която ще включва: • ●Оценка на динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентираните индикатори; • ●Оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР и програмата; • ●Оценка на степента на постигане на целите; • ●Оценка на използваните финансови ресурси и процедурите по управление и наблюдение; • ●Изводи и препоръки за разработване на ОПР 2014-2020 г.
Дейност 3: Разработване и въвеждане на Система от правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на конкретни политики на общинска администрация Плевен Дейността включва разработването на Система за мониторинг, контрол и последваща оценка, която ще бъде интегрирана в оперативната дейност на общинската администрация и инкорпорирана във всички документи за стратегическо планиране. Системата ще бъде разработена под формата на правила и методики, които ще включват: • Система от индикатори за наблюдение. • Дефиниране на административна структура за наблюдение, контрол и оценка. • Процедури за наблюдение, контрол и оценка
Дейност 4: Разработване на пакет от 4, свързани в субординация, документа: Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.; Стратегия за развитие на образованието на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.; Концепция за пространствено развитие на Основната дейност включва следните поддейности: Поддейност 4.1. Разработване на Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г.; Поддейност 4.2. Разработване на Стратегия за развитие на образованието на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.; Поддейност 4.3. Разработвена Концепция за пространствено развитие на Община Плевен за периода 2014 – 2025 г.; Поддейност 4.4. Разработване на Програма за развитие на земеделието в Община Плевен за периода 2014 – 2020 г. При разработването на План за развитие на община Плевен 2014-2020 г. ще се следва структурно съдържание на стратегическия документ, заложено в Методическите насоки за разработване на НСРР, РПР, ОСР, ОПР на МРРБ от 2011 г., което включва: 1.Анализ на икономическото и социалното развитие на общината; Разработването на Анализ на икономическото и социалното развитие на общината във връзка с подготовката на Общински план за развитие на община Плевен за периода 2014-2020 г., ще обхване 24-те населени места на общината без град Плевен. (Община Плевен има 25 населени места с общо население към 01.02.2011 г. - 131 152 жители). Община Плевен изпълнява проект за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Плевен, в рамките на който е изготвен целеви и проблемен анализ и SWOT анализ за територията на град Плевен. Тези анализи ще бъдат използвани за целите на настоящия проект за допълване на аналитичната част на ОПР 2014-2020 г. Следва външният изпълнител, на който ще бъде възложено изпълнението на тази дейност, подробно да се запознае с изготвените в рамките на ИПГВР – гр. Плевен анализи, които ще му бъдат предоставени от общината и да ги използва при разработването на Общинския план за развитие. 2.Целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2014-2020 г.; 3.Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на Плана; 4.Индикаторите за наблюдението и оценката на Плана; 5.Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на Плана; 6.Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 7.Програма за реализация на Общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите; Предварителната оценка на въздействие на ОПР ще бъде реализирана от община Плевен със собствен ресурс, за сметка на общинския бюджет и не е предмет на настоящото проектно предложение. Тя ще бъде извършена от независим консултант, успоредно с подготовката на проекта на ОПР 2014-2020 г.. Концепция за пространствено развитие 2014-2025 г. Концепцията за пространствено развитие на община Плевен според Закона за регионално развитие ще съдържа: 1.Функционално-йерархична структура на мрежата от населени места в общината и връзки с центровете на съседните общини, областния и други градски центрове, свързани с развитието на общината; 2.Оси на развитие - с регионално, надобщинско и общинско значение, и връзки с осите на развитие на съседни общини и с националните оси; 3.Транспортни и други инфраструктурни мрежи - с областно и местно значение, включително връзки със съседни общини и трансгранични връзки; 4.Функционално зониране на пространството - индустриални и бизнес зони с регионално и местно значение на територията на общината, зони за туризъм и отдих с регионално и местно значение, зони за транспортни дейности, защитени територии, пространствена организация на инфраструктурата в областта на здравеопазването и образованието; 5.Дейности за интегрирано градско развитие, включително за градско възстановяване. Стратегия за развитие на образованието 2014-2020 г. Целта на Стратегията ще бъде да се анализира състоянието на образователната система и да се определи посоката на развитие на образованието в община Плевен, с оглед на текущото състояние на метериално-техническата база, кадровия състав, демографските изменения, миграционните процеси, модерните технологии на обучение и други значими фактори. Стратегията ще има най-общо следното съдържание: 1.Анализ на текущото състояние: - Обща характеристика. - Учебно – техническа и материална база. - Педагогически персонал. - Социалните фактори в образованието. - Финансиране. 2.Визия за развитието на образованието в община Плевен. 3.Стратегически цели. 4.Преодоляване на съществуващите проблемите и насоки за работа в периода до 2020 г. – конкретни цели, мерки и резултати. 5.План за действие. Програма за развитие на земеделието 2014-2020 г. Най-общо програмата следва да има следното съдържание: 1.Обобщен анализ на сектор земеделие в общината. 2.Приоритети и дейности. 3.Реализация на програмата. Предварителните варианти на разработените стратегически документи ще бъдат представени за обществено консултиране със заинтересованите страни. По отношение включването и участието на граждани, органи, организации и институции от трите обществени сектора в разработването и обществените обсъждания на стратегическите планови документи, ще бъда приложени изискванията на Методическите указания на МРРБ от 2011 г.за разработване на ОПР 2014-2020 г., част V-та, и Приложение 9 „Подходи за включване на гражданите и заинтересованите страни, и за прилагане принципа на партньорството в процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното и местното развитие”, като избраният подход е „Планиране с широко участие” Разработването и приемането на Общинския план за развитие на община Плевен ще спомогне за структурирането на конкретни решения на основните въпроси и проблеми на икономическото, социалното и екологичното развитие на местната общност. Общинският план за развитие, като стратегически документ, обвързва сравнителни предимства и потенциал за развитие на местно ниво, с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически намерения за промяна, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие. Съгласно нормативната уредба, регулираща процесите на планиране и управление на територията (ЗРР), ОПР е структуриран от две логически свързани части- аналитична и стратегическа. Чрез осъществяването на тази дейност, на основата от осъществения задълбочен анализ на територията и обобщен в SWOT анализа, ще бъде разработена, адекватна на очакванията, стратегическите предимства, потенциали и проблеми, стратегическа рамка за развитие на община Плевен. Същата ще бъде съобразена и с всички останали стратегически документи: Национална стратегия за регионално развитие, Регионален план за развитие на Северозападен район и Областната стратегия за развитие на област Плевен. При разработването на ОПР, ще се прилагат принципите на публичност, партньорство, с включване на всички заинтересовани страни. В Закона за регионално развитие бяха направени промени, които са в сила от 26.11.2012 г. Част от тези промени е Втора глава - Стратегическото планиране на пространственото развитие. Съгласно Чл. 7а на Закона, стратегическото планиране на пространственото развитие обхваща разработването и актуализацията на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие при отчитане на териториалния потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие. Част от Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото развитие е Концепцията за пространствено развитие на община. Съгласно Чл. 7д от ЗРР тя определя стратегията за пространствено развитие на територията на общината и връзките със съседните общини. Концепцията за пространствено развитие на община Плевен ще определя дългосрочни перспективи и цели за пространствено развитие на територията, по отношение на мрежата от населените места, връзките със съседните общини и областния център, както и интегрирането на територията на общината в регионалната транспортна, енергийна и телекомуникационна мрежа. Обосновка за разработване на Стратегия за развитие на образованието. Основен проблем на образователната система е неравнопоставеният достъп до качествено обучение на деца със специални образователни потребности, и на учащите се в малките селища. Остарялата и амортизирана материална база по селата сериозно затруднява придобиването на знания, ориентирани към съвременните изискванията, макар че в настоящия момент, функциониращите училища покриват държавните стандарти, постигането на по-качествено образование, отговарящо на европейските норми все още предстои. Подобни неблагоприятни характеристики значително комплицират качеството на обучителния процес по отношение подготовката на конкурентноспособни кадри за пазара на труда. В периферията на общината не съществуват условия (специализирани училища и центрове) за професионална подготовка в рамките на квалификационно обучение. За сметка на това, по-голямата част от професионалните гимназии в гр.Плевен разполагат със свои ученически общежития. Териториалният дисбаланс, формирането на устойчива мултикултурна среда в учебните заведения, приобщаването на децата с интелектуални затруднения и увреждания, дефицитът в качеството на обучението, наличието на маломерни паралелки, ранното отпадане на ученици от училище, идентифицирането на естествените средищни училища и нуждата от модернизиране на материалната база извеждат, със силен акцент в дневния ред на обществото, въпроса за оптимизиране на образователната инфраструктура, което е логично да се случи, на основата на стратегически документ за планово развитие на сектора. Обосновка за разработване на Програма за развитие на земеделието. Възстановяването на аграрния сектор в община Плевен, засилването на пазарните позиции и подобряването на икономическите показатели изисква решаването на редица проблеми, като: разработване на схема за комасация на земите; насърчаване сдружаването на производители; технологично обновление и въвеждане на иновации в селското стопанство - задължително условие за постигане висока степен на ефективност в производството, особено развитието на биоземеделие; стимулиране на дейности, подпомагащи постигането на по-добри добиви, каквито са напояването, механизацията, растителната защита и наторяването; изграждане на учебно-експериментални бази за оптимизиране системата за подготовка на кадри. Решаването на тези въпроси изисква прилагането на адекватни управленски подходи за намирането на адекватни решения, облечени в рамката на стратегическото планиране.
Дейност 5: Осигуряване на информираност и публичност Изпълнение на дейности за популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 807 BGN
Общ бюджет: 68 431 BGN
БФП: 68 431 BGN
Общо изплатени средства: 68 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 431 BGN
2015 0 BGN
68 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 167 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 167 BGN
2015 0 BGN
58 167 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 265 BGN
2015 0 BGN
10 265 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 2 (Д) По Д1: Сключени договори с екипа. Представени в УО технически и финансови доклади. Технически задания и подписани договори с изпълнители
Индикатор 3 (Д) По Д1: Проведени работни срещи на екипа.
Индикатор 4 (Д) По Д1: Договори
Индикатор 5 (Д) По Д2: Разработена оценка на Общински план за развитие за периода 2007-2013 г
Индикатор 6 (Д) По Д3: Въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
Индикатор 7 (Д) По Д4: Стратегия за развитие на образованието Програма за развитие на земеделието Проведени 4 обсъждания
Индикатор 8 (Д) По Д5: Стратегия за развитие на образованието Програма за развитие на земеделието Проведени 4 обсъждания Осъществени пресконференции Изработени табели
Индикатор 9 (Д) По Д5: Изработени Листовки
Индикатор 10 (Д) По Д5: Изработени дипляни
Индикатор 11 (Д) По Д5: Изработени плакати
Индикатор 12 (Д) По Д5: Отпечатани материали публикации на интернет -страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз