Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/023-02
Наименование: Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г.
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 03.10.2013
Дата на приключване: 03.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Подобряване възможностите на общинската администрация за усвояване на средства от ЕС в интерес на интегрираното и устойчиво градско развитие на Плевен. Общата цел на проектното предложение напълно отговаря на основната цел на Схемата за безвъзмездна финансова помощ, в контекста на Операция 5.3.Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР. Специфични цели: 1.Създаване на институционална готовност за успешно участие на Община Плевен с проекти в изпълнението на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 2.Идентифициране и формулиране на конкретните инвестиционни намерения на местната общност за постигане на желаната промяна, във връзка с реализацията на Плана за развитие на Община Плевен 2014-2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен 2014-2020 г. Специфичните цели пряко кореспондират с конкретните цели на Схемата за безвъзмездна финансова помощ. Като цяло, проектното предложение съответства н
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 4.1 Изготвяне на идейни проекти за изработване на инвестиционни проекти на 12 обекта - сгради (концепции за обемно-пространствени решения)
дейност 6.1 Изготвяне на технически паспорти и работно проектиране на 12 бр. обекта - сгради
дейност 2 Изготвяне и съгласуване на тръжна документация и провеждане на 8 обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на услуги
дейност 7 Изготвяне на Комплексни доклади за оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142 и чл. 169 на ЗУТ за 12 обекта - сгради
дейност 3 Дейност по информиране на гражданското общество (публични обсъждания);
Дейност 4 Изготвяне на доклади за детайлно енергийно обследване за 12 обекта - сгради и сертификати за актуално състояние на потреблението на енергия
дейност 8 Информация и публичност
Дейност 4.2. Изготвяне на идейни проекти за изработване на инвестиционни проекти на 8 обекта част от централната пешеходна зона и ландшафт (концепции за обемно-пространствени решения)
Дейност 9 Одит
дейност 5.3 Работно проектиране на 25 обекта: 18 бр. от линейната инфраструктура - улици, вкл.1 кръстовще, и други 7 елементи на
дейност 6.2 Работно проектиране на 8 обекта, част от централната пешеходна зона и ландшафт - 1 бр. площад, 1бр. хидротехническо съоръжение; 1бр. зелена площ и 5 бр. спортна и детски площадки
Дейност 4.3. Изготвяне на идейни проекти за изработване на инвестиционни проекти на 25 обекта - 18 от линейната инфраструктура, - улици,2 пътни надлеза и 5 моста (концепции за обемно-пространствени решения)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 348 384 BGN
Общ бюджет: 932 685 BGN
БФП: 932 685 BGN
Общо изплатени средства: 749 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 932 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 749 065 BGN
749 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 792 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 636 706 BGN
636 706 BGN
В т.ч. Национално финансиране 139 903 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 112 360 BGN
112 360 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) , Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз