Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.08-0006-C0001
Номер на проект: DIR-5112122-6-72
Наименование: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен"
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 02.11.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за отпадъци в регион Плевен с партньори община Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър и Пордим.
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство. Под-дейност 7.1. Строителен надзор. Под-дейност 7.2. Авторски надзор.
Дейност 6: Одит
Дейност 1: Подготовка,проучвания и проектиране ПОДДЕЙНОСТ 1.1. Дейности по подготовка, проучвания и проектиране направени преди кандидатстване
Дейност 3: Строително-монтажни работи ПОДДЕЙНОСТ 3.1. Строителство на „Регионален център за управление на отпадъците ” - Съпътстващи документи Приложение № 1. – Генплан към Инженерните разработки. ПОДДЕЙНОСТ 3.2. Строителство на довеждащата техническа инфраструктура за площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.1. Строителство на довеждащ водопровод до площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.2. Строителство на отвеждащ канализационен колектор от площадка на РЦУО. ПОДДЕЙНОСТ 3.2.3. Строителство на външно електрозахранване до площадка на РЦУО.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения. Сумата за Доставка на Машини и съоръжения възлиза на 8 087 962.55 лв., и е включена към Дейност 3-Строителство.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1 Управление на проекта. Под-дейност 5.2 Публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 26 183 789 BGN
Общ бюджет: 26 359 450 BGN
БФП: 24 830 602 BGN
Общо изплатени средства: 23 565 410 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 830 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 045 769 BGN
2014 11 467 610 BGN
2015 5 052 031 BGN
23 565 410 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 21 106 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 988 904 BGN
2014 9 747 468 BGN
2015 4 294 226 BGN
20 030 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 724 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 056 865 BGN
2014 1 720 141 BGN
2015 757 805 BGN
3 534 811 BGN
Финансиране от бенефициента 1 889 817 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграден Регионален център за управление на отпадъците -регион Плевен
Индикатор 2 Изградено и въведено в експлоатация регионално депо – първа клетка за битови отпадъци
Индикатор 3 Изградена и въведена в експлоатация инсталация за сепариране
Индикатор 4 Изградено и въведено в експлоатация съоръжение за компостиране
Индикатор 5 Изграден и въведен в експлоатация Център за предаване на отпадъци
Индикатор 6 Обслужвано население от регионалната система в Регион Плевен
Индикатор 7 Новосъздадени работни места в Регионален център за управление на отпадъците
Индикатор 8 Количества на отпадъците третирани в регионален център в Регион Плевен
Индикатор 9 Постигнато рециклиране и оползотворяване (1) спрямо общо генерирано годишно количество отпадъци
Индикатор 10 Постигнато рециклиране и оползотворяване (1) спрямо общо генерирано годишно количество отпадъци.
Индикатор 11 Постигнато рециклиране и оползотворяване (2) спрямо общо генерирано годишно количество отпадъци
Индикатор 12 Постигнато рециклиране и оползотворяване (2) спрямо общо генерирано годишно количество отпадъци.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз