Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030007837 ДИДЖИТЕК
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София ж.к. МЛАДОСТ-1 бл. 39 вх.Г ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
"Модернизация в "Уеб радио и ТВ" ООД BG161PO003-2.1.11-0025-C0001
Модерно и ефективно осъществяване на държавния надзор върху хазарта чрез изграждане на единна информационна система, електронни регистри и въвеждане на електронно управление. BG051PO002-3.1.06-0015-C0001
"Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ" BG051PO001-3.3.06-0055-C0001
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0089-C0001
Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в областта на съвременни индустриални технологии за нуждите на учебния процес на Машинно-технологичен факултет (МТФ) при Технически университет – София (ТУ-София). BG051PO001-4.3.04-0045-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" BG051PO001-4.3.04-0063-C0001
Организационна и технологична инфраструктура за учене през целия живот и развитие на компетенции BG051PO001-4.3.04-0042-C0001
Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети BG051PO001-4.3.04-0058-C0001
Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ BG051PO001-3.1.08-0029-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София (ТУ-София) BG051PO001-3.1.08-0023-C0001
Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК) BG051PO001-3.1.07-0018-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ НА УНИБИТ. BG051PO001-4.3.04-0066-C0001
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
"Създаване и актуализиране на учебни програми за обучение на студенти в областта на управление на ресурси в предприятията" BG051PO001-3.1.07-0022-C0001
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0048-C0001
Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0064-C0001
Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0036-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
Развитие на научната инфраструктура на ЕСИ Център Източна Европа за приложни изследвания и образование в областта на информационните технологии BG161PO003-1.2.04-0017-C0001
"Системни комуникации" ООД - нова възможност за квалификация и заетост на младежи" BG051PO001-1.1.13-0359-C0001
„GOALS” – иновативно средство за обучение и провеждане на изпити” BG161PO003-1.1.07-0147-C0001
Въвеждане на нов процес на управление на производството в „Спектър“ АД BG161PO003-1.1.07-0323-C0001
Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА) BG051PO002-3.2.04-0005-C0001
„Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на формиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма” BG051PO002-2.2.14-0053-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз