Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление на Технически университет-София (ТУ-София)
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление на ТУ -София за устойчиво подобряване на качеството на дейността на университета.
Дейности: Дейност 3: Създаване на система за управление на трудовите постижения на персонала 1. Разработване на концепция за системата. Ще бъдат направени задълбочени проучвания и анализ на нормативните документи, свързани с оценката и развитието на персонала и на аналогични системи от чужди университети. Въз основа на резултатите от проучването ще бъде разработена концепция за изграждане на системата, която ще бъде обсъдена от ректорското ръководство и приета за по-нататъшно разработване. 2. Разработване на основните подсистеми и елементи. Проектът предвижда разработване на 3 подсистеми: 2 за академичния персонал и 1 за административния и помощния персонал. Подсистемите за академичния персонал са за ежегодно и периодично оценяване и управление на трудовите постижения в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО). За трите подсистеми ще бъдат разработени съответни критерии и показатели за оценяване, подбрани подходящи методи за оценяване, уточнени органите за управление и изяснени подходите за йерархично диференциране и формиране на целите и договаряне на индивидуалните постижения. 3. Разработване на необходимия инструментариум. За функционирането на системата ще бъде подготвена нормативна и работна документация и регламентирани процедури, които ще бъдат съгласувани с другите взаимосвързани системи. След обсъждане на системата от Академичен съвет (АС) и отразяване на препоръките за подобряване Следва да бъде прието решение за апробирането й. 4. Апробиране на системата. Предвижда се апробирането да стане в два факултета и едно административно звено. За тази цел ще се проведат семинари за подготовка на оперативните и контролните органи и ръководители, ангажирани с апробирането на системата. След това ще се проведе пробен цикъл на управление на постиженията и развитието на персонала, след завършването ще се анализират резултати и отразят препоръките. 5. Подготовка за внедряване на системата. Най-напред ще се отразят направените препоръки след апробирането в основната документация, след което ще бъдат разработени допълнителни указания, които да улеснят работата на ръководители и изпълнители при формиране на целите и резултатите при договарянето. Ще бъде комплектована и представена цялостна документация за внедряване и приложение на системата.
Дейност 4: Изграждане на система за устойчиво взаимодействие с представители на бизнеса и възпитаници на ТУ-София. 1. Проучване опита на технически университети в разработването на концепция за създаване на система за трайни връзки с бизнеса и възпитаниците на ТУ-София с план за действие, обсъждане и приемане от Академичен съвет и съответните решения за промени и действия - ще се направи проучване на опита на технически университети от ЕС по линия на връзките с бизнеса и техните възпитаници. Като резултат ще се изготви доклад за проучения опит. Група от 7 души (зам-декани на факултети) ще разработи концепция за връзките на ТУ с бизнеса и неговите възпитаници, както и план от дейности, които да се реализират пилотно в периода 2013-2014 година. Концепцията и плана ще се обсъди на Академичен съвет и ще се приеме като програма за действие в следващите години 2. Създаване на звено под ръководство на заместник-ректора за връзки с обществеността, което да развива и координира връзките на ТУ и неговите факултети с технологични фирми и възпитаници на университета - за обслужване на дейностите ще се пристъпи към създаване на мениджърско звено за стимулиране и координиране на връзките на ТУ-София и неговите факултети с технологични фирми и възпитаници на университета. Звеното ще бъде част от ръководния екип на университета. То ще анализира и предлага решения и действия за създаването на по –тесни връзки с бизнеса и възпитаниците на университета 3. Провеждане на 4 форума с представителите на бизнеса: "Опознаване и реализиране на възможности за технологични изследвания и проекти" в машиностроене, енергетиката, информационно-комуникационните технологии и иновационния мениджмънт. Като резултат се очаква създаването на нови преки връзки между факултетите и представителите на бизнеса и стартирането на инициативи за магистратури, докторантури, стажантски програми, донорска подкрепа, общи проекти по програмата за конкурентоспособност и съвместни проекти по линия на НИС на университета. 4. Подготовката и сключване на споразумение на факултетите за провеждане на стажантски програми и съвместни инициативи на представителите на ТУ и на бизнеса за научни разработки - В резултат от проведените срещи с бизнес представители група от експерти ще започнат подготовката за сключване на споразумение за нови стажантски програми с технологични фирми в областта на машиностроенето, транспортната логистика, енергетиката, информационните и комуникационни 5. Създаване на електронен регистър на завършилите ТУ по факултети(а) и на Интернет сайт www.tu-sofia.alumni.bg - В рамките на проекта ще се създаде електронен регистър на завършилите ТУ-София по факултети и на Интернет сайт www.tu-sofia.alumni.bg, както и на електронен бюлетин, който да се изпраща 2 пъти в годината на завършилите в ТУ-София студенти. Той ще дава непрекъсната информация на самите възпитаници за възможностите за обучение и съвместни проекти 6. Подготовката и провеждането на 4 алумни срещи в рамките на проекта - След създаването на регистъра на завършилите ТУ-София студенти, съгласно плана за действие, 4-5 факултета ще организират първите алумни срещи на техните възпитаници. На тях те ще представят промените в развитието на университета и ще поканят възпитаниците на ТУ-София за участие в съвместни проекти, за сключването на договори за стажантски програми, за донорска подкрепа. 7. Създаване на донорски фонд в подкрепа на модерното обучение в ТУ-София. Като отчита добрите практики на водещите университети в света работна група ще започне действия за създаването на донорски фонд в подкрепа на модерното обучение в ТУ и правилник за събиране, изразходване и отчитане на постъпващите средства в него. Чрез донорския фонд ще се подобрят условията за обучение в ТУ-София (компютюрни зали, закупуването на специализирани софтуерни програмни, провеждането на научни форуми и други). На Академичен съвет ще се приеме правилник за неговата дейност и гарантиране на прозрачност и отчетност относно събирането и изразходването на средствата.
Дейност 2: Усъвършенстване на системата за управление на качеството на обучението и научните изследвания. Ще бъде направен анализ на нормативната база и на действащата СОПКОНИ в ТУ-София и съществуващата шестгодишна практика по приложението й в контекста на новите специфични цели както и проучване на аналогични системи за качеството в други университети и равносметка на положителния опит, приложим в ТУ-София. На основата на получените резултати ще се започне подготовката по разработване на концепция за усъвършенстване на СОПКОНИ и извеждане на приоритетите в нейното по-нататъшно развитие, което ще включва: 1. Дефиниране на политика и цели по качеството в съответствие с мисията и визията на ТУ-София; 2. Разработка на обективизирани количествени методи за оценяване на качеството; 3. Предложение на механизъм на обратна връзка между качеството и възнаграждението на този, който го създава. Изпълнението на дейността ще се реализира на два основни етапа, които ще се дефинират в: Разработка на академични стандарти на ТУ-София за качеството на: 1. обучението в различни ОКС и учебни форми; 2. научните, иновативни и приложни продукти; 3. мениджмънта на звената на различни равнища. Определяне на: 1. академичните обекти, чието качество се оценява и се търси подобрение; 2. критериите и показателите за оценяване на качеството и индикатори за напредъка; 3. източниците на информация за качеството и тяхната значимост в агрегираната оценка; 4. методите за обработка на информацията за качеството и обективизирано количествено оценяване; 5. многофакторните количествени модели за обективни оценки и тяхното електронно съпровождане; 6. субектите и периодичността на оценяването; 7. съдържателните и формалните връзки с другите подсистеми за управление на университета; 8. регламент за валидиране на персонализираните количествени оценки. 9. методика за вътрешен одит на качеството; 10. подобряване на информираността на академичния състав чрез актуализация на сайта на СОПКОНИ. Работната група по проекта ще обсъди и предложи на ректорското ръководство подробен доклад за приемане на У-СОПКОНИ. На Академичен съвет ще се пристъпи към обсъждане и утвърждаване по установения в ТУ-София ред на: 1. академичните стандарти; 2. обектите, критериите, методите, моделите, регламента за оценяване и валидиране; 3. нормативната база и документооборота по У-СОПКОНИ; 4. пилотни факултети за апробация на системата. Предвид взетите решения ще се стартират дейности за приемане на системата за апробиране в два факултета и провеждане на пълен цикъл на оценяване, въздействие, контрол на резултатите и анализ на ефективността на У-СОПКОНИ. Проектът предвижда провеждане на 2 семинара за обучение на академичен състав и администрацията и запознаване на целия персонал на университета със системата.
Дейност 6: Управление на проекта и популяризиране на целите на проекта и дисеминация на получените резултати Организиране и координиране на регулярни срещи на екипа, който ще работи по проекта. Контролиране изпълнението на дейностите, свързани с изпънение на целите. Изготвяне на ежемесечни отчети и анализране на напредъка по изпълнение на съответните дейности. Отчитане на проблемите при изпълнение на определените дейности и анализ на причините довели до това. Организиране на семинари, конференции и изготвяне на публикации (рекламни материали, публикации в научни списания, публикации в национални медии) свързани с получените резултати от изпълнението на проекта. Финансово-счетоводно обслужване на проекта. За ефективното разпространение на резултатите по настоящия проект ще се организира информационна кампания, която ще включва: 1. организиране и провеждане на стартираща среща за популяризиране на заложените по проекта дейности и очаквани резултати; 2. организиране и провеждане на кръгла маса за обсъждане на резултатите от направените проучвания и анализи на съществуващите системи за стратегическо управление на университетета с участие на заинтересованите страни по проекта (около 150 участника); 3. организиране и провеждане на конференция в края на проекта (около 200 участника); 4. подготовка, печат и разпространение на информационни материали за проекта - брошури (около 500 бр.), банери (около 100) и т.н. 5. публикации в научни списания и сборници от конференции;
Дейност 5: Създаване и интегриране на единна информационна система за обслужване на ТУ-София. Екипът на дейността ще започне събиране на информация за вземане на управленски решения по нива – ВУЗ, факултет, катедра, звено и ще разработи пълно информационно обслужване за: - изготвяне и предоставяне на информационни справки за национални и международни организации и институции; - процедурите по развитие на академичния състав: при атестиране, заемане на длъжност, заемане на научни степени, отчитане на натоварване и др.; - учебния процес – студенти, докторанти, преподаватели, разписи на занятия, електронни отчети и протоколи и др.; - научноизследователската и приложна дейност – кандидатстване, рецензиране, обслужване и отчитане на проекти и договори; - издателска и публикационна дейност; - материалните и нематериалните активи на ТУ-София; - сайта на ТУ-София; - заповеди на ръководители и ръководни органи; - финансово-счетоводни процедури за доставки и разплащане; - актуална нормативна информация. Електронната система на ТУ-София ще бъде разграничена в две секции – публична и защитена. Достъпът до защитената ще се осъществява чрез потребителско име и парола, които ще се предоставят при регистрация. Проектът предвижда е-системата на ТУ-София да бъде средство за получаване на експертна помощ и консултации относно стандарти и процедури; търсене и предлагане на различни услуги; научно обслужване, информация за учебния процес и неговото осигуряване. Системата ще дава обективни и пълни данни за анализ и подобряване на процесите в ТУ-София и повишаване качеството на управлението. В резултат всички информационни ресурси в ТУ-София ще бъдат интегрирани и ще гарантират възможност за бърз и лесен достъп до поток от документи, който периодично ще обобщава и актуализира наличната информация. С цел да се постигне по-голяма ефективност е предвидено да се изгради секция „Анкети“, която ще дава актуална информация и оценка за нивото на образование и наука и ще бъде средство за повишаване качеството на управление на ТУ. За осигуряване на добрата координация по изпълнение на дейността ще се провеждат срещи на екипа и изготвят доклади за напредъка и събраната информация. С цел подобряване на качеството и разширяване на информацията ще се правят запитвания към академични, преподавателския състав в рамките на проекта/ дейността. В средата на периода се предвижда да се направи тест за работата на системата.и предприемане на стъпки за внедряване – предлагане на АС
Дейност 1: Усъвршенстване и надграждане на системата за стратегическо управление на ТУ-София Въз основа на проучване и анализ на подходите за стратегическо планиране в чужди университети и анализ на нормативните документи, свързани с перспективите за развитие на ТУ ще се разработи методика за стратегическо планиране. Първоначално тя ще бъде апробирана в един факултет. Получените резултати ще бъдат анализирани и ще бъдат направени препоръки за коригиране на методиката. Коригираният вариант ще бъде приет за приложение. Проектът предвижда подготовка и провеждане на семинари за обучение на ръководния персонал. Ще бъде разработена стратегия за развитие на ТУ-София, в която ще бъдат определени стратегически цели и ще бъде разработен план за тяхното реализиране. Следва разработване на стратегия по факултети, към която ще бъдат разработени планове и програми за действие. Ще бъде извършен контрол на изпълнението на плана и при необходимост ще бъдат предприети регулиращи действия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Агенция Про Уей ЕООД
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 491 931 BGN
Общ бюджет: 422 046 BGN
БФП: 422 046 BGN
Общо изплатени средства: 422 046 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 422 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 000 BGN
2014 295 545 BGN
2015 28 501 BGN
422 046 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 358 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 300 BGN
2014 251 213 BGN
2015 24 226 BGN
358 739 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 700 BGN
2014 44 332 BGN
2015 4 275 BGN
63 307 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз