Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0066-C0001
Номер на проект: Д03-550/10.10.2014 г.
Наименование: РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯТА ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ НА УНИБИТ.
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е насочена към подобряване формите за обучение и включването на нови иновативни подходи за което ще допринисе за повишаване качеството на уменията и знанията и реализация на младите хора в сферата на образованието и науката.
Дейности: Дейност 9 Одит на разходите по проекта.
Дейност 7 Дейности по инфомация и публичност.
Дейност 6* Закупуване на дълготрайни материални активи.
Дейност 4* Запознаване на студентите от факултета по информационни науки за възможностите на електронната форма на дистанционно обучение и проведен обучителен модул.
Дейност 2 Създаване на адаптивни учебни планове и помагала за електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 1* Разработване на система за управление на знанията.
Дейност 8 Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на програма. Добро управление на проекта.
Дейност 3 Обучение на преподавателите и експертите във ФИН за прилагане на разработената система за управление на знанията.
Дейност 5 Подготовка на тръжна документация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 724 209 BGN
Общ бюджет: 619 332 BGN
БФП: 619 332 BGN
Общо изплатени средства: 619 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 619 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 842 BGN
2014 434 525 BGN
2015 39 965 BGN
619 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 526 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 116 BGN
2014 369 347 BGN
2015 33 970 BGN
526 432 BGN
В т.ч. Национално финансиране 92 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 726 BGN
2014 65 179 BGN
2015 5 995 BGN
92 900 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз