Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0055-C0001
Номер на проект: ДО1-98/19.03.2012
Наименование: "Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в УниБИТ"
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 30.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Сстимулиране на научния потенциал в УниБИТ.
Дейности: Изпълнение на дейност 2 Провеждане на международна научна конференция в България
Изпълнение на дейност 9 Дейности за информация и публичност
Изпълнение на дейност 4 Изследователска дейност. Емпирични изследвания.
Изпълнение на дейност 1. Методика за определяне на целевата група по проекта, вътрешна оценка по изпълнението на дейностите. Предоставяне на стипендии за докторантите.
Подготовка на дейност 4. Изследователска дейност. Емпирични изследвания
Изпълнение на дейност 6 Закупуване на научна литература и абонамент за специализирани научни издания
Изпълнение на дейност 3 Международен пътуващ семинар. Посещения в чужбина на постдокторанти и млади учени с научно-изследователска цел. Участие в международни конференции и симпозиуми н страни от ЕС.
Изпълнение на дейност 10 Одит на разходите по проекта
Изпълнение на дейност 8 Публикуване на статии в български и чужди научни издания
Подготовка на дейност 9 Дейности за информация и публичност
Изпълнение на дейност 7 Набавяне на специализиран софтуерен продукт
Изпълнение на дейност 5. Абонамент за он-лайн издания и специализирана литература и база данни.
Подготовка на дейност 2. Провеждане на международна научна конференция в България
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 732 894 BGN
Общ бюджет: 427 712 BGN
БФП: 427 712 BGN
Общо изплатени средства: 427 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 427 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 579 BGN
2013 0 BGN
2014 189 227 BGN
2015 91 906 BGN
427 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 363 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 592 BGN
2013 0 BGN
2014 160 843 BGN
2015 78 120 BGN
363 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 987 BGN
2013 0 BGN
2014 28 384 BGN
2015 13 786 BGN
64 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз