Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0029-C0001
Номер на проект: Д01-3192/05.02.2013
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в УниБИТ
Бенефициент: Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е усъвършенстване на системите за управление на всички дейности и процеси извършвани от УниБит, включително и разработване на методи и процедурни правила за повишаване на качеството, администриране на процесите, подобряване на информационното обслужване на присъщите дейности на висшето училище и резултатите от тях.
Дейности: Наименование на дейността: 1. Организация и управление Цел на дейността: Да се създаде организация за изпълнение на дейностите в проекта която да гарантира правилното и своевременно изпълнение на дейностите по проекта и постигане на планараните резултати.
Наименование на дейността: 2. Информация и публичност Цел на дейността: Да се популяризира финансовата помощ на ЕС; - информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта да достигне до представителите на целевата група и широк кръг от заинтересовани лица.
Наименование на дейността: 3. Анализ и подобряване на основните и спомагателните работни процеси в УниБИТ Цел на дейността: Целта на този анализ е консултантският екип да се запознае с дейността на УниБит и да оцени степента на ефективност на съществуващата система
Наименование на дейността: 4*. Изграждане и усъвършенстване на вътрешни процедурни правила, включващи и измерими индикатори, за управление на качеството, администрирането на процеса, събиране и обработване на информация в УниБит Цел на дейността: Да се разработят вътрешни процедурни правила за управление на качеството, процедурите за администрирането на процеса, събиране и обработване на информация в УниБит.
Наименование на дейността: 5*. Разработване и внедряване на процедури за обратна връзка от заинтересованите страни Цел на дейността: да се разработят и внедрят процедури за обратна връзка от заинтересованите страни, което ще допринесе за усъвършенстване на учебния процес и предоставянето на по-висококачествени и ефективни образователни услуги в съответствие с изискванията на бизнеса и студентите.
Наименование на дейността: 6*. Развитие на системите за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите в УниБит Цел на дейността: да се разработи средносрочна Стратегия за повишаване на квалификацията, компетентостта и мотивацията и създаване на вътрешни правила за атестиране на академичния състав и служителите.
Наименование на дейността: 7*. Изграждане и апробиране на модели за определяне на себестойността на дейностите извършвани в УниБит Цел на дейността: Да се създаде и апробира модел за определяне на себестойността на дейностите извършвани в УниБит с цел икономизиране и повишаване ефективността на присъщите на университета дейности.
Наименование на дейността: 8. Разработване и интегриране на информационните ресурси, синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи за повишаване качеството на управлението във висшите училища. Цел на дейността: Съгласно заложените констатации в изготвения анализ на основните и спомагателни процеси в УниБит, предмет на Дейност 3, следва да се реализират развитие на нови информационни системи, както и интегриране на налични такива в УниБит с цел оптимизиране на качеството на управлението в Университета.
Наименование на дейността: 9. Придобиване на компютри, хардуер и софтуер Цел на дейността: да се осигури необходимите технически ресурси за изпълнение на дейностите и постигане на заложените цели по проекта.
Наименование на дейността: 10*. Семинар на тема „Усъвършенстване системата за управление на качеството в УниБит” Цел на дейността: представяне и обсъждане на новоприетите вътрешни процедурни правила управление на качеството, включително с разработените методи и процедурни правила за повишаване на качеството, администриране на процесите, подобряване на информационното обслужване на присъщите дейности на висшето училище и резултатите от тях.
Наименование на дейността: 11*. Одит на проекта Цел на дейността: Целта на дейността е да бъде осигурена независима оценка на правилността и допустимостта на разходите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДИДЖИТЕК
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 441 887 BGN
Общ бюджет: 356 113 BGN
БФП: 356 113 BGN
Общо изплатени средства: 356 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 356 113 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 377 BGN
2014 267 736 BGN
2015 0 BGN
356 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 121 BGN
2014 227 575 BGN
2015 0 BGN
302 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 257 BGN
2014 40 160 BGN
2015 0 BGN
53 417 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз