Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831913775 ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София СОФИЯ 1402, УЛ. “ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ” 52-54
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица” 01.10.2010 69 690 54 783 15 183 54 783 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
Покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.03-0138-C0001
„РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ОБЛАЧНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕДОСТАВЯЩА ИНФОРМАЦИОННИ И ИЗЧИСЛИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ" BG161PO003-2.1.06-0596-C0001
Разработване и въвеждане на система за управление на информационната сигурност съгласно стандарта БДС EN ISO 27001:2007 (БДС EN ISO 27001:2007 (ISO 27001:2005)) в Софарма Трейдинг АД. BG161PO003-2.1.08-0313-C0001
Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район. BG161PO003-2.1.11-0103-C0001
Внедряване на Система за управление на информационната сигурност, съгласно изискванията на ISO/IEC 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0387-C0001
Конкурентни предимства чрез въвеждане на система за управление на качеството и софтуерна система за управление на ресурсите BG161PO003-2.1.12-0826-C0001
Разширяване на пазарните позиции на ICN.bg и подобряване на качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.13-0191-C0001
Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в УНСС – създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация BG051PO001-4.3.04-0034-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас. BG051PO001-4.3.04-0015-C0001
Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектор на информационните технологии BG161PO003-1.2.02-0051-C0001
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0053-C0001
"СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ” (СиКРАС-ТУС) BG051PO001-3.1.09-0006-C0001
Обезпечаване работата на УО на ОПАК и на оценителни комисии по ОПАК BG051PO002-4.1.01-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз