Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0103-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-63
Наименование: Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район.
Бенефициент: Ево ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Сформиране на екип
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Изготвяне на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Доставка, монтиране и изпитване на технологията”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 „Визуализация на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одит и финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 999 738 BGN
Общ бюджет: 1 729 630 BGN
БФП: 999 726 BGN
Общо изплатени средства: 999 726 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 999 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 999 726 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
999 726 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 849 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 849 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
849 767 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 959 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 959 BGN
Финансиране от бенефициента 729 912 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип за управление - Ево
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители - Ево
Индикатор 10 Закупена и внедрена инвестиция - Ево
Индикатор 11 Извършена визуализация на проекта - Ево
Индикатор 12 Изготвен одитен доклад - Ево


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз