Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0015-C0001
Номер на проект: Д01-435/ 29.10.2012
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр.Бургас.
Бенефициент: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е по-успешна социална интеграция и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Изпълнение на дейност "Сформиране на екип за организация, провеждане и управление на дейностите по проекта"
Изпълнение на дейност "Разработване на детайлен план за създаване на център за дистанционни форми на обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на център за дистанционни форми на обучение"
Подготовка на дейност "Закупуване на хардуерен сървър. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Закупуване на хардуерен сървър"
Подготовка на дейност "Закупуване на софтуерна платформа за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Закупуване на софтуерна платформа за електронно обучение"
Подготовка на дейност "Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти"
Подготовка на дейност "Разработване на мултимедийни и електронни материали. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Разработване на мултимедийни и електронни материали"
Подготовка на дейност "Обучение на персонал за работа и поддръжка на платформата за електронно обучение. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели за самостоятелно създаване на мултимедийни и електронни материали. Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели за самостоятелно създаване на мултимедийни и електронни материали. Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване"
Изпълнение на дейност "Самостоятелно разработване на мултимедийни и електронни материали от преподаватели на университета, както и поддръжка и развитие на софтуерната платформа от страна на системни администратори"
Подготовка на дейност "Закупуване на софтуерни лицензии за софтуерна програма Adobe Acrobat X Pro"
Изпълнение на дейност "Закупуване на софтуерни лицензии за софтуерна програма Adobe Acrobat X Pro"
Изпълнение на дейност "Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Управление и наблюдение на проекта"
Подготовка на дейност "Одит. Провеждане на тръжни процедури"
Изпълнение на дейност "Одит"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 776 635 BGN
Общ бюджет: 764 773 BGN
БФП: 764 773 BGN
Общо изплатени средства: 764 665 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 764 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 155 327 BGN
2013 77 689 BGN
2014 388 292 BGN
2015 143 357 BGN
764 665 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 650 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 132 028 BGN
2013 66 036 BGN
2014 330 048 BGN
2015 121 853 BGN
649 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 716 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 299 BGN
2013 11 653 BGN
2014 58 244 BGN
2015 21 503 BGN
114 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз