Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0051-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектор на информационните технологии
Бенефициент: Българска асоциация по информационни технологии
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии
Дейности: Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за дейността на офиса за технологичен трансфер Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за дейността на офиса за технологичен трансфер
Създаване и въвеждане в експлоатация на интернeт страница и Създаване и въвеждане в експлоатация на виртуален офис за технологичен трансфер Създаване и въвеждане в експлоатация на интернeт страница и Създаване и въвеждане в експлоатация на виртуален офис за технологичен трансфер
Режийни разходи Режийни разходи
Разходи за консумативи Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения Разходи за възнаграждения
Изработване на технически, финансови, икономически оценки на иновации Изработване на технически, финансови, икономически оценки на иновации
Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство и/или създаване и/или реализиране на иновативен продукт, процес или услуга Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство и/или създаване и/или реализиране на иновативен продукт, процес или услуга
Юридически услуги, свързани със защита правата на интелектуална собственост Юридически услуги, свързани със защита правата на интелектуална собственост
Бизнес и маркетингови стратегии за внедряване на иновации Бизнес и маркетингови стратегии за внедряване на иновации
Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновации Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновации
Организиране на събития с национален обхват Организиране на събития с национален обхват
Организиране на срещи с целевите групи и доставчици на знания в страната Организиране на срещи с целевите групи и доставчици на знания в страната
Разходи за участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения Разходи за участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения
Популяризиране на дейността Популяризиране на дейността
Разходи такси за участие на подкрепения Разходи такси за участие на подкрепения
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 231 629 BGN
Общ бюджет: 321 322 BGN
БФП: 224 926 BGN
Общо изплатени средства: 224 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 447 BGN
2015 128 479 BGN
224 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 980 BGN
2015 109 207 BGN
191 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 467 BGN
2015 19 272 BGN
33 739 BGN
Финансиране от бенефициента 99 270 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Проведени тръжни процедури.
Индикатор 6 Сключени договори с изпълнители.
Индикатор 7 Закупено, доставено и монтирано офис оборудване
Индикатор 8 Обезпечена административната дейност на офиса
Индикатор 9 Интернет страница.
Индикатор 10 Изработени/разпространени информационни материали
Индикатор 11 Участия в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, свързани с дейността на офиса
Индикатор 12 Участия в международни и национални мрежи на офиси за технологичен трансфер
Индикатор 13 Организирани срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия
Индикатор 14 Изпълнени дейности по публичност - визуализация
Индикатор 15 Извършен одит на проекта.
Индикатор 16 Извършено управление, мониторинг и отчетност на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз