Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.02-0527-C0001
Номер на проект: ESF-2102-01-11032
Наименование: „Обучение на служителите на Парафлоу Комуникейшънс ООД за повишаване на ефективността на труда и мобилността на наетите лица”
Бенефициент: ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.09.2010
Начална дата: 01.10.2010
Дата на приключване: 01.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: • Повишаване на ефективността на заетите в “Парафлоу Комуникейшънс” ООД и осигуряване на по-добра мобилност чрез обучения за по-висока квалификация в конкурентни и практически области; • Осигуряване на повишена конкурентност и ефикасност на компанията и служителите, чрез осигуряване на обучения за внедряване на водещи в световен мащаб технологии и стандарти.
Дейности: Дейност 1: Потвърждаване на участниците и на групите за обучение спрямо анализа на нуждата В първи месец, непосредствено след одобрение на проектното предложение е предвидена дейност по потвърждение на участниците, спрямо направения предварителен анализ на нуждите от обучение и затвърждаване на необходимостта от обучение на всяко от предвидените за участие лица, както и тяхната готовност за преминаване на обучение.
Дейност 2: Провеждане на дейности по информиране, определяне на график за работа, определяне на отговорностите по проекта и организиране на работата по проекта В първи месец по изпълнение на дейностите по проектното предложение ще се организира изпълнението на проектните дейности, ще се определят отговорностите и екипите за изпълнение на проекта във водещата организация, както и ще се направят първите предвидени информационни събития – публикуване на информация на фирмения сайт, пресконференция, новина в периодичния печат. Ще бъде изготвена и информационната табела, която да фигурира при провеждане на обученията.
Дейност 3: Подготовка на процедура за избор на подизпълнител, провеждане на търг, подписване на договор с подизпълнител/и и съгласуване на дейностите с АЗ Успоредно с дейност 1 и 2 в първи месец, е планирано проучване на потенциални изпълнители и отправяне на покана за участие в тръжна процедура, ще започне процесът по организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнител за обученията по проекта - подготовка на тръжна документация и изпращането й за съгласуване и одобрение от АЗ към МТСП за всички обучения в рамките на проектното предложение. Предвидено е процедурата по избор на доставчик/ци на посочените обучения и подписването на договор/и за изпълнение да бъде финализирано до втория месец включително.
Подготовка на дейност 4, 5, 6 и 7– обучения за целеви групи „Технически лица – консултанти” и „Ръководители на търговски екипи”: Уточняване на програми за обучения, организиране на провеждането на обученията и информиране на заинтересованите лица Д Подготовка на дейност 4, 5, 6, 7: След избор на подизпълнител в месец втори, в трети месец ще бъдат съгласувани с подизъплнителя/ите графикът за провеждане на обученията, спрямо предварително заложения в проекта график в месеци, ще бъдат уведомени лицата, които ще се включат в обученията и ще бъдат подготвени материалите за участие, спрямо изискванията на програмата. В четвърти месец е планирано да стартира провеждането на първото обучение по проекта за целева група „Технически лица – консултанти”, по част от професия "Техник на компютърни системи” за планиране и внедряване на корпоративна система за информационна сигурност ISO 27000. Лицата ще бъдат организирани в една група от осем човека, като групата трябва да завърши своето обучение през пети месец.
Дейност 5: Провеждане на обучение по ключова компетенция за презентационни умения За целева група „Ръководители на търговски екипи” През четвърти и пети месец е планирано провеждането на обучение по презентационни умения за целева група „Ръководители на търговски екипи”, като поради по-големия брой и заетост на участниците, обучението се предвижда да се проведе в два поредни месеца в две групи.
Дейност 6: Провеждане на обучение по ключова компетенция за бизнес етикет и протокол За целева група „Ръководители на търговски екипи През четвърти и пети месец е планирано провеждането и на обучение за бизнес етикет и протокол за същата целева група.
Дейност 7: Провеждане на обучение по ключова компетенция за търговски умения за неспециалисти За целева група „Технически лица – специалисти” През пети месец ще се проведе обучение по ключова компетенция за търговски умения за неспециалисти за техническите лица, с ниво на компетенция „специалисти”.
Дейност 8: Дейности по анализ на проведените обучения, обобщаване на обратните връзки и отчитане на дейностите по проведените обучения. Подготовка и предаване на междинен отчет за тримесечието. В края на пети месец и началото на шести месец ще се направи обратна връзка и анализ на проведените обучения, ще се обобщят резултатите и ще се направи оценка на работата на подизпълнителя/ите и на екипа за изпълнение на проекта от страна на „Парафлоу Комуникейшънс” ООД. Ще бъде оформен и предаден междинен отчет за изпълнението на проекта към Агенция по Заетостта.
Планиране на дейности 9, 10, 11 обучения за целеви групи „Технически лица – специалисти”, „Технически лица – специалисти” и „Административен и изпълнителен персонал”: Уточняване на програми за обучения, организиране на провеждането на обученията и Планиране на дейности 9, 10, 11: В началото на шести месец са предвидени дейности по потвърждаване на участници, програми за обучение, учебни материали за обучения за целеви групи „Технически лица – специалисти”, „Технически лица – специалисти” и „Административен и изпълнителен персонал” по отбелязаните в шести, седми и осми месец обучения. В шести и седми месец е предвидено стартирането и успешното приключване на обучението на една група от осем участника за целева група „Технически лица – консултанти” по част от професия "Офис-мениджър” за за управление на процеси и услуги по методология ITIL v3.
Дейност 10: Провеждане на обучение по част от професия "Техник на компютърни системи” за администрация на Linux/UNIX базирани системи За целева група „Технически лица – специалисти” От седми до осми месец е планирано провеждането на обучение част от професия "Техник на компютърни системи” за администрация на Linux/UNIX базирани системи за целева група „Технически лица – специалисти”, организирани в една или две групи.
Дейност 11: Провеждане на обучение по ключова компетенция за подобряване на работата с продуктите на Microsoft Office За целева група „Адиминистративен и изпълнителен персонал” През осми месец е планирано провеждане на обучение по ключова компетенция за подобряване на работата с продуктите на Microsoft Office за целева група „Адиминистративен и изпълнителен персонал”.
Дейност 12: Дейности по анализ на проведените обучения,обобщаване на обратните връзки и отчитане на дейностите по проведените обучения. Подготовка и предаване на междинен отчет за тримесечието. В девети месец ще се направи обратна връзка и анализ на проведените обучения, ще се обобщят резултатите и ще се направи оценка на работата на подизпълнителя/ите и на екипа за изпълнение на проекта от страна на „Парафлоу Комуникейшънс” ООД. Ще бъде оформен и предаден междинен отчет за изпълнението на проекта към Агенция по Заетостта.
Планиране на дейности 13, 14 обучения за целеви групи „Технически лица – специалисти” и „Технически лица – специалисти”: Уточняване на програми за обучения, организиране на провеждането на обученията и информиране на заинтересованите лица Дейност Планиране на дейности 13 и 14: В девети месец, успоредно с анализа на изминалите обучения са предвидени дейности по потвърждаване на участници, програми за обучение, учебни материали за обучения за целеви групи „Технически лица – специалисти”, „Технически лица – специалисти” по предстоящите в десети и единадесети месец обучения. В десети и единадесети месец са планирани да се проведат дейности по обучение за придобиване на част от професия „Офис-мениджър” за управление на проекти по методология на Project Management Institute за целева група „Технически лица – консултанти”.
Дейност 14: Провеждане на обучение по част от професия "Техник на компютърни системи” за администрация на Microsoft Infrastructure components 2008 За целева група „Технически лица – специалисти В десети и единадесети месец е планирано и провеждане на обучение по част от професия "Техник на компютърни системи” за администрация на Microsoft Infrastructure components 2008 за целева група „Технически лица – специалисти”
Дейност 15: Дейности по анализ на проведените обучения, обобщаване на обратните връзки и отчитане на дейностите по проведените обучения. Подготовка и предаване на междинен отчет за тримесечието. В края на единадесети месец ще се направи обратна връзка и анализ на проведените обучения, ще се обобщят резултатите и ще се направи оценка на работата на подизпълнителя/ите и на екипа за изпълнение на проекта от страна на „Парафлоу Комуникейшънс” ООД. Ще бъде оформен и предаден междинен отчет за изпълнението на проекта към Агенция по Заетостта.
Дейност 16: Изготвяне и предаване на финален технически и финансови отчети В края на единадесети месец ще стартира подготвянето на финален технически и финансов отчет по изпълнението на проекта, който трябва да бъде завършен и предаден в дванадесети месец.
Дейност 4: Провеждане на обучение по част от професия "Техник на компютърни системи” за планиране и внедряване на корпоративна система за информационна сигурност ISO 27000 За целева група „Технически лица – консултанти” В четвърти месец е планирано да стартира провеждането на първото обучение по проекта за целева група „Технически лица – консултанти”, по част от професия "Техник на компютърни системи” за планиране и внедряване на корпоративна система за информационна сигурност ISO 27000. Лицата ще бъдат организирани в една група от осем човека, като групата трябва да завърши своето обучение през пети месец.
Дейност 9: Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър” за за управление на процеси и услуги по методология ITIL v3 За целева група „Технически лица – консултанти” В шести и седми месец е предвидено стартирането и успешното приключване на обучението на една група от осем участника за целева група „Технически лица – консултанти” по част от професия "Офис-мениджър” за за управление на процеси и услуги по методология ITIL v3.
Дейност 13: Провеждане на обучение по част от професия "Офис-мениджър” за управление на проекти по методология на Project Management Institute За целева група „Технически лица – консултанти” В десети и единадесети месец са планирани да се проведат дейности по обучение за придобиване на част от професия „Офис-мениджър” за управление на проекти по методология на Project Management Institute за целева група „Технически лица – консултанти”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ню Харайзънс България" ЕООД
"ИНКАУНТЪР" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 797 BGN
Общ бюджет: 69 690 BGN
БФП: 54 783 BGN
Общо изплатени средства: 54 783 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 783 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 783 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 566 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 217 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 217 BGN
Финансиране от бенефициента 15 183 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз