Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.07-0001-C0001
Номер на проект: K12-21-1
Наименование: Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.02.2013
Начална дата: 26.02.2013
Дата на приключване: 26.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е: • Цялостно подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната администрация чрез усъвършенстване, развитие и внедряване на Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация, неразривно свързана с Интегрираната информационна система на държавната администрация
Дейности: Дейност 2: Подготовка на документация и възлагане на дейности по Закона за обществените поръчки В рамките на дейността ще се подготви документация и при спазване на ЗОП ще се възложи изпълнение на дейности, както следва: • Обществена поръчка за изпълнение на дейности 3, 4 (без доставката на хардуера по поддейност 4.1), 5 и 6 (ОП 2); • Обществена поръчка за доставката на хардуер по поддейност 4.1 (ОП 3); • Обществена поръчка за изпълнение на дейност 7 (ОП 4); • Обществена поръчка за изпълнение на дейност 8 (ОП 5). Разпределението по обществени поръчки може да се прецизира при започване на проекта. Документациите по дейности 3, 4, 5 и 6 ще бъдат възложени на външен изпълнител с ОП 1. Останалата част от документации ще бъдат изготвени от експерти в администрацията на МС.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан периодичен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Дейност 6: Осигуряване на качеството на ЕИСУЧРДА 6.1. Проверка на качеството на ЕИСУЧРДА 6.1.1. Проверка на Спецификацията на изискванията за обновяване на ЕИСУЧРДА за съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба и нуждите на администрацията 6.1.2. Проверка на тестовите сценарии за ЕИСУЧРДА 6.1.3. Провеждане на тестовете за приемане на функционалността на всеки от модулите на ЕИСУЧРДА и на ЕИСУЧРДА като цяло в развойна среда 6.1.4. Провеждане на тестовете за приемане в експлоатация на всеки от модулите на ЕИСУЧРДА и на ЕИСУЧРДА като цяло в реална работна среда, вкл. на качеството на мигрираните данни 6.2. Проверка на качеството на интеграцията за зареждане на данни от между ИИСДА в ЕИСУЧРДА 6.2.1. Проверка на Спецификация на изискванията за интеграция за зареждане на данни в ЕИСУЧРДА от ИИСДА за съответствие с техническата спецификация, нормативната уредба и нуждите на администрацията 6.2.2. Проверка на тестовите сценарии за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА 6.2.3. Провеждане на тестове за реализация за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА в развойна среда 6.2.4. Провеждане на тестове за приемане в експлоатация за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА в реална работна среда
Дейност 7: Дейности за информация и публичност 7.1. Изработване на информационни материали 7.1.1. Изработване на банери Банерите ще се използват за обозначаване на проекта на публични събития и обучения 7.1.2 Изработване на брандиран блокнот (пад) 7.1.3. Изработване на брандирани химикалки Блокнотът и химикалките ще се използват на обучения 7.2. Подготовка и разпространяване на прессъобщения При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флагът на ЕС, логото и слоганът на ЕСФ и на ОПАК. Всички проектни резултати ще бъдат оформени в съответствие с изискванията за информация и публичност.
Дейност 8: Одит Ще се прави периодичен одит, както и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Дейност 4: Внедряване на ЕИСУЧРДА 4.1. Доставка на хардуер за работа на ЕИСУЧРДА 4.2. Доставка на софтуерни лицензи за работа на ЕИСУЧРДА 4.3. Внедряване на ЕИСУЧРДА 4.4. Внедряване на интеграцията за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА 4.5. Миграция на данни в ЕИСУЧРДА При внедряването , интеграцията и миграцията разработчикът трябва да осигури свои представители за провеждане на тестовете за приемане в експлоатация.
Дейност 3: Обновяване на ЕИСУЧРДА 3.1. Подготовка на спецификация на изискванията за обновяване на ЕИСУЧРДА Включва: • за нуждите за създаването на единна информационна система за управление на човешките ресурси - преглед на: o състоянието на внедряването на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (разработена по програма PHARE, EuropeAid/115518/D/SV/BG); o разработеният модул „Служебни правоотношения“ на Административния регистър, разработен по програма PHARE, EuropeAid/113342/D/S/BG; • за целите на миграция на данните – преглед на другите съществуващи информационни системи за управление на човешките ресурси в администрацията, и документирането им. • за целите на интегрирането с разработвани по други проекти портали - преглед на: o стажантски портал, разработван по проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ (РЕГ. № К11-21-1 от 16.08.2011 г.); o информационен портал за мобилност за обявяване на длъжностите, които могат да се заемат по мобилност, разработван по проект „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация“ (РЕГ. № К11-21-2 от 16.08.2011 г.); 3.2. Подготовка на спецификация на изискванията за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА ИИСДА - Интегрирана информационна система на държавната администрация 3.3. Проектиране, програмиране и изграждане на усъвършенстваната ЕИСУЧРДА 3.3.1. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на информация за длъжностите и заетите в администрацията, преназначения и мобилност 3.3.2. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за отпуски, командировки и отсъствия 3.3.3. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на информация за заплащането 3.3.4. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на информация и управление на дейностите по обучение и квалификацията на заетите в администрацията 3.3.5. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на информация за оценка на изпълнението и кариерно развитие на заетите в администрацията 3.3.6. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на информация за конкурсите за назначения в администрацията 3.3.7. Проектиране и усъвършенстване на функционалността за поддържане на досие на заетите в администрацията 3.3.8. Реализиране на функционалности за „самообслужване“ от служителите в администрацията, поддържане на вътрешни процедури и образци 3.3.9. Проектиране и усъвършенстване на единната справочна функционалност 3.3.10. Проектиране и усъвършенстване на модул за интегрирано администриране и управление на сигурността 3.4. Проектиране и разработване на интеграцията за зареждане на данни от ИИСДА в ЕИСУЧРДА Интеграцията със стажантски портал и с информационния портал за мобилност, както и интеграционните функции за предоставяне на информация към други системи в съответната администрация ще се реализират в рамките на съответстващите им модули. Разработването на всеки от модулите и интеграционните функционалности се приемат с тестовете по Дейност 6 за приемане в развойната среда на разработчика. Разработчикът трябва да осигури разработването на тестовите сценарии и свои представители за провеждане на тестовете за приемане на функционалността.
Дейност 5: Съпътстващо обучение 5.1. Съпътстващо обучение на обучаващи за работа с ЕИСУЧРДА 5.2. Съпътстващо обучение за администриране на ЕИСУЧРДА 5.3. Съпътстващо обучение на крайни потребители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 492 469 BGN
Общ бюджет: 3 245 013 BGN
БФП: 3 245 013 BGN
Общо изплатени средства: 2 025 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 245 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 694 509 BGN
2014 24 161 BGN
2015 1 306 569 BGN
2 025 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 758 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 590 333 BGN
2014 20 537 BGN
2015 1 110 584 BGN
1 721 454 BGN
В т.ч. Национално финансиране 486 752 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 104 176 BGN
2014 3 624 BGN
2015 195 985 BGN
303 786 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Администрации, използващи Единната Информационна система за УЧР
Индикатор 2 Дейност 1 - Брой приети процедури за управление по проекта
Индикатор 3 Дейност 1 - Брой междинни отчети по проекта
Индикатор 4 Дейност 1 - Представен окончателен отчет по проекта
Индикатор 5 Дейност 2 - Брой дейности, за които е подготвена документация за възлагане по ЗОП по проекта
Индикатор 6 Дейност 3 - Брой одобрени спецификации на изискванията по проекта
Индикатор 7 Дейност 3 - Брой групи усъвършенствани функционалности по проекта
Индикатор 8 Дейност 3 - Брой групи нови реализирани функционалности по проекта
Индикатор 9 Дейност 3 - Брой групи реализирани интеграционни решения по проекта
Индикатор 10 Дейност 3 - Брой одобрени пакети от тестови случаи по проекта
Индикатор 11 Дейност 3 - Осигурена гъвкавост и допълняемост на модулите
Индикатор 12 Дейност 4 - Брой доставени и инсталирани сървърни системи за работа на ЕИСУЧРДА
Индикатор 13 Дейност 4 - Брой доставени и инсталирани външни дискови подсистеми за работа на ЕИСУЧРДА
Индикатор 14 Дейност 4 - Инсталирани софтуерни лицензи за работа на системата
Индикатор 15 Дейност 4 - Брой администрации, за които са мигрирани данните
Индикатор 16 Дейност 4 - Брой одобрени пакети от тестови случаи по проекта
Индикатор 17 Дейност 4 - Брой предоставени документации
Индикатор 18 Дейност 4 - Брой администрации, в които е внедрена ЕИСУЧРДА
Индикатор 19 Дейност 4 - Брой внедрени интеграционни функционалности
Индикатор 20 Дейност 4 - Брой системи с предоставен сорс код
Индикатор 21 Дейност 5 - Осигурени учебни материали
Индикатор 22 Дейност 5 - Брой обучени обучаващи
Индикатор 23 Дейност 5 - Брой обучени администратори
Индикатор 24 Дейност 5 - Брой обучени крайни потребители
Индикатор 25 Дейност 5 - Брой доклади за съответствие на спецификациите
Индикатор 26 Дейност 6 - Брой доклади за съответствие на тестовите сценарии
Индикатор 27 Дейност 6 - Брой протоколи от тестове за приемане
Индикатор 28 Дейност 6 - Осигурено качество на софтуерната разработка
Индикатор 29 Дейност 6 - Осигурена гъвкавост и допълняемост на модулите
Индикатор 30 Дейност 6 - Разпространени прессъобщения
Индикатор 31 Дейност 6 - Медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 32 Дейност 7 - Публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания, публикации в Интернет
Индикатор 33 Дейност 7 - Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 34 Дейност 8 - Одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз