Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121100122 "Прима Финансконсултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична София ул. "Тарас Шевченко" № 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение BG161PO001-1.1.01-0129-C0001
Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност BG161PO001-1.1.09-0026-C0001
„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” BG161PO004-5.0.01-0059-C0001
Интегриран проект за благоустрояване на парк Юнак в гр. Сливен BG161PO001-1.4.05-0059-C0001
Повишаване на конкирентоспособността на" Гама консулт"чрез въжеьдане на иновативни високо специализирани софтуерни продукти и технологично оборудване BG161PO003-2.1.11-0005-C0001
"Повишаване на конкуренто способността на"Междинна Станция" ООД на медийния пазар чрез технологично обновяване и модернизация на предприятието BG161PO003-2.1.11-0063-C0001
Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви” BG051PO002-1.1.03-0001-C0001
Разширяване на техническия капацитет и повишаване на ефективността за предоставяне на интернет хостинг услуги BG161PO003-2.1.10-0030-C0001
„Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3” BG161PO004-4.0.01-0005-C0001
Иновационни екологични технологии-"зелено" строителство и ВЕИ BG161PO003-2.4.01-0023-C0001
Укрепване на надзорните и контролни органи в ДАМТН като елемент от националната инфраструктура по качество BG161PO003-4.3.02-0001-C0001
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” BG161PO001-1.4.09-0001-C0001
Подобряване безопасните условия на труд в ЦЕНТРОМЕТ АД BG051PO001-2.3.03-0281-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Велинград с помощта на надграждащи обучения BG051PO002-2.2.12-0089-C0001
Изграждане на информационно-комуникационна система на ДАМТН за предоставяне на електронни услуги и електронен регистър на видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) и модули за интеграция с външни системи и регистри BG051PO002-3.2.04-0003-C0001
Разработване и внедряване на модули за автоматизиран обмен на данни към информационна система и създаване на електронен регистър на лицата, лицензирани за осъществяване на технически надзор на СПО BG051PO002-3.2.06-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз