Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0059-C0001
Номер на проект: ДОПТ-5/19.04.11; ДОПТ-8/18.06.12; ДОПТ-14/29.03.13
Наименование: „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 31.03.2011
Начална дата: 19.04.2011
Дата на приключване: 10.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е внедряването на Географска информационна система (ГИС) в ДП „Пристанищна инфраструктура”, за модерно и ефективно управление на инфраструктурата и прилежащата акватория, като предпоставка за подобряване на условията за движение на плавателните съдове по река Дунав и българските морски пространства, да подпомогне процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти по ОПТ и ускоряване процеса на изпълнение на проекти в настоящия и следващ програмен период.
Дейности: Управление на проекта
Доставка и изграждане на хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура
Проектиране на ГИС
Дейности за разпространение на информация и публичност
Анализ на съществуващото състояние в ДП „Пристанищна инфраструктура”
Изграждане, инсталиране, конфигуриране и интегриране на цялата система
Създаване на данни на пристанищната инфраструктура и акватория
Обучение на персонала
Разработване на приложен софтуер
Разработване на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”
Подготовка на тръжна процедура за избор на изпълнител;
Наблюдение и контрол по изпълнението на договора за „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура и акватория”
Тестове за приемане на системата в реална експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 943 774 BGN
Общ бюджет: 3 421 978 BGN
БФП: 3 421 978 BGN
Общо изплатени средства: 3 807 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 421 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 48 324 BGN
2012 14 800 BGN
2013 718 323 BGN
2014 1 235 638 BGN
2015 1 790 584 BGN
3 807 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 908 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 41 075 BGN
2012 12 580 BGN
2013 610 574 BGN
2014 1 050 292 BGN
2015 1 521 996 BGN
3 236 518 BGN
В т.ч. Национално финансиране 513 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 249 BGN
2012 2 220 BGN
2013 107 748 BGN
2014 185 346 BGN
2015 268 588 BGN
571 150 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвена тръжна процедура за избор на изпълнител
Индикатор 2 Разработен Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”
Индикатор 3 Банерфикс
Индикатор 4 Пресконференции /ГИС ДППИ/
Индикатор 5 Онлайн кампания
Индикатор 6 Създаден подсайт
Индикатор 7 Папки
Индикатор 8 Брой месечни възнаграждения за служители от екипа
Индикатор 9 Изготвен Финансов одит на проекта
Индикатор 10 Брой доставки на канцеларски и офис материали
Индикатор 11 Изготвен анализ на съществуващото състояние в ДП „Пристанищна инфраструктура”
Индикатор 12 Проектирана ГИС
Индикатор 13 Създадени данни на пристанищната инфраструктура и акватория Заснети обекти Технически паспортизирани сгради и съоръжения
Индикатор 14 Разработен приложен софтуер
Индикатор 15 Доставена и изградена хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура
Индикатор 16 Изградена, инсталирана, конфигурирана и интегрирана система
Индикатор 17 Проведени тестове за приемане на системата в реална експлоатация
Индикатор 18 Брой, обучен персонал
Индикатор 19 Приета ГИС
Индикатор 20 Командировки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз