Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.03-0001-C0001
Номер на проект: 11-11-1
Наименование: Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на Държавна агенция „Архиви”
Бенефициент: Държавна агенция Архиви
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.10.2011
Начална дата: 15.11.2011
Дата на приключване: 15.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за организационно развитие и повишаване ефективността на дейността на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика в областта на архивното дело
Дейности: Дейност 1. Подготовка на тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители по Дейности 2, 4 и 5 (една поръчка), и Дейност 6 - одит на проекта (една поръчка)
Дейност 2. Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция „Архиви”
Дейност 3. Проучване на практики за функционално и организационно структуриране в областта на управление на архивите в страни-членки на ЕС
Дейност 4. Повишаване на капацитета на служителите на ДАА за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението
Дейност 5. Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 6. Одит на проекта
Дейност 7. Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
"Прима Финансконсултинг" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 720 BGN
Общ бюджет: 242 467 BGN
БФП: 242 467 BGN
Общо изплатени средства: 242 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 242 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 69 744 BGN
2012 20 460 BGN
2013 152 263 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 59 282 BGN
2012 17 391 BGN
2013 129 424 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
206 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 462 BGN
2012 3 069 BGN
2013 22 839 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 370 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Подготвена тръжна документация и проведени обществени поръчки за избор на изпълнители на външни услуги
Индикатор 2 По дейност 2 - Проведена оценка и анализ на настоящото състояние на функционалната и организационна структура на ДАА
Индикатор 3 По Дейност 2 - Разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на ДАА
Индикатор 4 По Дейност 2 - Изготвени доклади за изпълнението на отделните етапи на функционалния анализ с представени анализи, предложения и др.
Индикатор 5 По Дейност 2 - Проведени обсъждания на междинните резултати от проучванията и направените предложения в рамките на срещите на консултативната работна група;
Индикатор 6 По Дейност 3 - Проведено проучване на практики за функционалното и организационно структуриране на сходни структури в най-малко 10 страни-членки на ЕС.
Индикатор 7 По Дейност 3 - Изготвен анализ на възможностите за прилагане на определени подходи и/или елементи за целите на организационното развитие на ДАА.
Индикатор 8 По Дейност 4 - Разработена програма за повишаване капацитета за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите.
Индикатор 9 По Дейност 4 - Изготвен доклад за резултатите от дейността.
Индикатор 10 По Дейност 5 - Реализирани дейности за информиране и публичност на осъществявания проект и постигнатите резултати
Индикатор 11 По Дейност 5 - Проведени пресконференции за представяне целите и резултатите от проекта
Индикатор 12 По Дейност 5 - Изработена и разпространени брошури, представяща целите и резултатите от проекта
Индикатор 13 По Дейност 5 - Изработен и разпространен плакат
Индикатор 14 По Дейност 5 - Публикувани прессъобщения в регионални печатни медии в 27 областни центрове, в които ДАА има териториални звена
Индикатор 15 По Дейност 6 - междинни доклади
Индикатор 16 По Дейнност 6 - финален одиторски доклад
Индикатор 17 По Дейност 7 - Обособени позиции за екипно управление: ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник
Индикатор 18 По Дейност 7 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 19 По Дейност 7 - Междинни доклади по етапното проектно изпълнение
Индикатор 20 По Дейност 7 - Финален доклад за цялостното изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз