Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0023-C0001
Номер на проект: К-02-15
Наименование: Иновационни екологични технологии-"зелено" строителство и ВЕИ
Бенефициент: Клъстер иновационни и екологични технологии - "зелено" строителство и ВЕИ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2012
Начална дата: 23.08.2012
Дата на приключване: 23.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на този проект е да провежда изследвания и проучвания в областта на технологиите, вкл. иновациите за „ зелено строителство“ и ВЕИ и да създаде Национална платформа за устойчиво екологосъобразно развитие на градската среда, вкл. и чрез създадена база данни в това отношение.
Дейности: Привличане на нови членове в състава на клъстера
Дейности за визуализация на проекта
Изготвяне и приемане на уточнен план за действие и правилник за управление на клъстера през периода на изпълняване на проекта и до 5 години след края му
Изготвяне и експериментални приложения на специализиран софтуер в дейностите на клъстера
Проучвания и новаторски предложения за приложението в инвестиционни програми и проекти на най-новите и високоефективни материали в сградостроителството и обкръжаващата го среда
Активно и широко популяризиране на дейността на клъстера чрез разнообразни форми на публичност и създаване на специализирана база данни
Разходи за възнаграждения
Организиране и провеждане на работни срещи и семинари с цел обмяна на опит и обучение на участниците в клъстера, но също и от други фирми със сродни дейности и интереси
Одит
Създаване на примерни модели за управление сигурността и риска – основно в тематичния профил на клъстера - градската среда”. Изготвяне на национална технологична платформа „ Иновационни технологии- зелено строителство и ВЕИ
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Предпроектни проучвания и изготвяне на съвременни/новаторски концепции и програми съобразно новите изисквания за екологосъобразност и енергийна ефективност на архитектурно-градоустройствените решения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 080 BGN
Общ бюджет: 83 327 BGN
БФП: 60 942 BGN
Общо изплатени средства: 21 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 238 BGN
2015 12 469 BGN
21 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 852 BGN
2015 10 598 BGN
18 450 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 386 BGN
2015 1 870 BGN
3 256 BGN
Финансиране от бенефициента 77 920 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 5 Създаден клъстер
Индикатор 6 Привлечени нови членове в състава на клъстера
Индикатор 7 Проведени работни срещи и семинари за обучение и обмяна на опит
Индикатор 8 Изготвени концепции и програми за архитектурно-градоустройствени решения за „зелено” строителство
Индикатор 9 Създадени примерни модели за управление на сигурността и риска при кризисни явления
Индикатор 10 Осъществяване на публичност
Индикатор 11 Приета ”Национална технологична платформа”. Иновационни и екологични технологии – „зелено” строителство и ВЕИ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз