Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0281-C0001
Номер на проект: ESF-2303-05-05018
Наименование: Подобряване безопасните условия на труд в ЦЕНТРОМЕТ АД
Бенефициент: "Центромет" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението Екипа за управление на проекта се състои от ръководител, координатор оперативни дейности, координатор обучения и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на регулярна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите.
Дейност 2: Избор на изпълнители в съответствие с изискванията и разпоредбите на ПМС № 69 Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на изискванията и разпоредбите на ПМС№ 69 г., както и изискванията на Договарящия орган. Ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнители, както следва:  Тръжна процедура, съгласно ПМС № 69 за избор на изпълнител за извършване на дейност: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност  Тръжна процедура, съгласно ПМС №69г. за избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и работно облекло за работещите в “Центромет” АД ”  Тръжна процедура съгласно ПМС № 69 год. за избор на изпълнител за доставка и монтаж на ДМА – Система за вентилиране  Тръжна процедура съгласно ПМС № 69 год. за избор на изпълнител на СМР в работилница механошлосери и ел. работилница  Тръжна процедура съгласно ПМС № 69 год. за избор на изпълнител на услуга за провеждане на обучение на заетите във фирмата лица за работа с нововъденото оборудване  Тръжна процедура, съгласно ПМС № 69 год. за избор на изпълнител на дейност „Осигуряване на публичност за проекта”;  Тръжна процедура, съгласно ПМС № 69 год. за избор на изпълнител на дейност „Одит на проекта“.
Дейност 3: Осигуряване на публичност за проекта В рамките на тази дейност ще бъде изпълнено следното:  Организиране на 2 информационни събития за местните и националните медии – за старта и приключването на дейностите по проекта;  Изработване на 6 информационни плаката, които ще бъдат поставени на входовете на административната сграда и производствените помещения на предприятието и ще съдържат информация за проекта;  Изработване на 1000 бр. информационни листовки за проекта, които ще бъдат раздавани на информационните събития и ще бъдат разпространени сред целевата група – формат А4, с 2 бига, цветност 4х4;  Изработване на 6 информационна табели;  Рекламни химикалки с кутийка върху която е обозначено логото на ОП РЧР – 200 бр.;  Рекламни папки, с отпечатани изискуемите реквизити за визуализация – 200 бр. ;  Информационен банер за залата, в която ще се провеждат информационни събития и обучение на целевата група – 1 бр.;  Публикуване на информация за проекта на интернет сайта на Центромет АД. При реализирането на дейностите за информиране и публичност ще бъдат спазени всички изисквания за визуализация относно финансовата подкрепа от ЕСФ и ЕФРР на ДО на ОП РЧР.
Дейност 4: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на организацията, представлява основен подход за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Активната социална политика на “Центромет” АД по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност. Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа: Раздел „Въведение” В тази част ще се представят използваните изходни данни, с цел представяне на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази част ще се опишат силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда в Центромет АД, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, таблици и диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част ще се обоснове и опише надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите, Центромет АД ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес, ще определи приоритетите, ще препоръча необходимите действия, и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло за работещите в “Центромет” АД Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, защитно облекло и средства за колективна защита - техният вид и брой, са определени въз основа на приложената оценка на риска и карти за оценка на риска на работно място. Две са основните предпоставки, обуславящи тази дейност а именно: - производствените мощности и условията за експлоатацията им представляват източник на опасност, заплашващ или увреждащ здравето и живота на работниците и служителите; - използваните в момента защитни средства като цяло са морално и технически остарели. Коефициента им на ефективност срещу риска е нисък. Доставката и разпределението на лични предпазни средства по длъжности и работни места, както и доставка и разпределение на специално работно облекло за служителите ще се реализира по одобрен списък от ръководството. Всички лични предпазни средства са за конкретни работни места и отговарят на конкретните предписания от службата по трудова медицина. Закупените средства ще са от специални екологични материи, с колко ще се намали риска от злополуки. Планирано е закупуването на:  Панталон с куртка противозамърсяващи - 43 бр.  Яке – студенозащитно – 24 бр.;  Костюм противозамърсяващ – 56 бр.  Костюм предпазен огненозащитен – 27 бр.  Престилка кожена (за заварчици) – 3 бр.  Мушама, водовлагозащитна (мотокаристи) – 2 бр.  Работна престилка -1 бр.  Туника с панталон бели (готвач, работник в кухня) – 3 бр.  Елек студозащитен, противозамърсяващ – 6 бр.  Туника с панталон (чистач) – 2 бр.  Жилетка светлоотразителна – 18 бр.  Обувки противохлъзгащи летни – 88 чифта  Обувки противохлъзгащи зимни – 72 чифта  Обувки противохлъзгащи леярски – 24 чифта  Боти диелектрични – 2 чифта  Ръкавици топлоизолиращи – 27 чифта  Ръкавици предпазни – 56 чифта  Ръкавели предпазни – 3 чифта  Ръкавици защитни – 3 чифта  Ръкавици латексови – 5 чифта  Ръкавици диелектрични – 2 чифта  Филцова шапка – 48 бр.  Каска ударо – електрозащитна – 111 бр.  Заваръчен шлем – 3 бр.  Предпазни очила – леярски – 25 бр.  Очила шлосерски – 42 бр.  Очила ударозащитни – 25 бр.  Антифон – 34 бр.  Противопрахова маска - 63 бр.  Заваръчна завеса - 3 бр.  Душ за очи - 3 бр.
Дейност 6: Закупуване, доставка и монтаж на ДМА – Система за вентилиране Леенето в метални форми (кокили) се състои в наливане на разтопения метал във форма, изработена също от метал. След втвърдяване, при което металът се намира само под действието на собственото си тегло, формата се отваря и отливката се изважда. За следващото заливане формата се подготвя и сглобява отново. Металните форми, в които разтопеният метал кристализира, без да се упражнява някакво външно въздействие, се наричат кокили, а леенето в тях - кокилно леене. Кокилното леене се характеризира с липса на газопропускливост на формата. Това налага подбор на най-рационално разположение на отливката, подвеждане на метала и конструкция на кокилите, както и да осигуряват отделянето на газовете, въздуха, и плавно и без ударно запълване при заливане. Отделените газове по време на процеса на почистване на кокилите се отделят чрез система за вентилиране. Съществуващата, в предприятието система за вентилиране е морално остаряла и с нисък капацитет. Реално тя не може да поеме и отдели газовете, които се отделят при технологичния процес. Това излага на опасност работещите от обгазяване и не случайно сред тях са констатирани най- много отсъствия поради заболявания, основно на дихателната система. Комисията за Безопасност на труда към предприятието е включило в годишната си програма замяна старата инсталация с нова, която да бъде с капацитет, осигуряващ безопасност на работещите от надвишаване нормите на токсични вещедства и предотвратяване риска от професионални заболявания. По проекта ще се закупи вентилационна система с площ на покриване около 8 м2, с електронен контролер, дозиращ клапан с капацитет от 250 кг/час. Системата съдържа мощна вакуум помпа с капацитет от 700 м3/ час.
Дейност 7: СМР в работилница механошлосери и ел. работилница Предвид специфичната цел на проекта за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, които ще доведат до съществено намаляване на рисковете от трудови злополуки и професионални заболявания при работа, както и създаване на предпоставки за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица на „Центромет” АД, и в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар, в посочената дейност се предвижда извършване на ремонтни дейности в две помещения на предприятието. Към настоящия момент работилница механошлосери и ел. работилница отговаря само на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Видно от приложените снимки е необходимо да се извърши текущ ремонт с цел подобряване на работната среда и трудовия процес. В рамките на тази дейност е необходимо да се извършат следните строително-ремонтни дейности: Работилница механошлосери: - подмяна на дограмата на прозорците с такива осигуряващи изолиране от външната среда по отношение на шум и енергийна ефективност и осигуряваща по - добра осветеност. Съществуващата дограма е амортизирала и не осигурява защита от външните атмосферни влияния, както и достатъчно осветеност на работното място. Това излага работещите на риска от простуди и риск от намаляване на зрението. - подмяна на ел. инсталацията и осветлението с луминесцентни осветителни тела – съществуващото осветление е класическо и пречи на нормалното протичане на работния процес и е предпоставка за злополуки. Всички тези дейности са необходими за да може работното място да отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и да се поддържа хигиена на добро ниво. Ел. работилница – предвижда се подмяна на дограмата и текущ ремонт, съгласно разпоредбите на закона за подмяна на съществуващата временна стена с преградна монолитна такава. С изпълнението на тази дейност се цели намаляване на запрашеността в работното помещение до ниво по-ниско от изискуемото съгласно нормативните изисквания, повишаване на осветеността и обезшумяване с 20 %, и подобряване на енергийната ефективност.
Дейност 8: Обучение на заетите във фирмата лица за работа с нововъденото оборудване Обучението ще бъде проведено на 121 служители които работят и посещават по служебни причини производствените цехове на предприятието. Внедряването на нова вентилационна система в тези помещения ще промени условията на труд и непознаването на изискванията за ЗБУТ и технологичните изисквания за експлоатация на системата, ще изложат на риск тези работници и служители. За целта избраната по реда на ПМС№55//2007 г. обучаваща организация ще обучи тези лица. В обучението ще са включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес чрез съобразяване спецификата на нововъведеното оборудване. Обучението ще е с продължителност 45 учебни часа и ще бъде разделено на два модула. Първият е Здравословни и безопасни условия на труд - 35 учебни часа, като темите, които ще се включат са: - Основни нормативни актове, регламентиращи въпросите на здравословни и безопасни условия на труд. - Основни изисквания и правила за безопасност на работа на работното място - Познаване и ползване на лични предпазни средства в зависимост от професията. - Причини за възникване на трудови злополуки и начини за предотвратяването им. - Хоризонтални политики на ЕС; - Идентифициране на вредностите в зависимост от професията, и начини за измерването им. Вредности и професионални заболявания. Вторият модул е Общи сведения, принцип на работа и експлоатация на вентилационна климатична инсталация - 10 учебни часа. Включените теми са: - Общи сведения за вентилационните инсталации. - Енерговъзстановяващи блокове – принцип на работа - Експлоатация на вентилационната система, безопасност при работа - Възможни дефекти и реакция при неизправни съоръжения - Профилактика на вентилационна климатична инсталация - Принципни схеми на вентилационната инсталация - Техническо обслужване на вентилационна климатична инсталация. За по ефективно и ефикасно обучение, което не пречи на работния процес, обучаемите ще бъдат разпределени в 4 групи от 24 човека и 1 група от 25 човека, като практическите занимания ще бъдат на работните им места, а теоретичните - в специална зала за обучения на територията на завода.
Дейност 9: Одит на проекта След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 145 529 BGN
Общ бюджет: 167 752 BGN
БФП: 134 202 BGN
Общо изплатени средства: 134 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 106 BGN
2014 0 BGN
2015 105 096 BGN
134 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 740 BGN
2014 0 BGN
2015 89 332 BGN
114 072 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 366 BGN
2014 0 BGN
2015 15 764 BGN
20 130 BGN
Финансиране от бенефициента 36 382 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз