Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 125548258 СИ ВИ ЕМ-КОНСУЛТ
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище УЛ.КЮСТЕНДЖА 79 ВХ.Б ЕТ.6 АП.18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване", BG161PO001-4.1.01-0003-C0001
"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св.св.Кирил и Методий” - град Велики Преслав" BG161PO001-4.1.01-0010-C0001
Подобряване на материалната база на образователната инфраструктура в Община Омуртаг за интегрирано и устойчиво местно развитие BG161PO001-4.1.01-0028-C0001
Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Интегрирано подобряване на културната инфраструктура в община Попово за осигуряване на равен достъп и социално включване BG161PO001-1.1.01-0016-C0001
Интегрирано подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Попово BG161PO001-2.1.02-0001-C0001
Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториалнo сближаване на община Търговище BG161PO001-2.1.02-0008-C0001
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал BG161PO001-2.1.02-0028-C0001
“Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан” BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище" BG161PO005-1.0.02-0018-C0001
Инфраструктурни мерки за стабилизиране и укрепване на свлачища на общински път TGV2054 / ІІІ – 4802, п. к. Горско село – Илийно / - Птичево при км. 6+200 и км. 6+900 BG161PO001-4.1.02-0012-C0001
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001
Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване BG161PO001-1.4.02-0017-C0001
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен BG161PO001-1.1.05-0019-C0001
Реализация на мерки за предотвратяване на наводнения от р.Поповска в рамките на регулацията на гр.Попово от км.4+115 до км.6+567 BG161PO001-1.4.06-0036-C0001
Обособяване на късноантичната крепост „Ковачевско кале” като атрактивен туристически комплекс BG161PO001-3.1.02-0084-C0001
"Реконструкция/възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг" BG161PO001-4.1.05-0002-C0001
Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище BG161PO001-1.1.11-0003-C0001
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово BG161PO001-1.4.09-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз