Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/010-01
Наименование: "Обновяване и оборудване на образователна инфраструктура в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално включване",
Бенефициент: Община Лозница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.05.2008
Начална дата: 02.06.2008
Дата на приключване: 02.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Лозница
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване на услугите в областта на образованието и за повишаване на привлекателността на образователните институции чрез обновяване на част от образователната инфраструктура на община Лозница, като в резултат на това подобри качеството на жизнената среда в общината и подпомогне устойчивото и интегрирано местно развитие.
Дейности: Сформиране на екип за организация и изпълнение на проектните дейности
Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители
Изпълнение на дейности по публичност и информиране
Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори на изпълнители
Извършване на енергиен одит и сертифициране на ЦДГ “Веселие” и НУ “В.Левски”, гр.Лозница
Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Оборудване на образователните институции за подобряване на качеството и ефективността на образователния процес
Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина „Веселие” гр.Лозница
Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност на НУ „Васил Левски” гр.Лозница
Изпълнение на строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Христо Ботев” гр.Лозница
Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани 3 образователни институции
Изготвяне на средносрочна инвестиционна програма за гарантиране поддръжката и развитието на образователната инфраструктура в община Лозница
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 949 852 BGN
Общ бюджет: 883 087 BGN
БФП: 883 087 BGN
Общо изплатени средства: 873 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 883 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 189 970 BGN
2010 547 938 BGN
2011 0 BGN
2012 136 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
873 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 750 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 475 BGN
2010 465 748 BGN
2011 0 BGN
2012 115 653 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
742 876 BGN
В т.ч. Национално финансиране 132 463 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 496 BGN
2010 82 191 BGN
2011 0 BGN
2012 20 409 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 096 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура na ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
Индикатор 5 .Създаване на нови работни места - постоянни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз