Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/003-02
Наименование: Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез подобряването на градската физическа и жизнена среда да се повиши качеството на живот и да се подпомогне развитието на устойчива, интегрирана и достъпна градска среда, с високо екологично и естетическо качество, привлекателна както за жителите на община Търговище и град Търговище, така и за посетителите, инвеститорите и туристите.
Дейности: дейност 3- за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Одит на проекта
дейност 7-за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Авторски надзор
дейност 5-Извършване на СМР
дейност 4 -Осигуряване на информация и публичност на проекта
Пуск и въвеждане в експлоатация-за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ
дейност 8- за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Авторски надзор
дейност 1 -за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта
дейност 6-за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Строителен надзор
дейност 2 - за ОСНОВНИЯ ОБЕКТ Подготовка на тръжни документации и избор на изпълнители
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 644 606 BGN
Общ бюджет: 4 496 751 BGN
БФП: 4 496 751 BGN
Общо изплатени средства: 4 271 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 496 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 755 339 BGN
2015 516 575 BGN
4 271 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 822 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 360 040 BGN
2015 462 199 BGN
3 822 238 BGN
В т.ч. Национално финансиране 674 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 395 299 BGN
2015 54 376 BGN
449 675 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 индикатор: Създадени нови работни места:временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз