Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0003-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/001
Наименование: Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от материалната база на образователната инфраструктура в община Попово в подкрепа на устойчивото градско развитие и социално включване
Бенефициент: Община Попово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2008
Начална дата: 16.07.2008
Дата на приключване: 16.07.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Попово
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряване на модернизирана и рентабилна общинска образователна инфраструктура в община Попово чрез ремонт, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност, което също така ще доведе до устойчиво развитие и интегриране на територията на градския ареал, равен достъп и социално включване на населението от малцинствените групи в общината.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за изпълнение на проекта и организиране на проектните дейности Описание и обосновка: 1.1. Създаване на проектния екип 1.2. Подписване на договори с: - технически персонал, включващ ръководител на проекта, технически ръководител, счетоводител по проекта и технически секретар по проекта - административен персонал, включващ експерт мониторинг 1.3. Разпределение на задълженията и отговорностите и изготвяне на длъжностни характеристики на членовете на екипа 1.4. Актуализация на календарния график на дейностите с конкретизиране на начало/край на съответните дейности Продукти/резултати: Сформиран високо-професионален екип за ефективно изпълнение на дейностите по проекта състоящ се от 5 души, изготвени 5 длъжностни характеристики на проектния екип, актуализиран календарен план-график на дейностите
Осъществяване на отчетност по проекта, мониторинг и контрол на поддоговорените дейности на изпълнители
Изпълнение на дейности по публичност и информиране
Изготвяне на документации за участие в процедури за възлгане на обществени поръчки, провеждане на процедурите и възлагане на договори
Извършване на енергиен одит и енергийно сертифициране на ОУ „Н.Й.Вапцаров
Изготвяне на работни инвестиционни проекти
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и преоборудване на кухня за работа с природна газ в Целодневна детска градина (ЦДГ) No.3 „Лястовица”
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, закупуване и инсталиране на кухненско оборудване за работа с природна газ в Целодневна детска градина (ЦДГ) No.2 „Пролет”
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност на Целодневна детска градина ЦДГ No.4 „Славейче”)
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на Целодневна детска градина (ЦДГ) No.6 „Здравец”
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, създаване на достъпна архитектурна среда и оборудване за спортни занимяния в ОУ „Св.Климент Охридски” гр.Попово
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда на ОУ „Л.Каравелов” гр.Попово)
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда на ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Попово
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда на ОУ „А.Страшимиров” с.Светлен
Изпълнение на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност и създаване на достъпна архитектурна среда на ОУ „Хр.Ботев” с.Ломци
Въвеждане в експлоатация на обновените и модернизирани образователни институции
Изготвяне на 5-годишен план за действие за продължаване на проектните дейности със собствени ресурси
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 893 375 BGN
Общ бюджет: 4 580 985 BGN
БФП: 4 580 985 BGN
Общо изплатени средства: 4 580 985 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 580 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 920 856 BGN
2011 1 660 130 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 580 985 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 893 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 482 727 BGN
2011 1 411 110 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 893 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 687 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 438 128 BGN
2011 249 019 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 148 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз